Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Non-invasive monitoring of carnivores: advancing methodology and ecological knowledge

Tildelt: kr 4,1 mill.

Store rovdyr er de mest ikoniske og kontroversielle viltartene vi har. Noen av artene har stor økologisk betydning, men på grunn av deres sky og arealkrevende adferd er de vanskelige å studere. Dette er en av grunnene til at "non-invasive" ("ikke-inngripende") metoder raskt har blitt tatt i bruk innen overvåkning og økologiske studier av rovdyr, særlig i øde områder. Forskningsprosjekt NFR 204202 brukte to ?non-invasive? metoder; genetiske prøver og kamerafeller. Hovedmålene til prosjektet kan deles i tre: 1) metodisk utvikling av non-invasive metodikk (inkludert studiedesign og statistisk modellering), 2) anvende utviklet metodikk for å øke kunnskapen om rovdyrenes økologi og 3) kunnskapsoverføring mellom prosjektpartnerne i Skandinavia, Frankrike og Pakistan. Selv om prosjektet offisielt ble avsluttet i september 2014 vil samarbeidet fortsette utover prosjektperioden. "NON-INVASIVE" OVERVÅKNING AV SJELDNE ROVDYR I PAKISTAN. I løpet av det 3-årige prosjektet overvåket vi 431 lokaliteter med kamerafeller i et nesten 10 000 km2 område nord i Pakistan. Det resulterte i til sammen 17 000 bilder av 11 ville rovdyrarter, inkludert den truede snøleoparden og Himalaya-brunbjørn. Fra bildematerialet og metodeutvikling har vi fått informasjon om artsammensetning og utberedelse, aktivitetsmønstere, interaksjoner mellom arter og statistiske mål på antall individer i bestanden og sannsynlighet for tilstedeværelse. I tillegg til kamerafelledata samlet vi avføringsprøver i felt med fokus på fire arter; snøleopard, brunbjørn, ulv og rødrev. Til sammen 800 prøver ble samlet inn og analysert med genetiske metoder for å få informasjon om art, kjønn, individ og diett. For sky rovdyrarter i øde områder er det metodisk krevende å få gode bestandsmål og kunnskap om dyra er tilstede i et område. Vi utviklet metodikk der de genetiske dataene og kamerafelledata kompletterte hverandre i samme modell for å få sikrere bestandsmål og informasjon om tilstedeværelse av artene. Feltmetodikk utviklet i prosjektet vil fortsette å bli brukt i langtidsovervåkning av viltarter i studieområdene i Himalaya og vil også kunne tas i bruk av forskere i andre områder. "NON-INVASIVE" OVERVÅKNING AV BRUNBJØRN I SKANDINAVIA. I denne delen av prosjektet utviklet vi metodikk for å beregne bestandsstørrelse av skandinavisk brunbjørn, basert på hår- og møkkprøver innsamlet av norske og svenske myndigheter. Basert på nasjonale overvåkningsdata utviklet vi den første romlig eksplisitte fangst-gjenfangstmodellen for brunbjørn i Skandinavia. Fordi måloppnåelse i norsk bjørneforvaltning måles i antall helnorske årlige ynglinger, fokuserte vi i første omgang på å estimere antall binner i Norge i perioden 2009 til 2013. Som del av denne metodeutviklingen har vi utforsket et viktig konsept: systematiske feil i bestandsestimater som en følge av at individer krysser administrative grenser. Bestandsmodellene kan dermed skreddersys for å beregne årlige antall bjørn i Sverige og Norge ved å ta hensyn til grensekryssing. KAPASITETSBYGGING OG ANVENDT NATURFORVALTNING: Utvilling av økologisk ekspertise i det Pakistanske fagmiljøet var en viktig del av prosjektet. I feltsesongene 2011 og 2012 deltok feltassistenter fra flere ulike organisasjoner som fikk opplæring i bruk av kamerafeller for å drive ?non-invasive? overvåkning av viltbestander. Våren 2012 organiserte vi et ukelangt kurs innen analyse av økologiske data for studenter og viltforskere i Islamabad. Våren 2013 ble resultater fra kameraovervåkningen presentert på en internasjonal zoologikonferanse i Islamabad. Dette ble fulgt av et nytt 3-dagers kurs, denne gangen i avansert statistisk analyse. Vi har produsert to korte rapporter, ment både for interessenter og allmennheten, der vi beskrev ulike aktiviteter of resultater. Flere rapporter vil følge. Prosjektet har vært representert i arbeidsgruppen for det svensk-norske overvåkningsprogrammet for brunbjørn og har vært en viktig brikke i utforming av fremtidig overvåkningsmetodikk. Ny innsikt innen "non-invasive" overvåkning oppnådd gjennom dette prosjektet har dermed allerede fått praktisk anvendelse innen forvaltning av store rovdyr.

Non-invasive genetic sampling entails the extraction of genetic material from hair, scat and other sources of DNA and subsequent identification of species and/or individuals. Current developments in non-invasive genetic sampling are bound to change the fu ture of wildlife monitoring. It is at this forefront of conservation research where the proposed project is to take place. Project goals include the implementation and improvement of advanced analytical and field methods, as well as basic research to deve lop new methods and fill ecological knowledge gaps in two regions, Scandinavia and the Himalayas. These geographically distinct components will complement each other in terms of methodological focus and ecological scope, and will be tied together through technical and analytical support from two research groups in France. The project's success is ensured through national and international collaboration with leading experts in wildlife monitoring, molecular analysis, and statistical modeling. Based on geog raphic and methodological distinctions, the project can be divided into 2 main parts, each consisting of 3 studies. In Part I, we will use substantial existing data sets on Scandinavian brown bears to explore, validate, and expand on the analysis of non-i nvasive genetic sampling data, with a focus on increasing the utility of capture-mark recapture models based on genetic captures. Part II of the project will take place in northern Pakistan, where we intend to field-test cutting-edge molecular methods ass ociated with non-invasive genetic sampling, including sequence-based species and individual ID, and genetic sampling from highly diluted sources of DNA (e.g. DNA found in tracks). This part of the project will center around one 2-month long field season i n each of the 3 years of the proposed project, and will also involve the use of camera traps to validate and complement non-invasive genetic monitoring.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder