Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Paths to Protection: A Study of Plural Medical Practices among Nomadic Herder Women in Mongolia

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektet "Paths to Protection: A study of plural medical practices among nomadic herder women in Mongolia" ser på mødrehelse i Mongolia med fokus på beskyttelsespraksiser blant mødre under graviditet, fødsel og den postnatale perioden, med vekt på de historiske linjene og politiske endringene i Mongolia de siste femti årene. En sentral komponent i prosjektet er kvinners tilgang til mødrehelsetjenester, og analysere hvilke aspekter som bidrar til å skape barrierer i forhold til god og rettferdig tilgang. Prosjektet er komparativt og fokuserer på tilgang til, og praksiser rundt, helsetjenester blant rurale nomadiske kvinner og migrantkvinner som nylig har etablert seg i peri-urbane slumstrøk i hovedstaden Ulaanbaatar. Funn fra feltarbeid viser at til tross for den mongolske regjerings store, og vellykkede, satsning på tusenårsmålet for å redusere mødredødlighet (MDG5), er mødredødligheten, samt tilgang til adekvat mødrehelsetjenester, ulikt fordelt i Mongolia; tallene på mødre som dør under og etter fødsel er urovekkende høye blant nomadiske kvinner i de vestlige og mer isolerte provinsene. Funn fra feltarbeid i slum-strøk i hovedstaden Ulaanbaatar, viser videre at nylig ankomne immigranter til disse områdene ikke fanges godt nok opp av primærhelsetjenesten. En rekke faktorer er med på å bidra til høyere mødredødlighet og morbiditet blant migrantkvinnene og nomadiske kvinner i rurale områder. Prosjektet har som en viktig fokus å se på de ulike faktorene, som fremstår som eksterne til helsesystemet, men som i stor grad påvirker rettferdig tilgang til, og kvalitet i, helsetjenester: Privatisering av helsetjeneser, nyliberalisme, økende fattigdom, økologiske katastrofer og manglende distriktspolitikk er sentrale i denne sammenheng. Prosjektet plasserer seg innenfor pågående debatter knyttet til global helse, styrking av helsesystem, samt faglige diskurser rundt "rettferdig tilgang" og "strukturell vold" i forhold til helse. Prosjektet føyer seg videre inn en pågående kritisk diskusjon rundt bistand og implementering av intervensjoner knyttet til helse og 'helsesystem' i forhold til vertikale og horisontale intervensjoner. Prosjektet er basert på til sammen 5 måneder feltarbeid (2011 og 2013) i Ulaanbaatar og Arhangai provinsen, gjennomført i samarbeid med en mongolsk lege og med bistand fra en lege i tradisjonell mongo lsk medisin. Dataene er samlet inn gjennom strukturerte intervjuer og samtaler med kvinner, jordmødre og fødselsleger, leger innenfor tradisjonell mongolsk medisin, samt helsepersonell på høyere nivå i det mongolske helsevesenet. Intervjuer og observasjon er gjennomført på ulike sykehus, mødrehospital og klinikker i Arhangai provinsen og Ulaanbaatar. Prosjektet er faglig basert innenfor sosialantropologi, men overlappende med fagfeltene Kritisk medisinsk antropologi og Global helse. Prosjektleder har vært involvert i faglig samarbeid og seminarer med forskere fra SUM/LEVE, UiO, på temaer knyttet til mødrehelse, helsesystem-kritikk og global helse som har resultert i et spesialnummer i Global Publics Health. Videre har prosjektleder samarbeidet med forskere på mødrehelse, og i Inner Asian Medicine Group, fra Institutt for Helse og Samfunn, UiO.

With the demise of the socialist state system in 1990, Mongolia embarked on a process of liberal economic reforms, initiating what is known among Mongols as 'zah zeeliin üye', 'the age of the market'. The transition from socialism to democracy and market liberalism, has been wrought by dramatic socio-economic changes for many Mongolians, but also characterized by a significant revival of elements from their 'deep past'. Within this context of change and revival, this project seeks to explore the dynamics of medical pluralism in contemporary Mongolia, focusing on nomadic herder women's multiple paths to protection of their own and their child's health. Taking a perspective sensitive to experience and socio-economic factors, the proposed project seeks to de scribe and analyze how perceptions and knowledge of curative medicine and preventive health measures intersect with mothers' rationales in their protective practices. An important concern will be to identify how herder women orient themselves within the c ontemporary medical landscape in Mongolia and to explore the various paths taken by these women in caring for their own and their child's health during pregnancy, birth and post-natal period, including the obstacles they confront. The project builds upon 21 months of previous field among nomadic herders in rural Mongolia. In the proposed project, the ethnographic material will be produced through six new months of fieldwork. The fieldwork will involve five months in the steppe-mountain area in the Arhang ai province, central Mongolia and one month in a peri-urban district in the capital Ulaanbaatar. The difference between these two field-sites will serve to highlight how different structural, economical, physical and spatial frameworks may influence mothe rs' practices, as well as, access to maternal medical care, birth, assistance and medical treatment for their child.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder