Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inside Insurgencies: Organization, Motives, and Prospects for Peace

Tildelt: kr 2,4 mill.

Anekdotiske bevis tyder på at ikke-statlige væpnede gruppen opererer med vidt forskjellige organisatoriske strukturer, fra hierarkiske og byråkratisk avanserte organisasjoner til løse nettverk. Gruppers struktur og organisatoriske egenskaper kan være en f unksjon av rekrutteringspraksis, opplæring og systemer for å beholde medlemmer, og føre ulike konsekvenser med seg i forhold til hvordan grupper opererer. Videre kan motiver som driver væpnede organisasjoner og enkeltpersoner i dem variere mellom å ha ste rkt ideologisk begrunnede og eksplisitte raisons d'être, i motsetning til opportunistiske opprørere motivert personlige gevinster. Til tross for at betydningen av variasjoner på disse dimensjonene har vært argumentert for i tidligere studier, det vært en mangel på systematiske data og analyse av hvordan organisatoriske faktorer og ideologiske motivasjonsfaktorer påvirker hva voldelige grupper gjør, og for utsiktene til å bekjempe vold og skape fred. Dette prosjektet har samlet og analysert data om disse d imensjonene av væpnede grupper; og gjennom teoretisk og empirisk arbeid søkt å forstå hvordan ulike organisatoriske og ideologiske egenskaper oppstår, og hva konsekvensene er. Hovedfokus for prosjektet har vært å forstå hvordan dimensjoner av væpnede g ruppe organisasjoner rolle for voldelig atferd og utsiktene til fred - spesielt organisatoriske egenskaper og ideologiske dimensjoner / motivasjon. Innenfor prosjektet har data for kvantitative analyser blitt samlet inn på de organisatoriske egenskapene t il et globalt utvalg av 135 væpnede grupper, og en kodebok som beskriver de viktigste variablene har blitt skrevet. Datainnsamlingen trekker på en rekke kilder, inkludert media rapport databaser, konflikt databaser (f.eks UCDP Conflict Database), case-stu dier og rapporter fra frivillige organisasjoner (f.eks International Crisis Group, Human Rights Watch). Samråd med konkrete konflikteksperter har blitt brukt til å supplere og validere kodebeslutninger. Variablene inkluderer informasjon om rekrutteringspr osesser, opplæring og organisatoriske egenskaper i form av ideologier og motiver. En database på religiøse dimensjoner av alle opprørsgrupper i konflikter aktive i perioden fra 1980-2010 har også blitt samlet inn og blir brukt i en analyse av separatistis ke konflikter og hvordan religiøse og ikke-religiøse konflikter er forskjellige. Analysene av de statistiske dataene har ført til interessante funn knyttet til koblingen av rekruttering og bestemt modus operandi (for eksempel repertoar og timing av ulike former for vold). Forskningen har avdekket at innholdet i rekruttering kan i stor grad påvirke modus operandi av væpnede grupper, og at dette er ofte nært knyttet til ideologiske (spesielt religiøse) kjennetegn ved grupper og også staters undertrykking .

Negotiations often fail to end civil wars. This project (Inside Insurgencies) addresses why some negotiation efforts are more efficient than others in ending violence. Despite the apparent centrality of this issue to peace building, systematic scholarship has thus far been unable to provide adequate answers. To fill this lacuna, this project looks inside insurgent movements for mechanisms that explain variation in how negotiations unfold and the outcomes they produce. Within the proposed research, a theor etical framework is developed based on the interplay of two factors (1) the internal organizational structure (IOS) of insurgencies; and (2) the insurgent motives (IM). The first, internal organizational structures (specifically decision-making procedures , density of ties between actors, and mechanisms to ensure discipline), is critical for understanding how insurgencies operate as well as whether and how they can negotiate/uphold peace agreements. The second, insurgent motives, is important because it in fluences bargaining space and factionalization. Together, these two dimensions affect who enters, signs, and implements specific negotiated agreements as well as how effective these processes will be for ending violence. As conceived, Inside Insurgencies will fill an important knowledge gap in civil war studies through: 1.Theory building: Establishing a framework for understanding how insurgent internal organizational structures and insurgent motives influence the prospects for stopping violence through negotiation; 2.Data collection: Systematically mapping these variations across a large sample of civil war contexts; and, 3.Empirical analyses: Assessing how these variations influence negotiation processes and produce different outcomes in terms of th e cessation of violence.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder