Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

On the mechanics of microfinance

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

204691

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Mikroforetak er en viktig kilde til sysselsetting, og utvikling av slike foretak er et viktig politisk målsetning i de fleste land, og særlig i utviklingsland hvor mer enn halvparten av arbeidsstyrken typisk er sysselsatt i slike foretak. Manglende tilgang til finansiell kapital har fått mye oppmerksomhet blant givere og praktikere, noe som fremveksten av mikrofinansbevegelsen viser med all tydelighet. Men mens det er mye optimisme om kraften i mikrofinans for småskala næringsutvikling, viser en voksende litteratur at suksess ikke kan tas for gitt, og er avhengig av faktorer som kjønn, utdanningsbakgrunn, ferdigheter, og ikke-kognitive evner. I forskningsprosjektet "On the mechanics of microfinance" undersøker vi ulike typer mikrofinansinstitusjoner, både formelle som opererer i stor skala og uformelle som opererer på landsbynivå. Vi studerer ungdom som ennå ikke har noen forretningsvirksomhet og analyserer tiltak som kan motivere dem til å starte en virksomhet, og etablerte mikroentreprenører for å evaluere tiltak som kan gi vekst. Vi bruker både teori, lab-eksperiment og felteksperiment for å addressere disse spørsmålene. Våre resultater så langt tyder på at (i) Kjønn har betydning: tiltak slik som opplæringsprogrammer og investeringsstøtte virker sterkere for mannlige enn kvinnlige entreprenører; en årsak til dette kan være det faktum at kvinner har forpliktelser i hjemmet som gjør ekspansjon av forretningen vanskeligere, men også forskjeller i mentalitet, slik som konkurransevilje, kan spille en rolle; (ii) kjønn spiller også en rolle for samarbeid i en mikrofinans-gruppe, hvor vi finner at kvinner er bedre samarbeidspartnere enn menn, noe som kan bidra til å forklare hvorfor gruppebasert mikrofinans er dominert av kvinner; (iii) etniske skillelinjer synes ikke å være noe stort hinder for samarbeid, men skillelinjene kommer tydeligere frem i forbindelse med politiske valg; (iv) opplæring i entreprenørskap på nasjonal TV kan være en effektiv måte å inspirere ungdom til å starte en bedrift, men har noen begrensninger når det gjelder å kommunisere spesifikk kunnskap; (v) opplæring av unge mennesker for en fremtid som entreprenører bør ikke bare fokusere på forretningsdrift, men også gi sosial trening, slik at de kan håndtere det presset for omfordeling som typisk oppstå når de har startet en virksomhet og har tilgang til penger; (vi) opplæring om entreprenørsakap og reproduktiv helse kan styrke unge jenters selvtillitt og inspirere dem til å starte en forretningsvirksomhet.

Micro-entrepreneurs in developing countries face a number of constraints on business growth. Lack of access to capital has received a lot of attention amongst donors and practitioners, as witnessed by the rise of the microfinance movement. But while there is a lot of optimism about the power of finance for small scale business development, research demonstrates that success cannot be taken for granted. In order to optimize the impact of microfinance, it is clearly important for governments and donors to u nderstand the factors that determine its success and failure. From the viewpoint of microfinance institutions (MFIs), it is also important to gain a better understanding of the factors that determine whether clients stay in the loan program or drop out. T he present research proposal builds on ongoing research in Tanzania, which started in 2007, and which is led by members of the research group. The main ambition of the ongoing research project has been to evaluate the impact of business training for small scale entrepreneurs in Dar es Salaam, who are all members of the main microfinance institution in the country, PRIDE Tanzania (Promotion of Rural Initiative and Development Enterprises). Our long-standing collaboration with PRIDE Tanzania and with resear ch institutions in the country, including the University of Dar es Salaam and Research on Poverty Alleviation (REPOA), provide an excellent platform for further research on the topic. In particular, the ambition of the present research project is to dig d eeper into the mechanisms of microfinance, starting with the individual's motivation for seeking a loan in a microfinance institution (entry decision), to the importance of social capital on the functioning of groups (group dynamics), and ultimately to th e effects on micro enterprise development (business outcomes).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam