Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Meetings Make History. Hunters' Rock Art and Lands of Identity in Mesolithic Northern Europe.

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektnummer:

205144

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

"Meetings Make History. Hunters' Rock Art and Lands of Identity in Mesolithic Northern Europe" er et forskningsprosjekt som søker en helhetlig forståelse av eldre steinalders bergkunst på den skandinaviske halvøy. Mesolittisk bergkunst inneholder grovt sett to måter å avbilde dyr på; enten som åpne, naturalistiske figurer eller som dyr i stilisert versjon og avbildet med såkalt kroppsfyll. Det siste kan være tvetydige uttrykk for ribbein og bløte organer, men oftest finnes kroppsfyll i form av mer eller mindre regulære mønstre. Eksempler kan være ulike strek- rute eller collage-mønstre. Hovedtesen har vært at førstnevnte er uttrykk for animisme, mens sistnevnte er uttrykk for totemisme, og de markerer et ytre versus et indre fokus i forståelsen av dyret. Mønstrene som går igjen på de ulike feltene synes i stor grad å være lokale, eller spesifikke for sin region. Jeg argumenterer for at disse langt på vei kan anses som klanmarkeringer, som altså har utgjort symbolske markører for semi-sedentære jeger-sankeres 'identitetslandskap'. For de feltene som ligger innenfor nåværende Norges grenser har jeg utarbeidet det jeg kaller et fragment til en totemisk geografi for senmesolitikum. I noen tilfeller finnes figurelementer på et bergkunstfelt, som har "opphav" i, dvs. er typisk for andre og fjerne regioner. Dette tolkes som tidvis kontakt mellom grupper fra ulike identitetslandskap. Et utgangspunkt for prosjektet er at bergkunststedene er viktige møteplasser for ulike grupper (klaner). Stedene har vært brukt til ritualer, gavebytte og fester. Praksiser knyttet til bergkunststedene var igjen avgjørende for samfunnsutviklingen ved slutten av mesolitikum i Nord-Europa.

The aim of 'Meetings Make History' is to study the social processes as engendered history in the Mesolithic hunter-gatherer societies of northern Europe. The primary source material is hunters' rock art predating 4 500 BP, studied through the methodical d evices of 'animism' and 'totemism'. Rock art studies usually produce results that reside in a ritual sphere 'outside' society and social processes. 'World views' and rituals are thus detached from society. By operating with the concepts of animism and to temism, the objective is to unite the area of world views with social processes. Given that the division of labor always will be at the core of historical change, a central element in the planned study will be to investigate social processes through the dynamics of gender. Part of this is to study social processes and historical change with a focus on concrete meetings and gift echange between groups (e.g. 'clans') of different regions - and see both women and men as agents in this. Some 'strata' of suc h networking is materially available to us through the archaeological record, escpecially in figural elements in rock art pointing to 'lines of contact'. By operating the concepts of animism and totemism, the suggested project involves a new approach to the understanding of rock art and social processes. So far, this approach has turned out to be promising in that it reveals a level of meaning which is compatible with studies of settlement patterns and stray finds of Mesolithic age. During the last few y ears large Stone Age research projects have yielded an immense body of results on Mesolithic settlement. The reports and books on local settlement structures will be taken onboard in the present study, as important comparative material for the results on 'totem clan group areas' and animic groups. In the proposed project, this new information will be compiled and used in a wider, and geographically much larger context.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam