Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Renewable energy as transition strategy

Tildelt: kr 7,8 mill.

Oppbygging av faggruppe: forskning og utdanning En hovedintensjon med RenTrans var å bidra til oppbygging av en forskningsgruppe ved UiO som studerer omstilling av energisystemet (Transition Group). Siden prosjektets oppstart 2011-2012 har gruppen vokst fra 3-4 involverte til omkring 10 forskere; 6-7 av disse på heltid (3 postdoc, 3-4 PhD) og 4-5 tilknyttede professorer. Gruppen studerer nye teknologier knyttet til omstillingen av energisystemet og hvordan de formes av økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle faktorer. Vi har empirisk vektlagt teknologier for produksjon og distribusjon av fornybar energi i Norge. Gruppen er finansiert fra flere kilder, og en del av forskerne er involvert i flere prosjekter. Gruppen har aktivt bidratt til å bygge opp utdanning på energifeltet på TIK og UiO. 'Transition Studies' er tema på TIKs masterprogram, og mange studenter er interessert i tema og tilnærming. I studieåret 2013-14 var det 9 innleverte masteroppgaver om temaet, 6 veiledet av forskerne på Rentrans. I tillegg var det 3 PhD-stipendiater, to veiledet av RenTrans-forskere. Fagmiljøet er også involvert i oppbygging av tverrfaglig utdanning på energifeltet gjennom UiO Energi, både på master- og PhD-nivå. Faggruppen har siden 2011-2012 bygd opp samarbeid med forskere lokalt (FNI, Cicero), nasjonalt (NTNU, HiS&F) og internasjonalt (Linköping, Göteborg, Utrecht, London, Zürich). Det er også opprettet samarbeid med FME på solenergi med sikte på felles prosjekter og søknader som kopler teknologiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger og tematikk. Den relativt unge forskergruppen på TIK er aktive deltakere på internasjonale konferanser. Rentrans-finansiering har gjort det mulig å invitere ledende internasjonale forskere på feltet til TIK, noe som reflekteres i den pågående seminarserien om «Energirevolusjonen» der foredragsholderne kombinerer presentasjonen med opphold på TIK. Fra nasjonalt til internasjonalt perspektiv på energisomstillingen? RenTrans-prosjektets utgangspunkt var å studere oppbygging av innovasjonssystemer rundt de nye fornybare energiteknologiene (særlig sol og havvind). Tilsvarende studier i andre land har påpekt betydningen av at de nye teknologiene blir tatt i bruk lokalt. I Norge har det vært beskjeden utbygging av kraft med nye fornybare teknologier (litt vind), mens det er betydelig forsøk på å utvikle slike teknologier gjennom FoU. Teknologiutviklerne i sol og offshore vind har ikke tilgang til et hjemmemarked der kan teste ut teknologien sin og lære om hvordan den kan forbedres. Det har medført en dreining i innretningen på RenTrans: fokus i prosjektet er i mindre grad på teknologiutvikling som nasjonale prosesser, og i større grad som internasjonale prosesser. Noen spørsmål er: I hvilken grad er norske bedrifter og forskningsmiljøer involvert i investeringsprosjekter i de landene der utbyggingen foregår? I hvilken grad er de posisjonert i forhold til investorene som skal bygge ut kraft fra sol, vind og havvind i andre land? Vi arbeider nå med en survey om de teknologiske bedriftene i fornybarsektoren og deres muligheter til å få kunder og partnere i andre land, og hva de faktisk gjør for å bli en del av internasjonal verdikjede for utvikling, produksjon og bruk av ny teknologi. Dataene vil utgjøre viktig del av empirisk basis for den planlagte engelskspråklige boken fra Rentrans prosjektet. Infrastruktur for elektrisk kraft i energiomstillingen Spørsmålet om internasjonalisering av energisystemet gjelder både teknologi og kraftmarked. De to temaene møtes i spørsmålet om utbygging av infrastruktur for det fremtidige kraftsystemet. Vi har gjennomført flere studier om utfordringer/ planer for fremtidig nett i Norge og Europa, og nettets betydning for utbygging av ny fornybar kraft i Norge. Ulricha Eriksson påker i en MA-oppgave at svakt nett medfører at norske investorer velger å bygge vindkraft i Sverige i stedet for i Norge. Ragnhild Bjelland-Hanley har studert hvordan Statkraft gjennomfører beslutninger om å bygge ut nett til Europa. Et tredje studium ser på Tyskland og særlig på den sterke motstanden mot nytt hovednett nord-sør. Postdoc Allan Dahl Andersen har utviklet en metodisk tilnærming for å studere omstilling av infrastruktur. Dette er et tema som er nesten fraværende i litteraturen om energiomstillingen i Europa, på tross av den betydningen som den tillegges. Andersens artikkel i Environmental Innovation and Societal Transitions viser hvordan tilnærmingen kan brukes til å vurdere det tekno-sosiale potensial for fremtidig undersjøisk HVDC overføringskapasitet. Han konkluderer med at denne teknologien i dag bare kan konkurrere med HVAC på noen få områder, men at den har betydelig potensial. Han diskuterer hvilke tiltak som må iverksettes dersom denne teknologien skal kunne utvikle sitt potensiale. Studiet av infrastrukturens rolle for energiomstilling i Norge og vårt nærområde vil bli videreført frem til prosjektslutt i 2015.

Climate change is the biggest single issue facing the world at the present time. This project is about the role of innovation policy in creating multiple renewable energy technologies, as the basis of a transition towards a low-emitting global economy. R enewable energy technologies are likely to support new industries and export sectors in years ahead, across many countries. The main question of this project is: How can Norway participate in this process and benefit from it? Norway have vast potentials f or increased renewable energy, however, the production has been stagnant sicce the mid 1990s. The production of energy from new renewable energy sources is very limited. What are the main challenges for increased production of renewable energy in Norway? Our approach is to focus on how new systems are constructed around emerging technologies. The dimensions of this are not fixed, but evolve over time due to the actions of different actors within the innovation system. We propose to explore the tools that actors and networks use to bring about change. The theoretical approach used to analyse the development project is labeled ?technological innovation system? (Jacobsson & Bergek, 2004) By approaching the formative phase of an innovation system with a focus on how actors, technology, markets and institutions co-evolve, we seek to provide a new approach for analysing emerging technologies for renewable energy. The empirical part of the project will analyse various key processes and activities which are reg arded as crucial for successful system building: knowledge development and experimentation; development of markets and infrastucture, and ability to mobilize powerful social groups to support the new technology. In addition the project will analyse the ro le of local and regional actors in the development of renewable power. Finally, the project will establish an arena for discussions of the role of renewable energy for a transition strategy for Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi