Tilbake til søkeresultatene

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

FORLENGET LEVETID FOR SPERMIER IN VIVO OG FORBEDRET FRUKTBARHET VED BRUK AV BIOPOLYMERE SOM KONSERVERINGSMET(218885)

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektet FORLENGET LEVETID FOR SPERMIER IN VIVO OG FORBEDRET FRUKTBARHET VED BRUK AV BIOPOLYMERE SOM KONSERVERINGSMETODE har som hovedmål å forlenge levetid og kvalitet til spermier in vivo i hunndyret etter inseminasjon slik at befruktningsdyktige sper mier er tilstede lengre enn med eksisterende metoder for kunstig sædoverføring. Teknologien skal være implementerbar i kommersiell produksjon av sæddoser. Hovedmålet skal nås blant annet ved å etablere gode modellsystemer for evaluering av hvordan alginat -immobiliserte spermier oppfører seg in vivo i hunndyret med hensyn på nøkkelfaktorer som gelkvalitet, oppløsningstid, spermiekvalitet og levetid. Modellsystemene skal anvendes i kontrollerte forsøk for å optimalisere teknologi for immobilisering og konse rvering av spermier slik at det oppnås en kontrollert oppløsningstid og frigivelse av befruktningsdyktige spermier over et vesentlig forlenget tidsrom etter inseminasjon. Ved ulike inseminasjonsforsøk skal det verifiseres at SpermVitals teknologi benyttet på storfe i melke- og kjøttproduksjon gir minst like god fruktbarhet og er mindre avhengig av inseminasjonstidspunktet enn eksisterende inseminasjonsteknologi. Modellsystemene som er etablert viser at forbedringer er oppnådd, ved økt levetid og økt overl evelse ved krypkonservering av immobiliserte spermier. Resultatene som er oppnådd gir grunnlag for en ny og forbedret versjon av produktet, noe som blir implementert i løpet av noen måneder. Videre har inseminasjonsforsøk vist at en enkelt dose med SpermV ital-sæd gir like gode drektighetsresultater som to inseminasjoner med ordinær sæd.

God fruktbarhet er en kritisk suksessfaktor i kommersiell husdyrproduksjon. Inseminasjon til rett tid er essensielt for befruktning, og ofte benyttes dobbeltinseminasjon for å sikre befruktningsdyktige spermier i hunndyret ved eggløsning. SpermVital AS ha r patentsøkt en teknologi for sædprosessering der spermier immobiliseres i kalsiumalginat-gel, og som tillater frigjøring av befruktningsdyktige spermier over lang tid i hunndyret etter inseminasjon. For storfe og svin er det vist lovende resultater med a lginat-immobiliserte spermier i inseminasjonsforsøk. Fokus i dette prosjektet er å videreutvikle teknologien for sædprosessering rettet mot storfeavl. Målsettingen er å forlenge levetid og kvalitet til spermier in vivo i hunndyret etter inseminasjon slik at befruktningsdyktige spermier er tilstede lengre enn med eksisterende metoder for kunstig sædoverføring, og at metodikken lar seg implementere i kommersiell sædproduksjon. Teknologien vil kunne medføre svært store innsparinger om den blir tatt i bruk i kommersiell husdyravl både nasjonalt og internasjonalt. Geno har for eksempel beregnet en innsparing på NOK 12 millioner per år i Norge, kun ved å unngå insemineringer på søndag. Antall insemineringer på storfe i Norge utgjør 0,2 % på verdensbasis, og vis er noe av markedspotensialet internasjonalt. Nytteverdi ved bruk innen andre arter vil eventuelt komme i tillegg. De viktigste FoU-utfordringene i prosjektet er oppnåelse av forlenget overlevelse av immobiliserte spermier under fysiologiske forhold, bed re styring/kontroll av frigjøring av befruktningsdyktige spermier fra inseminerte alginat-partikler i hunndyret, og utvikling av optimale metoder for kryokonservering av immobilisert sæd. Dette vil oppnås ved forskning på sædprosessering, spermiefysiologi og immobiliseringsteknologi. Bruk av in vitro modellsystemer vil være sentralt i arbeidet. Prosjektet vil være en et samarbeid mellom SpermVital, Biokapital, SINTEF, Geno og Tyr.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Finansieringskilder