Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prospects for Managing Tourism Development in Protected Areas in a Period of Transition

Tildelt: kr 6,5 mill.

Markedsgrunnlaget: Det er gjennomført en nettbaserte undersøkelse blant besøkende i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2012 og blant utenlandske turister som har besøkt Norge i 2011 og 2009. Undersøkelsen måler turistenes interesse for å kjøpe et utvalg produkter i tilknytning til nasjonalparkene på Hardangervidda og i Nord-Gudbrandsdalen (prosjektets caseområder). Det ble uttrykt størst betalingsvilje for båtturen med Fjellvåken mellom Skinnarbu og Mogen på Hardangervidda og for Klimaparken i Nord-Gudbrandsdalen Forvaltningens forutsetninger for utvikling av naturbaserte reiselivsaktiviteter i norske nasjonalparker og i deres randsoner: Første del av datainnsamlingen var intervjuer med beslutningstakere på nasjonalt nivå. Intervjuene viste at de historiske føringene er sterke, og at det er fokuset på de klassiske verneverdiene som fortsatt i stor grad preger verneområdeforvaltningen i Norge. Det rapporteres likevel om flere reiselivsrelaterte prosjektinitiativer enn før, og det er en kime til nyorientering når det gjelder ønskeligheten av en mer helhetlig, integrert tilnærming der også hensynet til det naturbaserte reiselivet får større oppmerksomhet. En oppfølgende internettbaserte spørreskjemaundersøkelse er blitt gjennomført blant forvaltningsaktører på nasjonalt nivå samt blant aktører knyttet til de tre caseområdene (Nasjonalparkriket, Hardangervidda og Ytre Hvaler nasjonalparker). Dette materialet viser blant annet at nasjonalparkene oppfattes entydig som positive for reiselivet i Norge, og tre av fire forvaltere ser det som ønskelig å utvikle det naturbaserte reiselivet i tilknytning til parkene. Holdningene er imidlertid delte når det gjelder spørsmålet om hvorvidt bærekraftig reiseliv bør bli en del av formålet for nasjonalparkene. Samordnings- og koordineringsutfordringer: Koordinering mellom ulike lovverk er nødvendig for å oppnå en helhetlig forvaltning i og utenfor vernede områder. Mens verneforvaltningen etter Naturmangfoldloven tradisjonelt har vært preget av en administrativ rasjonalitet med vekt på kontroll og naturvitenskapelig kunnskap, er planlegging etter Plan- og bygningsloven dominert av en politisk rasjonalitet med vekt på vekst og utvikling I prosjektet har vi studert hvordan de to systemene balanserer hensynet til vern og reiselivsutvikling. Dybdeintervjuer med forvaltningsaktører knyttet til Ytre Hvaler nasjonalpark og omkringliggende områder i Hvaler kommune viser at den lokale forvaltningen langt på vei har klart å løse koordineringsutfordringene både innenfor og utenfor nasjonalparkgrensene. Like fullt er det er uklare og til dels sprikende oppfatninger om randsonene til nasjonalparken. Mens noen ser på disse arealene som mulighetsområder for lokal og regional utvikling, ser andre disse arealene som buffersone for vernet hvor man må være ytterst forsiktig med nye tiltak som truer verneverdiene. Norske strategier for turismeutvikling i verneområder i en internasjonal kontekst: Politikkutforming, lovgivning og planleggingsstrategier for turismeutvikling i verneområder i New Zealand og Norge er sammenliknet, og personlige intervjuer er gjennomført med ansvarlige nasjonalparkforvaltere i de to land. New Zealand har hatt et svært langvarig og tett samarbeid mellom nasjonalparkmyndighetene på ulike forvaltningsnivåer og reiselivsinteressene. Nasjonalparkene er landets viktigste turistattraksjoner, og reiseliv er den største eksportnæringen. Nasjonalparkene har et to-delt formål (såkalt "dual mandate"), som betyr både å ta vare på naturressursene i verneområdene og samtidig forvalte områdene slik at de stimulerer til besøk og best mulige opplevelser for de besøkende. I norsk sammenheng er de sosiale og økonomiske nytteverdiene lite adressert i lovverk og forvaltningsplaner, men i forvaltningen øker bevisstheten om at nasjonalparkene har ulike funksjoner, og endringer i tenkesett gjør at bruksaspektene gradvis får større oppmerksomhet. Erfaringer med prosjektsamarbeid mellom ulike typer aktører: Mimisbrunnr Klimapark på Juvflye ved Jotunheimen nasjonalpark i Lom kommune (Nasjonalparkriket) er valgt ut som case. Juvflye er en av de prioriterte innfallsportene til nasjonalparken i den nye besøksstrategien, der vi studerer hvordan vitenskapelig dokumentasjon, forvaltning, interpretasjon og turistinteresser kan bidra til innovativt samarbeid. Samarbeidsnettverket har fungert godt, og en har klart å utløse finansiering fra det offentlige og gjennom fond. Dette har også vært nødvendig. En har vektlagt høy kvalitet i tilbudet og tilbudt gratisbesøk av skoleklasser for hele regionen, i tillegg til tilbudet til turister og andre interesserte. Besøkstallene burde vært høyere, og det er en utfordring å øke besøkstallet. Analysene består av dokumentanalyser og personlige intervjuer med eiere av Klimaparken, vitenskapelig ansatte, naturguider, representanter for forvaltningen og turistnæringen.

The project aims to support the political ambition to develop a management strategy for national parks, where more emphasis is put on tourist's needs and where local tourism industry interests and local planning involvement are in focus. This complies ful ly with the present call from NATUROGNAERING, and the outlined approach is endorsed by the Norwegian Farmers' Union. The main objective of the project is to: Identify, analyse and present the potentials for managing nature-based tourism developments in N orwegian national parks and their buffer zones. The sub-goals are to: A) Clarify the interests for nature-based tourism facilities and management policies/actions among potential visitors to Norwegian national parks. B) Distinguish constraints from opp ortunities within the Norwegian nature management regime to actively support tourism development strategies. C) Identify and assess relationships and coordination efforts between relevant planning agencies within separate jurisdictions. D) Position the N orwegian protected area policies with regard to tourism and recreation in an international context based on comparisons with other countries. E) Identify and examine concrete measures and actions for co-management between local stakeholders and managemen t authorities. F) Specify management implications based on compilation of results from sub-goals A-E. The project will be based on case studies from national park areas in Nord-Gudbrandsdalen, Hardangervidda, and Ytre Hvaler. It complements and builds o n an ongoing project on tourism development in national parks in Norway, and it employs relevant theories and methods to achieve its goals. The research team consists of recognized partners from five Norwegian institutions, in collaboration with experts f rom USA and New Zealand. A comprehensive dissemination of results is planned in order to arrange for a wide application of the expected findings.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Brukeres, frivillige organisasjoners og sivilsamfunnets innovasjoner i og for offentlig forvaltningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseBransjer og næringerReiselivFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldReiselivReiselivsnæringenInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonReiselivReiselivOpplevelser og tjenesterInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Portefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerLandbrukInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)LTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerSkog og trebrukMiljø og naturmangfoldØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)Bransjer og næringerAnnen tjenesteytingPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)InternasjonaliseringLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjon