Tilbake til søkeresultatene

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

BIGCCS. Forskningsinfrastruktur.

Tildelt: kr 3,5 mill.

De omsøkte midler skal gå til aktiviteter under FME BIGCCS - International CCS Research Centre. Utstyr og infrastruktur er rettet inn mot CO2 fangst og -lagring. Utstyret er i det store og hele tiltenkt grunnleggende aktiviteter som støtter opp under mål om kunnskapsutvikling i BIGCCS. Beskrivelsen tar hensyn til Forskningsrådets betingelse om at utstyr på lagringsdelen SKAL prioriteres. CO2 fangst: 1. Massespektrometer for online og automatisert analyse av gassblandinger. Utstyret vil brukes innen områd et gasseparasjon, og vil muliggjøre studier av faseendringer under reelle forhold. 2. Kryostatisk bad og CO2 IR analysator for måling av utfelling innen gasseparasjon og for verifikasjon av dynamisk modellering. 3. Impedansspektrometer for studier av ele ktrokjemiske fenomener og materialegenskaper i membraner. 4. Utvidelse av høytrykks forbrenningsrig for undersøkelser av oxy-fuel- og hydrogenforbrenning, samt avgassresirkulering. Høytrykks kompressor, høyhastighets kamera, og prober for måling av varme fluks. CO2 lagring: 5. Utstyr for overvåking av CO2-lagring under havbunnen - eksperimentelt og for modellering. Utstyr for måling av elektriske egenskaper, høytrykksflasker, software og kamera.

Budsjettformål:

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur