Tilbake til søkeresultatene

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

NEON-konferansen 2011

Tildelt: kr 0,12 mill.

Siden 2004 har det vært arrangert årlige NEON-konferanser. Arrangementet har gått på omgang mellom de institusjonene som inngår i nettverket. Det er en innarbeidet tradisjon at opplegget for neonkonferansen dels gjenspeiler vertsinstitusjonens egenart, og dels er basert på innspill fra medlemmene i nettverket. Konferansen i Oslo har "Er det størrelsen det kommer an på?" som overordnet tema. Dette henspeiler på Høgskolen i Oslo sin plassering midt i Oslo sentrum. Men mest av alt henspeiler det på et ?glemt ? tema i organisasjonsteorien og i dagens forskning på organisasjoner. Til tross for stadige fusjoner og fisjoner i både privat og offentlig virksomhet, er størrelse som organisasjonsstruktur lite fremme i den faglige debatten. Våren 2011 vil vi invitere til innspill fra andre medlemmer o NEON-nettverket, og programmet vil bli endelig klart først etter den tid. Konferansen går over tre dager, hvor den første dagen er reservert for Phd-studenter, og de to neste dagene er basert på en blanding av plenumsfor edrag og ulike typer av temagrupper. I vedlagte prosjektbeskrivelse fremgår det foreløpige konferanseprogramet, budsjett med estimert deltakerantall og formidlingsplan for konferansen.

Budsjettformål:

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Finansieringskilder