Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change and Chinese agriculture: Effects on food production and options for adaptation

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektnummer:

209671

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Tidligere studier av sammenhengen mellom klimaendringer og kornproduksjon har det til felles at de baserer seg på data for større regioner. Men ekstremvær rammer vanligvis mindre områder, slik at virkningene på avlinger lett viskes ut på regionnivå. Vi studerte derfor virkningen av ekstremvær basert på data for maisavling per arealenhet for gårdsbruk i Shanxi-provinsen i Kina. Ekstremvær ble definert som ekstrem tørke, hetebølger og kalde dager. Mais vist seg å være spesielt sensitiv overfor økning i antall dager med ekstrem varme, det vil si dager med temperatur over 29 grader, et terskelnivå som ofte brukes innen denne forskningen. Klima-data for landsbyer som deltok i studien ble hentet fra observasjonspunkter fra Meteorologisk Institutt i Kina. Studien brukte både klimavariable og data for bruk av innsatsfaktorer i maisproduksjonen for å forklare utviklingen i maisavling per arealenhet. Tall for faktorinnsatsen samles ikke inn i de faste undersøkelsene av produksjon og leveforhold på landsbygda i Kina, men ble hentet fra en tidligere studie av gårdsdrift og energibruk for en undergruppe av husholdninger i Shanxi-provinsen. Resultatene bekreftet de negative effektene av ekstremvær på maisavlinger fra studier på provinsnivå. En ekstra dag med tørke kan gi 0.5 -1.2 prosent nedgang i avlingen. Resultatene peker også mot at mais har blitt mer sensitiv for hete etter 2003, men dette tilsløres av at avlingen per arealenhet faktis økte med 20 prosent på grunn av økt bruk av gjødsel og sprøytemidler. Evnen til å opprettholde denne veksten kan imidlertid være begrenset, noe som kan tydeliggjøre virkninger av klimaendringer framover. Når det gjelder bidrag til kunnskapsbasen er det spesielt interessant at studien testet ulike nivåer for å sette grensen mellom middels og høy temperatur som definerer ekstrem varme. Vår studie fant at 27 grader er det beste anslaget for perioden ette 2003, ikke 29 grader som er brukt i tidligere studier.

Climate change has already had a substantial impact on Chinese agriculture. There is considerable concern about future food security and a stated demand for policies for adaptation to natural constraints imposed by escalating climate change. The project will identify major climate stresses on Chinese agriculture and analyze the potential future consequences of an even warmer future as outlined by recent climate scenarios. Climate effects on yields will be subject to statistical analysis, based on histori c and spatial records, taking development in agricultural resource use and technology into account. A model for analysis of future climate impacts and the effects of adaptation will be developed. Important adaptation measures considered are investments in irrigation infrastructure, changing cropping patterns and introduction of new crop varieties. The results of the statistical study will be combined with additional knowledge from agro-ecological research into a more detailed partial model with emphasis on economic incentives for farming, allowing for a more holistic approach to assess the role of production costs and government interventions. Further, the role of agriculture and climate change in the national economy will be studied by means of a comput able general equilibrium model (CGE). Effects on the national economy occur via prices on food and raw materials, rural-urban migration and external trade. The CGE for China is developed in the project to specifically cover agriculture and the indirect ef fects on the national economy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima