Tilbake til søkeresultatene

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CenSES- Centre for Sustainable Energy Studies-

Tildelt: kr 80,0 mill.

FME CenSES utfører forskning som bidrar til et bedre faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. Senteret sin forskning er organisert i fem forskningsområder: 1. Politikk og overgangsstrategier 2. Energisystem og markeder 3. Økonomiske analyser 4. Innovasjon og kommersialisering 5. Scenarioutvikling Innenfor emnet energi- og klimapolitikk har vi studert effektiviteten til nasjonale virkemidler i Norge. Studier av læring og innovasjon i politiske prosesser har gitt oss et godt fundament for å forstå hvordan energipolitikken blir til. Basert på arbeid gjennom flere CenSES-prosjekter, har vi gjort teoretisk nybrottsarbeid og videreutviklet konseptet energi-medborgerskap. Vi ser på nye former for allmenn deltakelse i politisk arbeid med energiomstilling og hvordan radikal transformasjon bedre kan fasiliteres ved å ta hensyn til denne medvirkningen i innovasjonsprosesser. Studien gir innsikter som har høy relevans for både teknologi- og politikkutviklere, og illustrerer mange mulige modeller for deltakelse som hittil er lite utviklet utover modeller for økonomiske valg. FME CenSES har sett på suksessfaktorer for innovasjon i de teknologiske FME-ene. Forskningen er utført av forskere innen ulike fagområder, med ulike teoretiske og metodiske tilnærminger, noe som kan gi et mer helhetlig bilde av utfordringer knyttet til innovasjon og implementering av nye teknologier. Forskningen vår på innovasjon og verdiskaping fokuserer på hvordan bygge ny industri basert på fornybare teknologier. Arbeidet peker på store muligheter, for eksempel ved å utnytte vår offshore kompetanse, men ser og utfordringer. For industri og oppstartsselskap er markeder og partnere viktig. For politikkutforming og støtteordninger er det viktig å tenke på samspillet mellom energipolitikk og industriutvikling. Støtteordninger og insentiv for energiomstillingen bør også motivere samarbeid med norsk leverandørindustri. En langsiktig energisystemmodell (en TIMES-modell) som tar hensyn til kortsiktig usikkerhet, er utviklet. Denne kan ta hensyn til uforutsigbarheten i fornybar elektrisitetsproduksjon fra vind, sol og vann. Dette er nyttig da en økt andel fornybar kraftproduksjon krever mer fleksible løsninger som øker verdien til norsk vannkraft. Resultatene viser at tradisjonelle modeller, som ikke direkte tar hensyn til variabiliteten i fornybar kraft, kan gi for høye investeringer i vindkraft og ikke-regulerbar vannkraft. Norges rolle i Europas overgang til et bærekraftig energisystem avhenger av europeisk klima- og energipolitikk. Dette har blitt analysert i langsiktige scenarier ved hjelp av integrerte klimamodeller og energisystemmodeller med et spesielt fokus på behovet for Norsk grønn energi og fleksibilitet i omstillingen av Europa. En hovedutfordring i overgangen til et bærekraftig energisystem er hvordan man skal forvalte og drifte store mengder fornybar energi som ikke kan planlegges. Resultatene viser at ved overgangen til et lavutslipps kraftsystem i Europa blir norske ressurser svært verdifulle. Norsk vannkraft kan øke verdien enda mer dersom kapasiteten til å tilby fleksibilitet og samspill med Europa økes. EMPIRE modellen er en langsiktig kraftmarkedsmodell som modellerer kortsiktig variasjon i last og i fornybar energiproduksjon. Resultatene fra studier med EMPIRE modellen i samarbeid med Zero Emission Platform viser for eksempel at overgangen mot et lavkarbon energisystem kan bli mye dyrere uten CCS-teknologi. Videre studier viser at havvind i Nordsjøområdet har høy verdi og at denne øker dersom landene rundt Nordsjøen samarbeider om felles infrastruktur. CenSES har arbeidet med brukercase for omstilling av samfunnet og urbane transportsystem. Et hovedfunn er at det er mulig a? oppnå et frivillig kutt pa? 25 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra husholdninger, der størst oppslutning om atferdsendring er knyttet til matvaner og resirkulering, mens det er mer krevende a? endre transportvaner. Basert på økonomimodellen REMES og energisystemmodellen TIMES har vi studert velferds- og fordelingseffekter av transportomstillingen. Analysene viser at det er teknologisk mulig med en 50% reduksjon av utslipp før 2030, men det krever betydelige investeringer, vil begrense økonomisk vekst og redusere produksjon dersom ny næring ikke skapes relatert til omstillingen. Utslippene fra veitransport må nærme seg null i 2030 om målet skal nåes. CenSES PhD skole har spilt en sentral rolle i senteret, og har utdannet mer en 45 doktorgradsstudenter. Internasjonalt samarbeid har stått sentralt gjennom kompaktkurs, vinterskoler om håndtering av usikkerhet i energisektoren og sommerskoler rundt samfunnsfagenes og humanistiske fag sin rolle i energiomstillingen.

As described in the FME Society call, Norway has the potential to become Europe's leading energy and environment-conscious nation by becoming: a) a society with approximately zero greenhouse gas emissions; b) a large exporter of environmentally friendly p ower to Europe; c) a society that provides good conditions for world leading and export oriented energy and energy technology companies, particularly with respect to solar energy, offshore wind power and CO2 capture and storage. To contribute to obtain th ese aims, CenSES will develop fact based knowledge for strategic decisions by the government and industry. This includes knowledge for a national energy and national and international climate policy and for strategies of innovation and commercialisation. What is called for is the development of a knowledge base that may guide and support the articulation and implementation of strategies to achieve transitions towards sustainability with respect to energy and climate. CenSES combines the strength of leadin g Norwegian social science research institutions supported by international partners and important Norwegian stakeholders to meet these challenges. CenSES will organize its research activities under the following Research Areas: RA1. Policy making and transition strategies RA2. Energy system and markets RA3. Economic analysis RA4. Innovation, commercialization and public engagement A fifth Research Areas is needed to provide space for the integration of results from the other four areas. RA 5. Scen ario development shall play a crucial role in the orchestration of the multi-disciplinary research of CenSES and the facilitation of interaction between the different RAs, the research teams and users of the centre. RA5 is an arena of integration where po licy and framework conditions, technology strategies, investment strategies and impacts are to be coupled in a consistent way. Relevance will also be assured by cross cutting user cases.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

FMESAMFUNN-FME - samfunn