Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The challenges of building trust: Reputation and brand management in municipalities

Tildelt: kr 5,8 mill.

Omdømmebygging i norske kommuner fremstår som særegen i internasjonal sammenheng og var svært populært da vi søkte om midler til vårt forskningsprosjekt. Dette var en trend som ble understøttet av nasjonale myndigheter, blant annet gjennom opprettelsen av Distriktssentrets omdømmeskole og «Saman for ein betre kommune». Omdømmebygging står således som et eksempel på en policy som til dels er initiert fra sentralt hold. Virkemidlet var påvirkning og tilrettelegging gjennom opplæringstiltak. Samtidig var og er omdømmebygging populær i private virksomheter og konsulentmiljø. Omdømmebygging har også fått oppmerksomhet i flere vitenskapelige miljø. Omdømmebygging i offentlig sektor er en trend som henter inspirasjon fra privat sektor og som dermed transporterer en markedsorientert logikk inn i det offentlige. Den er således et eksempel på hvordan NPM-inspirerte reformer siver inn i det offentlige. Vårt utgangspunkt var at kommuner, som lokale demokratier, har andre forutsetninger for å ta imot en slik trend enn det private virksomheter og andre offentlige virksomheter har. Målsettingen for vårt prosjektet var å få kunnskap om omdømmebyggingen som fenomen i norske kommuner. Prosjektet satte fokus på hvordan disse prosessene utspant seg i kommunene, om de virket integrerende eller ikke og i hvilke grad de ledet til mer formalisering, kontroll og regulering. Prosjektet satte også fokus på hvilke strategier kommunene bruker i sin omdømmebygging, om strategiene er tett knyttet til lokal identitet og kultur og/eller leder frem til profilering av kommunens egenart, samt om de var innrettet mot kommunen som sted, organisasjon eller politisk-demokratisk institusjon. Prosjektets har også hatt som målsetning om å finne ut hvilke konsekvenser omdømmebyggingen kan hatt for den øvrige styringen av kommunene og forhold som tillit, deltakelse og arbeidsmarked. Prosjektet har vist at mange norske kommuner arbeider med og er opptatt av omdømmebygging og at det som regel er politisk enighet om målsettingen med dette arbeidet. Kommunenes måte å omdømmebygge seg på er knyttet til størrelse, identitet og mediepåvirkning og tar utgangspunkt i de utfordringer og muligheter kommunene har. I sum viser vårt arbeid at kommunene forholder seg til et annet spekter av verdier enn det private virksomheter gjør. Prosessene er ofte internt integrerende. Strategiene er ofte tett knyttet til identitet og kultur. Videre viser vi at omdømmebygging kan ha konsekvenser for øvrig styring av kommunene og at omdømmebygging gjerne involverer bred deltakelse av ulike aktørgrupper. Omdømmebygging har innflytelse på arbeidstakeres holdninger og befolkningens identitetsfølelse og den har innflytelse på måten kommunen kommuniserer eksternt på. Omdømmebyggingen har ført til et fornyet fokus på kommunikasjon og særlig på hvordan strategisk kommunikasjon kan bygge opp om kommunes omdømme. Dette kan få enkelte demokratiske slagsider ved at kommunene 'underkommuniserer' viktige aspekter som potensielt kan svekke omdømmet. Slik underkommunisering er ikke forenelig med demokratiske verdier. Hjemmeside: http://en.uit.no/publikum/prosjekter/prosjekt?p_document_id=255994

Norwegian municipalities have become the arena for various activities related to reputation and brand management. This project sets out to study these activities in detail. As very limited research exists, this project will fill a number of empirical and theoretical gaps. The purposes are to determine how reputation and brand management initatives unfold internally, how they are manifested externally, and to identify their effects. Using a combination of qualitative and quantitative approaches, the propos ed project focuses on central issues such as the politics of branding, formalization and control, the content of self-presentation, differentiation issues, symbolic aspects, the revitalizing potential for local democracy, and the implications for governan ce and policy. The project description presents the state of knowledge and work packages, and provides detailed research questions. The proposed choice of method includes about 12 case studies and 120 interviews (including a comparison with Denmark), a survey of all municipalities in Norway, studies of municipal web pages, media articles and publications by various third parties. The proposed network of researchers involves three institutions; it is interdisciplinary, and has previously collaborated on a book project. The topics addressed in this project proposal have a clear relevance to society. Trust in the municipality is of crucial importance to everyone. Reputation and brand management activities in municipalities are likely to affect the public agenda, citizen identities, participation and democracy. It is also likely to affect municipal policy, the governing of the municipal apparatus, and at least it aim to have implications for the number of job applicants, business start-ups, tourism and th e like. This research is assumed to be of great interest for decision makers at all levels, for the broader public and especially for those directly affected in the municipalities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning