Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Teknologiske og operasjonelle muligheter for bruk av AUV innen havbruk

Tildelt: kr 0,15 mill.

Hovedmålet for forprosjektet er å etablere et sterkt konsortium med vekt på kunnskap innen havbruk og AUV, og utarbeide en fullstendig BIP hovedprosjektsøknad til MAROFF. Videre er målsetningen for hovedprosjektet å utvikle en AUV demonstrator med tilhøre nde instrumentering for inspeksjon og produksjonskontroll i merdbaserte oppdrettsanlegg. Visjonen med arbeidet sikter mot å se på mulighetene for å utvikle et konsept som skal kunne anvendes kommersielt i oppdrett, samt kunne brukes som et forskningsverkt øy. Størrelsen på anleggene som brukes innenfor oppdrett har utviklet seg betydelig sammen med økende produksjon. Trenden er stadig større merder og lokaliteter som plasseres i mer eksponerte områder. Det er derfor nødvendig med nye systemer for instrumen tering og prosessdokumentasjon for å kvantifisere produksjon og sikkerhet, noe som er motivert av både miljø og økonomi. Det er ønskelig å oppnå større kontroll på parametre knyttet bl.a. til rømningssikkerhet, fiskevelferd og vekstvilkår. En AUV utstyr t med relevante sensorsystemer kan brukes til å løse mange av disse ufordringene, og der et av de viktigste argumentene er fleksibilitet. Målingene kan hentes inn fra hele vannvolumet i et stort antall punkter, og fleksibiliteten og oppløsningen vil derfo r være vesentlig utvidet sammenlignet med tradisjonelle stasjonære målesystemer. En AUV kan programmeres til å utføre disse målingene periodisk, og ved hjelp av kunstig intelligens kan f.eks. detekterte problemområder undersøkes ekstra nøye. Data kan vide re brukes i beslutningsstøttesystemet for å optimalisere drift og operasjon av anlegget, og vil gi en helt ny grad av kontroll og oppfølging av produksjonen. Vi har tro på at det er mulig å løse disse oppgavene ved bruk av AUV, men samtidig vil det være en rekke utfordringer ved å håndtere slik teknologi i et miljø med levende fisk og sårbare strukturer. Det vil derfor være mange interessante forsknings- og utviklingsoppgaver knyttet til et slikt prosjekt.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2