Tilbake til søkeresultatene

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn - språkvask

Tildelt: kr 22 500

Søknaden gjelder støtte til språkvask av et bokmanus på engelsk som er under utarbeidelse. Monografi inngår i formidlingsplanen for post.dok. prosjektet: Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn (se vedlegg). Bokmanuset baserer seg på det pågående prosjektar beidet med tyske dannelsesestetiske tekster, samt ulike "forberedelser" gjort i artikler & kapitler publisert i prosjektperioden om: Carl von Linne, estetikkens plass i ulike dannelsestradisjoner (The Harvard report on General Education), et kommentert, m en ennå upubl. manus om "det akademiske glasstaket." Sist ut et ferdigstilt kapittel om humanfagenes betydning i Bildungsprosjektet til en bok om "Humanioras framtid." (Cappelen 2011) Sentrale deler av disse bidragene, samt en bearbeidet versjon av kap 2. fra dr.avhandl. inngår i bokmanuset. Etter planen skal boken bestå av 5 kapitler og stå ferdigsstilt i løpet av 2012. Målet er å få forlagskontrakt innen kort tid. Jeg antar inngått "forlagskontrakt" uansett er en krav før utbetaling av en evnt. innvil get søknad. I løpet av oppholdet ved Stanford University vil jeg presentere arbeidet med "midten" og kjernen i prosjektet: Winckelmannresepsjonen. I tillegg diskutere sider ved det teoretiske rammeverket & metodegrepet, som nå (vs. dr. avhand.) er mer p åvirket av Gadamer og sider ved den tyske estetiske rasjonalismen. Foucaults genealogiske oppnøstinger står imidlertid fremdeles sentralt. Boken vil vise frem nye sider ved den tyske dannelsesuniversitetets tilblivelsehistorie, bl.a. at revitaliseringe n av oltidspedagogikken hadde store konsekvenser for kvinner som ennå er virksomme i "den akademiske tradisjonen" og kulturen. Den kan derfor sette den akademiske likestillingsdebatten i et annet lys. I tillegg gi mulige forklaring på den kulturelle (og kommersielle) utbyttingen av kvinnekroppen. Målet er også å løfte frem den tyske, filosofiske estetikken(sanseerfaringsmetafysikken), vise at tverrfaglig dialog er mulig og stimuere til fagdebatt

Budsjettformål:

KULVER-Kulturell verdsetting