Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Smärta - bedömning och behandling hos häst

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

211144

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2011 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Metadon kinetik och dynamik (experimentell studie) Studien kommer att utföras på kliniskt friska hästar. Mål: Att beskriva farmakokinetiken av metadon efter intravenös (iv) giva till häst samt att korrelera effekt till plasmakoncentrationer. Dessutom ut reda hur metadon påverkar de variabler som används för smärtbedömning. Studien kommer att ge underlag för att förutse optimal dos och dosintervall. Utförande: Metadon och fysiologisk NaCl administreras iv till 8 hästar i en randomiserad, placebokontroller ad och blindad studie med cross over design. Minst en veckas wash out period mellan de olika försöksomgångarna. Blodprov (7 ml) tas via en permanentkateter totalt ca 20 ggr under 2 dygn efter läkemedelsgivan. Metadons eventuella effekter på nociceptiv sm ärta (HWRL, NWR), beteende och fysiologiska smärtparametrar (EKG, hämatokrit samt halter av kortisol, beta-endorfin och substans P) kommer att undersökas. Kombinationsterapi metadon + acepromazin och/eller ?2-agonist - kinetik och dynamik (experimentell a studier) Studierna kommer att utföras på kliniskt friska hästar. Mål: Att kartlägga hur omsättningen och effekten av metadon påverkas av acepromazin och ?2-agonister samt utreda hur läkemedlen påverkar de variabler som används för smärtbedömning. Utför ande: Varje läkemedelskombination (metadon + acepromazin och metadon + á2-agonist) studeras med samma cross over-design som ovan. Metadon - populationskinetik av Studien kommer att ge kunskap om hur läkemedlet omsätts på sjuka djur och eller djur som be handlas med andra läkemedel samtidigt. Mål: Att kartlägga orsaker till variationen av metadons kinetik i den behandlade hästpopulationen för att undersöka om de av oss tidigare framräknade doseringarna behöver justeras för någon ?sub-population? av hästar på grund av exempelvis kön, ålder, ras, sjukdom samt få ökad kunskap läkemedlets omsättning hos den behandlade populationen. Utförande: Studien av metadon till häst kommer att utföras på ca 50 pati

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram