Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK 13C-bikarbonatmetoden - en non-invasiv, snabb och enkel metod för korrekt bestämning av energiförbrukning hos häst

Tildelt: kr 2,9 mill.

Denna ansökan avser bruk av en non-invasiv, 13C-bikarbonat tracer (13C-BT) teknik, för bestämning av energiförbrukning hos häst. Projektet syftar till att visa att denna metod kan generaliseras till att användas non-invasivt under väsentligt skilda fysiol ogiska, näringsmässiga och omgivnings-mässiga förhållanden. Den överordnade målsättningen är att resultat från denna undersökning ska kunna användas till att utveckla förbättrade rekommendationer avseende energitillförsel till hästar. Denna ansökan har kl art nyhetsvärde, och avser ett forskningsområde där ny, forskningsbaserad kunskap är av största betydelse med hänsyn till hästars hälsa, välbefinnande och prestation. Projektets första målsättning är att validera 13C-BT som ett enkelt, non-invasivt redska p för bestämning av energiförbrukning hos hästar. Vidare kommer metoden att användas för att dokumentera inflytandet av olika grad och typ av fysisk aktivitet, och betydelsen av foder-sammansättningen på energiförbrukningen. 13C-BT metoden kommer också at t användas i kombination med andra väl etablerade metoder för att studera inverkan av hälsofrämjande foder-stater på hästars energiförbrukning och prestationsförmåga. Vår överordnade hypotes är att 13C-BT kan användas som en enkel, billig och non-invasiv metod för att göra korrekta bestämningar av hästars energiförbrukning under normala levnadsbetingelser, vid utfodring med olika typer av dieter och vid olika grader av fysisk aktivitet. Det förväntas att projektets resultat kan bidra till utveckling av fö rbättrade rekommendationer avseende energitillförsel till hästar av olika raser, i olika hull och kondition, och utsatta för olika arbetsbelastning. Viktiga perspektiv är att resultaten kan ge underlag för förbättrade rekommendationer till häst, avseende såväl kvantitativ energitillförsel som val av lämpliga energikällor med syfte att garantera tillförsel av ett hälsosamt foder i adekvat mängd, och ett foder som medger bibehållande av hästens prestationsfömåga.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram