Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

ITS Konferansen 2011 S

Tildelt: kr 49 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

211970

Prosjektperiode:

2011 - 2011

Organisasjon:

Geografi:

ITS Direktivet og tilhørende handlingsplan legger føringer for hvordan vegmyndigheter og industrien i Europa må samordne sin innsats for å få til grenseoverskridende ITS-løsninger. For å nå transportpolitiske mål (innen trafikksikkerhet, miljø/klima og fr emkommelighet) i EU må veg- og trafikkdataflyten standardisert og gjøres tilgjengelig for alle aktører. Det offentlige må organiseres og bevisstgjøres de nye rollene, og det må settes fokus på personvern, datasikkerhet og kommunikasjon mellom trafikanter og myndigheter. Nye og flere sensorer må settes i system og bindes sammen i nettverk for å skape relevante datasett som kan benyttes i sanntid av både trafikantene og myndigheter. Den organisatoriske delen av dette kan organiseres som et ITS Råd i det e nkelte land i EU. Dette vil reflektere EUs egne organisatoriske enheter på området og bidra til politisk forståelse og hurtigere implementering. ITS Direktivet peker på harmonisering mellom alle transportformer og derfor har ITS Norge foreslått at et ITS Råd bør være multimodalt. Hans Rode som er leder av det svenske multimodale ITS Rådet innleder paneldebatten om dette tema. Den tekniske delen av konferanse vil informere om betydningen av sensornettverk i fremtiden. Dette vil eksemplifiseres ved satsni ngen til Telenor, IBM og Steria. Vi setter dette også i perspektiv ved å informere om hvordan elektrifiseringen av bilparken vil påvirke denne utviklingen.

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS