Tilbake til søkeresultatene

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI 2 Innlandet; Innovasjon i fragmenterte næringsmiljø

Tildelt: kr 1,1 mill.

Forskerprosjektet skal sammen med Samhandlingsprosjektet bidra til å realisere den langsiktige visjonen for prosjektet som er at VRI 2 via satsing på innovasjon gjennom samhandling kan bidra til å utvikle et mer dynamisk, innovativt og verdiskapende Innla nd. Fokus for forskerprosjektet er rettet mot innovasjon i fragmenterte næringsmiljø. Begrunnelse for dette fokus er egenskaper ved Innlandet og sentrale deler av dets næringsliv og videre at det er et relativt svakt utviklet faglig tema internasjonalt. Innlandet har et næringsliv der flere av de sentrale næringer er preget av stor fragmentering i mange selvstendige virksomheter som geografisk er relativt spredte, men som også står overfor store utfordringer når det gjelder kunnskapsutvikling og innovas jon. Fokus er rettet mot næringene reiseliv og treindustri som er viktige for Innlandet. Gjennom egne delprosjekter studeres innovasjonsprosessene i disse to næringene mer inngående. Videre vil disse være gjenstand for en komparativ analyse i et overgripe nde delprosjekt om innovasjonsprosesser i fragmenterte næringsmiljø. Faglig kobles dette til tre ulike tradisjoner; det gjelder klassisk bygdeforskning, forskning på perifere og marginale regioner, og nyere innovasjonsforskning om fragmenterte miljø og p eriferi. Prosjektet består av tre delprosjekter: - 1:Innovasjonsprosesser i fragmenterte næringsmiljø - 2:Innovasjonsprosesser i tre- og trehusindustrien - 3: Innovasjonsprosesser i reiseliv og opplevelsesnæringene Delprosjekt 1) representerer en fag lig overbygning for de to andre delprosjektene (2 og 3). Det legges derfor opp til at delprosjekt 1) også har som mål å sikre målrettet styring og læring, kommunikasjon og formidling internt i prosjektet og mellom dette og samhandlingsprosjektet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13