Tilbake til søkeresultatene

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Helse og omsorg - for den aldrende befolkning Fellesutlysning Oslofjordfondet og RFF Hovedstaden

Tildelt: kr 10,0 mill.

Begge regioner har helse og omsorg/ teknologi og tjenester med fokus på offentlig sektors behov innenfor sine strategiske satsingsområder fundamentert i de vedtatte FoU-strategiene og bekreftet gjennom bestillingsbrevene. Fondsregionene har samarbeidet om en felles utlysing i 2010: Samfunnets behov innenfor aldring og demens. Utlysningens tematiske fokusområder er innenfor kunnskapsoverføring og implementering av ny kunnskap og teknologi innen omsorgssektoren, forebyggelse av fall og ensomhet hos de eld re og samfunnsmessig effekt av pårørendes frivillige innsats. Oslofjordfondets egne utlysninger høsten 2010 og våren 2011: Regional kvalifiseringsstøtte innen velferd, helse og omsorg RFF Hovedstadens egen utlysning i 2010: Samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester og teknologi for den aldrende befolkningen. Tematisk blir dette en omforent kombinasjon av de temaene som er angitt ovenfor, men basert på ytterligere kartlegging gjennom tematiske møter med fagmiljøer i begge regioner fram til utlysn ing. Det søkes om en bevilgning på 10 millioner fra 15 % potten til tiltaket. Hver fondsregion bidrar ytterligere med inntil 10 millioner i egenfinansiering, slik at total ramme for endelig utlysning blir inntil 30 millioner kroner. Midlene skal benytte s til en felles utlysning Prosjektene skal gjennomføres med deltakelse fra begge regioner, og prosjektperiodene begrenses oppad til 3 år

Budsjettformål:

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Finansieringskilder