Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International Study of City Youth (ISCY): Preparing urban youth for further study and careers. A comparative project in 12 cities

Tildelt: kr 7,3 mill.

ISCY - International Study of City Youth. Preparing urban youth for further study and careers. ISCY - International Study of City Youth er et komparativt prosjekt i 11 byer verden over, gjennomført av et internasjonalt nettverk. Prosjektet er longitudinelt og følger i første omgang elever fra siste år i grunnskolen og ut av videregående. Data fra den norske deltakerbyen Bergen er samlet inn gjennom spørreundersøkelser i tiende klasse og tredje år i videregående. Elevene følges gjennom videregående via registerdata. Prosjektet studerer hvordan ulike utdanningssystemer gir elever ulike muligheter for å lykkes i skolen. Vi undersøker i hvor stor grad suksess i videregående opplæring er avhengig av hvem du er, hvor du kommer fra, hvor du bor, hvilken skole og hvilket utdanningsprogram du går på. Studien sikter mot å etablere kunnskapsgrunnlag for tiltak som kan få flere til å lykkes i videregående. Thea Bertnes Strømme ved Senter for Profesjonsstudier, OsloMet, Storbyuniversitetet, har tatt doktorgrad innenfor prosjektet med avhandlingen: Educational decision-making. The significance of Classed Contexts. Ved formell prosjektslutt er en artikkel antatt i en internasjonal antologi på Springer forlag. Den handler om avvikende skoleadferd. Seks artikler er sendt til internasjonale tidsskrifter for vurdering. Tema for disse er a) utdanningsaspirasjoner og klasse, b) foreldreinvolvering i utdanning, c) planer om høyere utdanning i relasjon til sosial bakgrunn og skole-engasjement, d) gjennomføring av videregående opplæring og sosial bakgrunn, e) evaluering og sosial bakgrunn, samt f) en valideringsstudie av ferdigheter i relasjon til faglige prestasjoner. Ytterligere to artikler planlegges ferdigstilt og innsendt internasjonalt tidsskrift første halvdel av 2019. Disse handler om a) politisk engasjement og skoleengasjement og b) kjønnssegregering i videregående skole. I tillegg til disse ni planlegges en artikkel ferdigstilt innen utgangen av 2019. Den handler om jobbambisjoner blant minoritetsungdom. Fordi systemene er ulike på tvers av landene er all datainnsamling i alle byer ikke kommet like langt. NIFU har derfor på dette stadiet i prosjektet analysert data fra fire av de 11 byene i prosjektet: Bergen, Barcelona, Ghent og Reykjavik. Alle artiklene nevnt over er komparative, ved at de i tillegg til data fra Bergen analyserer data fra minst en av de øvrige byene. Noen av artiklene har bare norsk forfatter, og noen er skrevet i samarbeid med en eller flere kolleger i de nevnte byene. Det er også under arbeid en NIFU-rapport på norsk om hvordan det har gått med Bergenselevene fire år etter at de gikk ut av tiende klasse våren 2014. Denne analyserer kun data om Bergenselevene i studien. Rapporten ferdigstilles i løpet av 2019. I oktober 2019 arrangerer prosjektet et formidlingsseminar i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, hvor NIFU vil presentere hovedfunn fra prosjektet og diskutere implikasjoner for politikk og praksis. Målgruppen er administrative utdanningsledere i Hordaland fylkeskommune. Etter at prosjektet er avsluttet som et NFR-prosjekt, videreføres prosjektet ved NIFU, også da i et samarbeid med partnerne i det internasjonale nettverket.

Prosjektet har hatt stor betydning for NIFU. Det er etablert et internasjonalt nettverk for fremtidig samarbeid, og enkeltforskere ved NIFU publiserer internasjonalt. Prosjektet kan få betydning for sektoren. Det er produsert et omfattende kunnskapsgrunnlag som kan få samfunnsmessige effekter, avhengig av at sektoren selv tar resultatene i bruk. Norskspråklige policy-briefs, en norskspråklig rapport og samarbeid om et formidlingsseminar med Hordaland Fylkeskommune er bidrag fra NIFUs for å øke sjansen for bruk av resultatene. NIFUs arbeid brukes aktivt som grunnlag for politikkutforming, eksemplifisert ved Lied-utvalgets arbeid med videregående opplæring. NIFU fikk høy skåre på impact-vurderingen i evalueringen av norsk utdanningsforskning. Impact-casene der ett var hentet fra forskning på gjennomføring og frafallsreduserende tiltak ble omtalt som «very convincing». Det er derfor høy sannsynlighet for at forskingsresultatene tas i bruk, både lokalt/regionalt og nasjonalt.

ISCY - International Study of City Youth. Preparing urban youth for further study and careers. A comparative project in 12 cities around the world. ISCY - International Study of City Youth is a large comparative project including 12 cities in 11 countries. The Cities are Barcelona, Bergen, Bordeaux, Ghent, Hong Kong, Melbourne, Montreal, Reykjavik, Sacramento, Santa Barbara, Turku and Wroclaw. The study is designed and carried through by an international research network counting internationally renowned scholars. The approach is to study how the education systems in these cities are organized and the range of opportunities they provide. The design facilitates follow ups, establishing the foundation for unique longitudinal data. The project will answer the following questions: a) To what extent is completion dependent on who you are, where you live, which school you attend and the education program you selected? b) To what extent are attitudes towards society and economy dependent on your origin, place of residence, school and education program? And c) what are the schools and teachers doing to prevent drop-out, increase completion and affect the students attitudes. The project is based on quantitative survey- and register data, and uses multi-level analysis to identify the impact of institutional and organizational factors on student attitudes and outcomes. The study is of high relevance to educational policy, authorities and schools.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren