Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Do environmental pollutants interact with stress responses?

Tildelt: kr 3,7 mill.

Forurensninger i miljøet er uunngåelig og kan forårsake skadelige effekter på menneskers og dyrs helse. Persistente organiske miljøgifter (POPs) akkumulerer i næringskjeden og har skapt forhøyede nivåer av miljøgifter i organer, blodserum og brystmelk i både mennesker og dyr. Det har i de siste årene vært en økende interesse for å undersøke om det er en forbindelse mellom eksponering for disse stoffene og hjernens funksjon. I dette prosjektet har vi spesiell oppmerksomhet knyttet til kroppens responser på stresspåvirkning. Det er gjort undersøkelser både av enkeltstoffer og blandinger av POPs som reflekterer konsentrasjoner målt i mennesker. I dyreforsøk med mus er mødre eksponert for disse blandingene mens deres avkom er undersøkt med tanke på læringsevne og reaksjon på stress. Nivåene av miljøgifter i mødre og avkom har blitt karakterisert. Foreløpige resultater fra adfersstudiene indikerer at musunger født under mødre eksponert for miljøgifter har dårligere læreevne. Miljøgifteksponering av mødrene førte også til endret hormonrespons hos mus som ble utsatt for en stress test. Dette ble også observert hos deres avkom, men mer framtredende hos hanner enn hunner. Videre undersøkelser vil konsentreres om hvordan observerte adferdsendringer forårsaket av eksponering for POPs påviker hjernens funksjon på molekylært nivå. I tillegg til hjernemateriale undersøkes nå prøvemateriale fra, lever, tarm og binyre for å et bedre inntrykk av mulige eksponeringseffekter. I cellemodeller er liknende blandinger samt enkeltstoffer undersøkt med tanke på å utrede virkningsmekanismer. Det er vist at de nevnte blandingene induserer dannelse av reaktive oksygenforbindelser (ROS) og at enkeltstoffer, spesielt perfluorerte forbindelser er toksiske for nerveceller. Vi har påvist at den nevrotoksiske effekten av perfluorerte forbindelser er avhengig både av karbonkjedens lengde og av molekylets funksjonelle gruppe. Det er videre vist at PFOS utøver toksisk effekt i nerveceller via NMDA reseptor. Blandingseksponering med flere halogenerte forbindelser tyder på at antagonistiske og additive effekter oppstår i nerveceller. De samme cellene er også brukt til eksponering med miksturer av POP's basert på de samme stoffene som ble brukt til levende dyr. Disse resultatene tyder på at eksponering nært til humanrelevante konsentrasjoner forårsaker ROS-dannelse og påvirker ekspresjon av gener som er viktige for nervecellens funksjon. Mikstruer av POPs har blitt brukt på leverceller og på celler som indikerer binding til hormonreseptorer (glukokortikoid reseptor) av Queens's University, Belfast, til å utvikle en såkalt High Content Analysis System for toksisitet. To publikasjoner er publisert basert på disse resultatene. I tillegg er effekter av DDT-metabolitter med potensiell binyrebarktoksisitet undersøkt i primære hormonproduserende celler fra testikkel hos gris. Miksturene nevnt ovenfor er også brukt av Universitetet i Bergen til studier av steroidogenesen i humane binyrebarkceller. Resultatene viser at en blanding av POPs liknende det mennesker utsettes for gjennom maten, påvirker hormonproduksjonen i disse cellene.

Research on combination effects of persistent organic pollutants (POPs) and methods for a systematic approach are required for an improved risk-assessment of health- and environment damaging chemicals. The behavioral and physiological traits of an indiv idual are strongly influenced by early life events. One of the major systems implicated in the responses to environmental manipulations and stress is the Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) axis. Glucocorticoid hormones (cortisol in humans and corticoste rone in rodents) represent the final step in the activation of the HPA axis and play an important role in effects induced by the perinatal environment. Changes in the function of the HPA-axis may lead to altered stress responses and changes in cognitive functions. This project hypothesize that exposure with POPs and mixtures thereof, reflecting natural exposure scenarios, affect cell functions of endocrine cells in the HPA-axis and that these compounds, when used for exposure during foetal development in a sensitive rodent model, induce long-term effects on cognitive functions and stress responses in adult life. Effects will be studied in both complex organisms and cell cultures to shed light both on potential mechanisms and on the real life situation . To explore this chain of events we will study the effects of different POPs, alone or in combination with phthalates, bisphenol A and perfluorinated compounds.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet