Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poetry and Philosophy. Poetical and Argumentative Elements in Plato´s Philosophy

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektnummer:

213103

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Målet med prosjektet har vært, som det fremgår av tittelen, å undersøke det komplekse og tilsynelatende motsetningsfylte forholdet mellom det vi kaller dikteriske og argumentative elementer i Platons dialoger. Forståelsen av at Platons dialoger må leses som en egen sjanger, der dikteriske og argumenterende elementer går opp i en særegen helhet, har gitt opphav til nye måter å analysere tekstene på. Prosjektet har arbeidet innenfor dette perspektivet. I kontrast til en tradisjonell analytisk tilnærmingsmåte har våre tolkninger av utvalgte dialoger tatt sikte på å integrere litterært innhold i analysen av tekstenes filosofiske drøftinger. Dermed har vi kunnet avdekke et rikere meningsinnhold, og vi har kunnet vise hvordan Platons filosofi blir til gjennom hans kritiske bruk av andre litterære sjangre og kulturelle uttrykk ellers. Platons filosofi blir da ikke en form for skarpt avsondret abstrakt tenkning, men representerer stadige forsøk på å vinne filosofiske innsikter innenfor en kulturell og sosial sammenheng. Prosjektets kjernegruppe har vært Antikkgruppen ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB. Denne har bestått av ca. ti personer, fra viderekomne studenter, stipendiater og unge forskere til eldre og veletablerte forskere. Prosjektet har hatt et bredt nordisk og amerikansk nettverk, også bestående av ca. ti personer, derav en rekke internasjonalt kjente Platon-forskere, som alle har bidrag i en eller flere av prosjektets fem fellespublikasjoner (hvorav to fremdeles er under vurdering). To PhD-stipendiater har vært tilknyttet prosjektet: Gro Rørstadbotten, med finansiering fra prosjektet, og Erlend Breidal, med annen finansiering. Breidal disputerte høsten 2015 med avhandlingen "The Intermediate Being of Socratic Philosophy and its Suppression in Plato's Theaetetus, Sophist, and Statesman". Rørstadbotten forventes å disputere i løpet av våren 2017 med en avhandling om Platons dramatiske iscenesettelse av fredstanken innen hans filosofisk-litterære univers. Prosjektet har også hatt en postdoktor, Olof Pettersson, som blant annet har undersøkt forholdet mellom filosofi og retorikk hos Platon. I løpet av sin to-årige stipendperiode har han skrevet en rekke artikler, hovedsakelig for internasjonale tidsskrift. Prosjektet har arrangert årlige internasjonale symposier, hvert år med fokus på én av Platons dialoger: Symposion (2012), Sofisten (2013), Protagoras (2014) og Forsvarstalen (2015). Symposiene har dannet kjernen i prosjektet, både i den forstand at prosjektets månedlige lesegrupper og årlige workshops fortrinnsvis har vært viet de fire nevnte dialogene, og i den forstand at innleggene på symposiene i ettertid er blitt bearbeidet med tanke på fellespublikasjoner. Prosjektet har følgende fellespublikasjoner: - Norsk filosofisk tidsskrift, nr.1, 2013 (7 artikler om Symposion). - The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, vol. 13, 2014. (5 artikler om Sofisten). - Plato's Protagoras. Essays on the Confrontation of Philosophy and Sophistry (antologi, 13 kapitler, 235 sider), Springer 2017. - Readings of Plato?s Apology: Defending a Philosophical Life (antologi, 13 kapitler, ca. 260 manuskriptsider), under vurdering av Lexington Books. - Dialogue in Context. Readings of Plato (antologi, 15 kapitler, hvorav 6 er nyskrevne, mens resten er reviderte versjoner av tidligere publiserte tekster i tilknytning til prosjektet, ca. 300 manuskriptsider), under vurdering av Brill.

The aim of the project is to investigate the relationship between the poetical and the philosophical in Plato, and the kind of unified philosophical discourse that results. The project as a whole will look at Plato´s conception of philosophy as a separate genre, in opposition to and cooperation with other ancient literary genres. The project thus operates along the intersection between literature and philosophy. We will investigate different ways of interpreting the very form that Plato perfected for the conduct of philosophy: the philosophical dialogue. Plato´s extensive use of poetical elements renders his concept of philosophy complex and potentially ambiguous. We assume that these elements - such as metaphorical imagery, myths, allegories and analogi es - are not used accidentally or only for ornamental reasons, but that they are chosen with great care and need to be taken into account in the interpretation of Plato´s texts. On the one hand, not only Plato´s arguments but also the poetical elements mu st somehow reflect Plato´s demand for truth, but on the other hand, these poetical elements are not easily harmonized with passages of a more straightforward expository style. The project will have three central paths of investigation: 1) The figure of t he philosopher. We will study and describe the complex figure of the philosopher presented in the dialogues, attempting to describe this new sort of figure in juxtaposition to the more traditional existing model of wisdom in Greek culture; 2) Plato´s phil osophical arguments. We will highlight the problematic nature of argumentation set in the context of a dialogue, focussing on two of Plato´s main argumentative strategies: the elenchus and the techne-analogy, which can both have ambiguous, even doubtful r esults; 3) Plato´s dialogues and imitative poetry. We will examine the complex relation between Plato´s dialogical dramas and imitative poetry. Obviously, these three paths overlap thematically.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder