Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Dementia: Use of health-care resources and carer burden over time

Tildelt: kr 4,1 mill.

Dette prosjektet har undersøkt bruken av helseressurser og pårørende belastning blant personer med Alzheimers sykdom og Lewylegeme demens. Det er blant annet belyst hvilke faktorer som er kostnadsdrivende, hvordan pårørende belastningen er og hvor langt tid etter diagnosen pasientene får fast sykehjemsplass eller blir innlagt på sykehus. I tillegg er det sett på hvor lenge de lever etter demensdiagnosen. Videre er sammenhengen mellom spesifikke nevropsykiatriske symptomer ved demens samt legemiddelbruken analysert. På diagnosetidspunktet brukte 96 % av pasientene et eller flere legemidler og 45 % av dem brukte fem eller flere legemidler. Psykotrope legemidler som antidepressiva, antipsykotika og benzodiazepiner ble brukt av 45 % av pasientene. Hovedtyngden av dette forbruket var knyttet til bruken av antidepressiva (32%). Få pasienter brukte potensielt uhensiktsmessige legemidler og det ble identifisert få alvorlige legemiddelinteraksjoner, noe som indikerer at forskrivningen var akseptabel. Allikevel fikk flere av pasientene forskrevet psykotrope legemidler til tross for at disse legemidlene har begrenset dokumentasjon av nytte ved demens. Fem år etter demensdiagnosen hadde 78% av pasientene vært innlagt minst en gang. De hadde også flere innleggelser det første året etter demensdiagnosene sammenlignet med den generelle befolkningen med samme alder. Dette gjaldt både for planlagte og uplanlagte innleggelser. Pasienter med Lewylegeme demens og Alzheimers sykdom hadde henholdsvis rundt 2 ganger og 1.3 ganger så mange innleggelser som den generelle befolkningen. Videre hadde pasienter med Lewylegeme demens kortere tid til første innleggelse, flere uplanlagte innleggelser, flere uplanlagte liggedøgn sammenlignet med Alzheimers sykdom. Pasienter med demens med Lewylegeme hadde kortere tid til innleggelse i sykehjem. De hadde sykehjemsplass nesten to år før de som var diagnostisert med Alzheimers sykdom. Blant personer med demens med Lewylegeme. Bruk av kolinesterasehemmere var assosiert med redusert risiko, mens bruk av antipsykotika var assosiert med økt risiko for sykehjemsinnleggelse blant personer med demens med Lewylegeme. Personer med demens ble også funnet til å ha en høyere dødelighet enn den generelle befolkningen. I tillegg hadde personer med Lewylegeme demens levde hadde signifikant kortere levetid etter diagnose sammenlignet med personer med Alzheimers sykdom (henholdsvis 4.4 år og 6.9 år, p<.001). Nevropsykiatriske symptomer ved demens omfatter en rekke psykiatriske symptomer og adferdsforstyrrelser. Det ble gjennomført en oppsummering av tidligere forskning. Her ble det funnet at irritabilitet, agitasjon, endra døgnrytme, angst, apati og vrangforestillinger er dei nevropsykiatriske symptomene pårørende opplever spesielt belastende. Mangfold av studiedesign og måleinstrument, gjorde det imidlertid vanskelig å trekke sikre slutninger. Basert på data fra DemVest ble apati funnet til å være det enkeltsymptomet som i størst grad bidrar til stress blant pårørende. Forskjellene mellom Alzheimers sykdom og Demens med Lewylegeme er få, men det er større varians blant pårørende til personer med demens med Lewylegeme. I tillegg ble det identifisert flere nevropsykiatriske symptomer som viktige bidragsytere til stress blant pårørende til personer med DLB. På diagnosetidspunktet ble det funnet at pasienter med demens med Lewylegeme hadde flere og mer intense nevropsykiatriske symptomer sammenlignet med Alzheimers sykdom. Spesielt frekvensen av hallusinasjoner og apati var høyre hos pasienter med demens med Lewylegeme sammenlignet med Alzheimers sykdom.

Prosjektet har bidratt med ny kunnskap blant personer med ulike former for demens og er et viktig bidrag både til forskningsfeltet og klinisk praksis Områder hvor prosjektet har bidratt med ny kunnskap er blant annet: - Legemiddelbruk på diagnosetidspunktet - Prognose relatert til sykehjemsinnleggelse,sykehusinnleggelse og overlevelse - Sammenhengen mellom pårørendestress og nevropsykiatriske symptomer - Helserelaterte kostnader er høyere for pasienter med demens med Lewylegeme og øker markant i årene etter demensdiagnosen

The aim of the study is to evaluate the burden of dementia, by estimating the use of health care services over time and identifying the key factors which are driving this. In addition, we want to characterize determinants of burden of carers, and safety-i ssues related to the use of psychotropic drugs in people with dementia. A critical challenge will be to measure municipal health-costs in a reliable way. In collaboration with the health-administration in the municipalities in the study area, we will admi nister a detailed questionnaire assessing the use of municipal health and care-services, enabling us to retrieve detailed, reliable and complete information about the use of health care services and the evolving costs. In addition, a qualitative interview of a representative group of carers will be performed for in-depth knowledge about how the health-care system is perceived. In order to provide valid data, and to identify the development of health-care use over the disease course as well as to identif y the cost-driving factors, a large and representative patient group of people with dementia will have to be followed longitudinally. To this end, the project is based on the DemVest cohort, consisting of 250 home-dwelling patients with mild dementia fol lowed prospectively from diagnosis with annual assessments including carer burden, drug-use, and use of health-care services over 10 years starting in 2005. The results from this project promises to provide key knowledge about strengths and limitations of the health-care system for home-dwelling people with dementia and their family carers. Such knowledge is critical in order to improve quality and cost-efficiency of the organization and delivery of health-care services for people with dementia.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester