Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Nutrition and health among immigrant infants and children

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektet "Nutrition and health among immigrant infants and children" (InnBaKost) er en longitudinell ernæringsstudie som inkluderer barn med mødre som har innvandret til Norge fra Somalia og Irak. Studien har en kvantitativ og en kvalitativ delkomponent. Den kvantitative delstudien har som mål å kartlegge barnas kosthold. Den kvalitative delstudien består av dybdeintervju og fokusgruppediskusjoner med barnas mødre om maten de gir til barna, og om hva slags helseinformasjon de får både fra helsestasjonen og fra sine sosiale nettverk. I begge delstudiene intervjues mødrene når barna er 6, 12 og 24 måneder. I tillegg er helsesøstre intervjuet om erfaringer med å veilede mødre med innvandringsbakgrunn. I Norge har ikke barn med innvandringsbakgrunn vært inkludert i de nasjonale kostholdsundersøkelsene blant småbarn. Årsaken til dette er at metodene som brukes i disse nasjonale undersøkelsene er antatt å ikke passe til innvandrere på grunn ulik matkultur og mulige språkutfordringer. Det er imidlertid viktig å vite mer om hva barn med innvandringsbakgrunn spiser, og hvorfor de blir gitt maten, for å kunne utvikle tilpassede og kultursensitive tiltak og råd om helse og ernæring. Kosthold blant småbarn er viktig for barnas helse og utvikling, og det er viktig å tidlig etablere god ammepraksis og sunne kostholdsvaner. Siden prosjektstart i 2012 har metoder blitt utviklet og testet, og kostholdsintervju og kvalitative intervju blant mødre med 6 måneder, ett år og to gamle barn er blitt gjennomført. En gruppe med helsesøstre er også intervjuet. Det er foreløpig publisert to artikler fra prosjektet, to artikler er innsendt og flere er under utarbeidelse. Resultatene er også presentert på ulike vitenskapelige konferanser. En stipendiat, en prosjektassistent og flere feltarbeidere/tolker har vært ansatt på prosjektet, og forskere fra en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge er samarbeidspartnere. Til sammen 12 masterstudenter (fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus) har skrevet sine masteroppgaver tilknyttet prosjektet. Det planlegges et seminar våren 2016 for å presentere resultatene.

Infant and child feeding practices are of fundamental importance for the health and wellbeing of young children. Norwegian recommendations for infant and child feeding do not take into account Norway's multicultural society and are based on the diet of th e majority population. Several surveys have documented the diet and infant feeding pattern of Norwegian infants and children whereas knowledge about these practices among children born to immigrant parents is scarce. Some problems have been identified in these children, such as high prevalence of iron deficiency anemia and vitamin D deficiency. Little is known about breastfeeding and complementary feeding practices. Health problems that are more prevalent in many groups of adults with immigrant background s include diabetes type 2 and obesity. Research indicates that early nutrition might influence the development of these health problems in adulthood. This underlines the importance of addressing and improving the diet of infants and young children, as par t of addressing the social gradient in health between socio-economic groups in Norway. This project will assess the diet and feeding practices of infants and children of immigrant parents born in Somalia and Iraq. It will further explore the parents' expe riences in meeting the Norwegian health systems' counselling practices regarding infant and child feeding. The project will produce knowledge which is instrumental for developing and testing culturally sensitive strategies and interventions. It will devel op tools to assess diet and feeding practices of infants and children that can be used in future studies. This project responds to a number of priority areas in the Public Health Programme as well as a number of strategic policy documents from the Ministr y of Health. The project will collaborate with two other research projects investigating health and nutrition in migrant groups creating a network of researchers with relevant competencies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet