Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Succession Law: Challenges and Potential regarding regulating the Transfer of Property on Death in changing Society

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektnummer:

213545

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet tok blant annet sikte på å belyse trekk i samfunnsutviklingen som kan eller bør få konsekvenser for arveretten, typisk i form av hvordan utvalgte regler bør være. I denne rapporten anses som nye regler ikke bare nye lovbestemmelser, men også hvordan f.eks. domstolene bør tolke eksisterende bestemmelser og anvende dem i konkret rettsbruk (tvister for domstolene o.l.). Som ledd i dette inngikk kartlegging av innholdet av gjeldende regler, herunder ulike kontekster som historisk utvikling og bakgrunn, komparasjoner med andre jurisdiksjoners rettstilstander m.m. Fra prosjektets tidlige fase nevnes et bidrag fra prosjektleder i antologien «Inheritance Law - Challenges and Reform» (Berliner Wissenschaft-Verlag, 2013). Publikasjonen har utspring i et tysk-norsk arverettsforskningsseminar i Bergen 30.08.2012, men bearbeidelse fra foredrag til antologibidrag skjedde i perioden etter at prosjektets oppstartsdato. Et seminar ble holdt i Bergen 6. og 7. desember 2012 med innlegg fra både nordiske prosjektpartnere og andre spesielt inviterte. Foredragene er samlet i antologien "Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer" som utkom på Cappelen Damm Akademisk i 2013. Seminaret ble avholdt dels for å - og bidro til å - etablere og styrke nettverksrelasjoner mellom arverettsforskere i Norden og medarbeidere på prosjektet. Dels var formålet å få kartlagt innholdet av utvalgte regler og rettsutviklingen i øvrige nordiske land, som er de jurisdiksjoner det ligger nærmest å sammenligne norsk arverett med. 14. februar 2014 holdt vi et seminar i Bergen der leder og et medlem av Arvelovsutvalget presenterte og diskuterte utvalgets forslag, også med forberedt innlegg fra nordisk forskningspartner. Samme år, 1. september, ble holdt heldagsseminar/workshop "Some family and succession law challenges in different legal cultures" med foredrag fra bl.a. prosjektdeltakere, forskningspartner og inviterte eksperter fra Tyskland og Skottland. Ph.d.-stipendiaten har presentert sitt prosjekt under forskningsopphold i Tyskland, Sverige og Danmark. Seniorforskeren har presentert sitt prosjekt under tverrfaglige kurs, seminarer og konferanser. I løpet av prosjektperioden har med ujevne mellomrom også vært avholdt mindre workshops i regi enten av prosjektet eller forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett ved Det juridiske fakultet, UiB. Deltakere har foruten prosjektdeltakere fortrinnsvis vært andre ansatte ved fakultetet. Foruten bidragene i "Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer" redegjøres for eller drøftes i publiserte tekster/data blant annet: - sider ved rettstilstanden angående ugifte samlevendes arverettslige stilling og for hvordan reglene bør være i fremtiden - at prisutviklingen på fast eiendom neppe kunne forutses da gjeldende ekteskapslov ble forberedt, og hvordan reglene om skjevdeling av ektefellers formuer ved skifteoppgjør etter skilsmisse eller en ektefelles død bør forstås og praktiseres i lys av denne innsikten - sider ved rettstilstanden for hvorvidt overdragelser av felles bolig mellom ektefeller eller samboere skal anses som livs- eller dødsdisposisjoner, herunder med påvisning av ulik rettstilstand i de nordiske land, og med forslag om i hvilken retning lovgivningen bør gå for å redusere problemets betydning - at deler av ekspertutvalgets forslag i utredning om ny arvelov (NOU 2014:1) kanskje ikke vil gi de beste regler i en fremtidig arvelovgivning, og bør vurderes på ny - Forskjellige slags samlivsformer (ekteskap, registrert partnerskap, samboerskap) med særlig vekt på registrerte partnerskap og utviklingen frem mot ekteskapsinngåelsesadgang for likekjønnede par, samt utviklingen for ugifte par, inkludert arverettslig stilling - Hva det forskes på innenfor familie- og arveretten i Norge - Regler for selvbestemmelsesrett, rettslig handleevne og (juridisk) bistand for voksne personer med særskilte behov (mentale lidelser osv.), som også er av betydning for deres rett til å foreta arverettslige disposisjoner - Utviklingen av regler for familieformatene ekteskap, registrert partnerskap og samboerskap for ulike- og likekjønnete par de siste 50 år, samt innholdet av disse, inkludert arverettslige - Den historiske utviklingen bak dagens regler om arv og uskifte for ektefeller og samboere, for ektefeller tilbake til middelalderen. I perioder har ektefeller med og uten felles barn blitt rettslig forskjellsbehandlet, en forskjell som etter hvert reduseres eller fjernes. Det vises at en tilsvarende utvikling er sannsynlig når det gjelder arve- og uskifteregler for samboere - Rettslig, sosial og kulturell kontekst for utviklingen av regler for likekjønnete par, samt innholdet i disse, inkludert arverettslige - Forslaget til arveregler i departementets lovproposisjon om ny lov om arv og dødsboskifte

-

Contemporary succession law is facing challenges that arise as societal development partly connected with the increased diversification of value-orientation in the population, partly with the increase in cross-border relations, meets a field of law whose basic principles were formed in a different era. A few keywords are changes in family constellations and patterns of life together, the loosening of ties of kinship, higher average life expectancy, individualization, migration and increased mobility, cult urally and/or religiously based diversifications, growing private and public wealth and the welfare state's role in providing services for some tasks that were originally attended to by the family. This project will provide knowledge of relevant factors t o be taken into consideration for the evaluation of the legal status quo on a general basis. Furthermore, it will study how some singular problems, in particular connected to the distinction on transferring property with effects in one's lifetime and with effects after death, are met in other jurisdictions. Moreover, it will study the legal situation when both Norwegian and Muslim succession law appears to be applicable due to rules of private international law, and how such cases are handled by the Musli m communities of Norway. This project is basically legal research, notwithstanding that there is no general recognized method in todays paradigm of legal science. As quite common in legal research, this project will make use of multidisciplinary approach es to study the aforementioned processes, to consider to what extent such changes should initiate amendments of the law, and to evaluate to what extent contemporary law or proposals for amendments meet these demands.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam