Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Are reductions in environmental burdens of industrial organic contaminants in rich countries achieved partly by export of toxic waste?

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektets hypotese var at det pågår en endring i globale utslipp av industrielle miljøgifter assosiert med elektriske og elektroniske produkter; Fra områder der stoffene opprinnelig ble produsert og brukt i disse produktene, til områder som er implisert som mottakere av utrangerte produkter og avfall inneholdende disse stoffene (EE-avfall), så som Vest-Afrika og sørøstlige deler av Asia. Det har vært et omfattende internasjonalt samarbeid med forskere fra mange land i prosjektet, herunder Asia (Kina, Bangladesh, India, Pakistan og Nepal), Canada, England og land i Vest-Afrika. Prosjektet har gjennomført målinger av utvalgte miljøgifter i luft på Kapp Verde for å undersøke atmosfærisk langtransport fra det vest-afrikanske kontinent. Antagelsen var at vi ved å kombinere målrettet prøvetaking og modellanalyser, ville kunne identifisere de viktigste kildeområder for utvalgte miljøgifter. Vi fant at målte konsentrasjoner av miljøgifter i luft på Kapp Verde likevel var i den lavere enden av nivåer målt andre steder i verden. I tett samarbeid med britiske og vestafrikanske forskere har det videre vært gjennomført feltstudier i Agbobgloshie utenfor Accra i Ghana, samt en avfallsfylling utenfor Kington, Sierra Leone. Agbogbloshie ble relativt nylig rangert som en av de 10 mest forurensede steder i verden, primært grunnet den omfattende dumpingen og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) som pågår, men data for organiske miljøgifter har vært mangelfulle. Generelt fant vi at miljøgiftbelastningen var høy og overskrider fastlagte grenseverdier for flere organiske og uorganiske miljøgifter. Såkalte skipskirkegårder i utviklingsland har også vært foreslått som en betydelig kilde til utslipp av industrielle organiske miljøgifter. En av disse skipskirkegårdene er i Chittagong, Bangladesh, hvor vi har hatt samarbeid med forskere fra Universitetet i Dhaka. En prøvetakningskampanje ble gjennomført hvor vi benyttet passive luftprøvetakere der opphugging av skip finner sted, samt i Chittagong by. Resultatene indikerte en human helserisiko forårsaket av tjærestoffer (PAH), og kjemiske fingeravtrykksteknikker peker mot forbrenningsprosesser som kilde. Vår samarbeidspartner i Lancaster, med kontakter innad i det kinesiske vitenskapsakademi (CAS, Guangzhou), har videre lagt til rette for samarbeid med forskere fra Kina, Pakistan, India og Nepal. På basis av diskusjoner etter en gjesteforelesning ved CAS, skrev vi en felles oversiktsartikkel om status og kunnskapsmangler rundt EE-avfall i Pakistan med vekt på mulige negative effekter på mennesker og miljø. Vi har videre bidratt til flere studier i Karachi og andre byer i Pakistan, hvor det er gjennomført målinger av industrielle miljøgifter i luft og jord i de områder hvor primitiv resirkulering av EE-avfall er mest utbredt, samt i urbane områder av Nepal. Vi har også hatt samarbeid med forskere i India som er interessert i å spore kilder og kilderegioner til PCB. PCB er giftige forbudte miljøgifter, primært benyttet i elektrisk utstyr. EE-avfall, skipsopphugging og avfallsfyllinger i India utgjorde sannsynlige sentrale kilder i vår første studie, mens en oppfølgende studie har vurdert romlig fordeling og kjemiske fingeravtrykk i jordsmonn. Prosjektet har også studert - og kvantifisert - global transport av EE-avfall fra OECD til utviklingsland. Vi har videre publisert en oppfølgingsstudie som diskuterer mulige konsekvenser av slik transport for utslipp, transport i miljøet, forekomst og trender av industrielle miljøgifter på global skala. Mot slutten av prosjektet har fokus vært på globale massestrømsanalyser av utvalgte bromerte flammehemmere (PBDE) og konsekvenser for globale utslipp, forekomst og regulering av slike stoffer. Det har også blitt gjennomført flere studier av human eksponering i relasjon til endringer i miljøgiftutslipp i tid og rom ved hjelp av matetmatiske modeller. Et viktig funn er at en forståelse av denne type utslippstrender er helt sentralt for å forstå og forutsi human eksponering av aktuelle miljøgifter. Vi har videre, i tett samarbeid med britiske og kinesiske forskere, studert endringer i utslipp av PCB i Kina og potensielle konsekvenser for mennesker og miljø. Resultatene indikerer at produksjon, bruk og primitiv resirkulering av EE-avfall ikke alene er bestemmende for human eksponering over tid, men at også endringer i kosthold i den kinesiske befolkning over tid er av betydning. Samlet viser våre funn fra prosjektet at industrielle miljøgifter ikke bare transporteres på global skala gjennom langtransport via det ytre miljø, men også er inkorporert i produkter og avfall - og gjennom eksport og import av mat. Mer kunnskap om miljøgifters syklus på tvers av samfunn og økosystemer er relevant for mer helhetlige globale reguleringer med mål om å redusere miljøgiftbelastningen for å beskytte mennesker og miljø.

-

Rich, industrialized countries have been perceived as the major source regions of toxic industrial organic contaminants, such as polychlorinated biphenyls (PCBs) and various halogenated flame retardants (HFRs). Only these countries were in the position to produce and benefit from extensive use of these chemicals for various applications and consumer goods until regulated, following increasing recognition of their environmental and human health risks. While significant reductions in environmental burdens are now typically observed in Europe and North America, a number of recent studies document that surprisingly high levels of these industrial chemicals still persist outside industrialized use regions, such as parts of Africa and Asia. These are regions which are typically implicated as recipients of various obsolete products and wastes containing these toxic chemicals. This led us to raise the question whether reductions in environmental burdens in rich countries are achieved partly by uncontrolled export of toxic wastes, rather than environmental stewardship through regular emission reductions? In this project, we propose to carry out case studies in West Africa and Asia where particularly high air concentrations have been reported, yet where the key sources of these toxic chemicals remains to be identified. Using a combination of environmental measurements and modeling, we aim to track and identify the major sources and source regions of PCBs and selected HFRs in these areas. In parallel, the global scale implications of emissions associated with trans-boundary movements of wastes will be studied, using PCBs and selected HFRs as examples. As the potential for detrimental effects on the environment and human health due to long-range transport by air, water, or wastes probably should be of equal concern when managing and regulating industrial organic contaminants, the key implications for regional and global control strategies will be analyzed and discussed and main results communicated.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam