Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Joint Land Certification and Household Land Allocation: - Towards Empowerment or Marginalization?

Tildelt: kr 2,8 mill.

Felles landsertifisering og kvinners posisjon i husholdet Våre resultater viser at felles landsertifisering har styrket kvinners posisjon i husholdene. Kvinner har blitt mer bevisste om sine rettigheter og kvinner som er mer bevisste om sine rettigheter deltar også mer i beslutninger i relasjon til jordarealene husholdet eier. En mindre andel av mennene prøver å motarbeide kvinnenes økende deltakelse i denne typen beslutninger og klarer det til en viss grad i sine hushold. De fleste menn er imidlertid generøse overfor sine koner, minst like generøse som konene er mot dem ifølge adferd vi har avdekt gjennom sosiale eksperimenter. Det er også relativt få tilfeller av uløselige konflikter som har oppstått på grunn av uenighet i land-relaterte beslutninger i vårt tilfeldige utvalg av husholdninger. Vi finner at et økende antall kvinner står opp for sine rettigheter og får gjennomslag for dem innad i husholdene. Vi finner den sterkeste positive utvikling i bevisstgjøring av kvinner i muslimske hushold hvor også kvinners deltakelse i land-relaterte beslutninger har økt mest sammenlignet med protestantiske og ortodokse kristne hushold. Innføring av felles landsertifikater ser ut til å ha bidratt til en betydelig styrking av kvinners bevissthet og posisjon og kan ansees som et vellykket politikkinstrument i et likestillingsperspektiv. Likevel er det enda en lang vei å gå før kvinner blir likestilt med menn i Etiopia. Døtre har fortsatt mye lavere sannsynlighet for å arve jord fra sine foreldre enn gutter og døtre giftes bort og må flytte hjem til mannen om han har jord å arve. Vi brukte sosiale eksperimenter til å utforske generøsiteten mellom ektefeller og intern samarbeidsvilje og styrkeforhold. Vi brukte diktatorspill til det første og gjentatte hauk-due spill til det andre. I diktatorspillene fant vi at de fleste ektefeller delte en pengesum du fikk likt med sin ektefelle mens viljen var svært lav til å dele med andre ukjente landsbyboere. Menn var i gjennomsnitt signifikant mer generøse mot sine koner enn konene var mot sine menn mens det var liten forskjell i deres generøsitet mot ukjente landsbyboere. Hauk og due spillene avslørte stor variasjon mellom husholdene. Også her var mennene mer generøse enn konene og ble mer generøse gjennom en serie på seks spill mens konene forble like tøffe gjennom alle spill. Det at konene turte å spille så tøft mot sine menn og vinne penger på det på bekostning av sine menn tyder på at de har fått en betydelig egenrådighet over penger de har fått til rådighet. En oppgradering av landsertifikater er under planlegging i Etiopia der eierne av jorda vil få nye sertifikater med kart for hvert areal de eier. De nye sertifikatene vil ikke inneholde navn på kona eller bilde av eierne som det gamle sertifikatet gjorde. Vi undersøkte etterspørselen (betalingsviljen) etter det nye sertifikatet. Vi fant en lav betalingsvilje for de nye sertifikatene og at husholdene i liten grad trodde at de oppgraderte sertifikatene ville styrke deres landrettigheter. Vi undersøkte også husholdenes verdsetting av egne jord og viljen til å selge jorda si/åpenheten til å innføre et salgsmarked for jord da dette fortsatt er forbudt i landet. Vi fant at det store flertall var imot å åpne for salg av jord og at ikke flere har blitt åpne for salg av jord fra 2007 til 2012 samtidig som verdsettingen av egen jord hadde økt kraftig i samme femårsperiode. Vi fant ikke at landsertifikater var assosiert med høyere verdsetting av jorda men et det var betydelig lokal variasjon i aversjon mot salg av jord (land loss aversion). Kvinner var noe mer imot salg av jord enn menn var. Vi brukte et siste eksperiment med redskaper og kunstgjødsel for å se om eierfølelsen til disse kunne bidra til å forklare hvorfor mange er imot salg av jord. Teorier i adferdsøkonomi om eiereffekter (endowment effects) og hvordan de kan forklares med tapsaversjon (loss aversion) dannet grunnlag for dette eksperimentet. Vi fant en betydelig forskjell mellom de som mottok en redskap (f.eks. plogjern) først eller fikk et pengebeløp først og så hadde mulighet til å bytte redskapen mot penger eller redskap. Vi fant også at tapsaversjon kunne forklare noe av denne forskjellen. Forskjellen var også signifikant for gjødsel som generelt var mindre populær enn redskapene og pengene som ble tilbudt. Redskaper ble høyere verdsatt av menn mens kvinnene hadde sterkere preferanser for penger. Tapsaversjon synes derfor å være knyttet til hva slags eiendel det er snakk om snarere enn en generell tapsaversjonspreferanse som kan overføres til land også. Våre mål på tapsaversjon for land og for penger viste svært liten korrelasjon.

The study area is two regions (Oromya and SNNP) in Southern Ethiopia where joint land certificates to husbands and wives have been issued since 2005 based on new land laws that were enacted from 2004. Women traditionally have a weak position in this part of Ethiopia and have been considered the property of men, as evidenced by a widow being required to remarry the brother of her late husband. The step from being mere property to becoming equal owner can therefore be long and tough. The research project be nefits from the project leader having carried out a unique baseline study of the land certification process in Southern Ethiopia with special emphasis on women's position in 2007 when its implementation was under way (Holden and Tefera, 2008a, b). This su rvey covered 615 households (15% are polygamous) and this new project aims to resurvey the same households. The first survey included separate interviews of all husbands and wives and the new project aims to repeat this exercise to get good data on the ch anges that have taken place from 2007 to 2012. This should be a long enough period to start to see significant impacts of the reforms. The individual data collection includes questions to assess the participation and decision-power of men and women in lan d-related issues, knowledge of the law, perceptions, opinions and experience questions such as experiences of land-related disputes. In addition a bargaining game experiment will be used to assess how far apart independent and joint decisions of husbands and wives turn out and to compare this with their real life decisions. Another experiment will be used to assess whether there is an 'endowment effect' causing men to value the land more than their wives and therefore being unwilling to give it up. Key in formants such as local conflict mediators will be used assess the extent of within family disputes and the legal support provided to handle such disputes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam