Tilbake til søkeresultatene

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Causes to, and development of, substance abuse in adolescence

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

213760

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Rusmiddelbruk i ungdomsårene er en viktig risikofaktor for utvikling av en rekke tilpasningvansker i voksen alder. Hvorvidt ungdoms rusmiddelbruk utvikler seg til misbruk og avhengighet henger imidlertid sammen med andre faktorer. Ungdoms tro på egen evne til måloppnåelse ('self efficacy') er antatt å være en beskyttelsesfaktor mot utvikling av rusrelaterte vansker, og dermed et potensielt mål for forebygging og behandling. Vi fant imidlertid at en høy andel (75%) av variasjonen i ungdoms 'self efficacy' kan forklares gjennom variasjon i gener. Den resterende andelen av variasjonen (25%) ble forklart av hendelser i miljøet som ikke var felles for de to tvillingene. Tobakkrøyking er en risikofaktor for en rekke psykiske og atferdsmessige vansker hos ungdom, og vi studerte den relative betydningen av gener og miljøforhold som årsaker til at ungdom røyker tobakk. Basert på både mødres, fedres og tvillingenes egenrapport viste ungdommenes røykevaner seg å være moderat arvelig (37 %). Den største effekten kom fra tvillingenes felles delte miljø (56 %), mens miljøeffekter som kun påvirket den ene tvillingen hadde minimal betydning (7 %). Vi fant ikke signifikante kjønnsforskjeller i disse estimatene. Resultatene av denne studien tyder på at hjemmemiljøet kan være en aktiv påvirkningskilde til ungdommers tobakksrøyking. Selv om man lenge har visst at eksternaliserende vansker som kriminalitet og rusproblemer hos ungdom er relatert til impulsivitet som personlighetstrekk, har årsakssammenhengene her vært uklare. Basert på vårt ungdomsmateriale med om lag 800 tvillingpar fant vi at det både for jenter og gutter kun var en lav assosiasjon og svake felles årsakssammenhenger så vel genetisk som miljømessig mellom impulsivitet og eksternaliserende vansker. Impulsivitet synes således ikke å være et så nærliggende mål for forebyggende intervensjon mot utvikling av rusvansker som man kunne anta.

Drug use and abuse in youth are among the factors most strongly responsible for negative trajectories of the educational course for some youths. Even small scale drugs testing may lead to more serious drugs abuse and dependence. Studies have shown that th e development of substance use disorders (SUD) is genetically influenced. Main objectives are to go further by not only studying the relative contribution of genes and environment in the development of SUD, but to investigate the interaction (GxE) and the correlations (rGxE) between them. Hypothesis: Early onset SUD are moderately genetically influenced on average. Heavy users may be more strongly genetically influenced. However, the prevalence and influence of genes depend on the combination of family, s ocial and cultural protecting and risk factors. Method: An ongoing longitudinal twin study where participants are 2800 twins aged 12 to 18 years at the start. Twins and parents answer a survey every 2nd. year in 3 waves (waves 1-2 already completed). Twin s are interviewed at age 18, assessing lifetime DSM-IV axis I (MINI lifetime form) and II disorders (SIDP), including SUD. Drug use and abuse between 12 and 18 years is assessed by the questionnaire Substance use scale from the Monitoring the Future study . Measures of protective factors: Parenting Scale, Resilience and Youth Development of the California Healthy Kids Survey, Religious Attitudes Scale, Resilience Scale, the Ego-Resilience scale and KIDCOPE. Analyses: Gene-environment interaction analyses, controlling for rGE. Critical R&D challenges: Studying the effect of protective factors while controlling for heritability will contribute to and support results from previous research that has been pursued without this control. Applic. potential: Results will be of high value for intervention for children and adolescents with SUD and hopefully prevent later pathological development.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning