Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fartein Valen: atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer - en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie.

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektnummer:

213807

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fartein Valen regnes i dag blant de fremste norske komponister i første halvdel av 1900-tallet. Han var en nybrottsmann for den atonale musikken i Norge og evnet også å skape en helt særegen stil innenfor den europeiske modernismens hovedstrøm. Valen-prosjektet sikter mot en ny forståelse av Fartein Valens stil og kompositoriske utvikling, i sammenheng med en revurdering av Fartein Valens posisjon og rolle i norsk kultur- og musikkliv. Nye, kritiske fortolkninger av Valens musikk skal oppnås ved å koble analytiske, estetiske og historiografiske perspektiver og metoder sammen med edisjonsfaglig kompetanse. Prosjektet består av en kombinasjon av delstudier som reiser teoretiske og metodologiske problemstillinger på områder og som har vært lite berørt i norsk musikkforskning: vitenskapelige kildestudier bringer, sammen med kontekstorienterte undersøkelser, fram ny kunnskap om Valens særegne måte å komponere på, fra første skisse til ferdig partitur og framføring. Dermed ble det skapt et nytt grunnlag for informerte nytolkninger og analyser av Valens 'svevende', atonale stil og en ny, empirisk fundert, forståelse av hans myteomspunnede klangkonsept, særlig i orkesterverkene. Videre har prosjektet gjennom historiografiske og komparative undersøkelser kastet nytt lys på Valens særegne stilutvikling og resepsjonshistorie i kontekst med de samtidige, internasjonale strømningene i Europa etter 1900. Et hovedanliggende for prosjektet har derfor hele tiden vært å knytte Valen-forskningen til den internasjonale forskningsfronten, ved å arrangere egne forskerseminarer og å presentere Valen på konferanser i utlandet. Prosjektets resultater vekket bl.a. stor interesse i England, der Valen fikk et, i Norge ukjent, gjennombrudd som en protagonist av 'den nordiske modernismen' etter 2. verdenskrig. Fra tysk side ble det særlig lagt merke til prosjektets analytiske revurderinger av Valens forhold til Schönberg-skolen og resepsjonen av tysk lyrikk, fremfor alt Goethes, i hans omfattende produksjon av sanger. Et annet delmål for prosjektet har vært å opprette en kritisk og konstruktiv dialog med musikalsk praksis: utøvere, solister og dirigenter som har førstehåndskunnskap om Valens partiturer i de ulike sjangre ble systematisk involvert i prosjektarbeidet. Gjennom å samle ekspertise fra flere felt som musikkanalyse, musikkhistoriografi og musikkfilologi og i tett dialog med utøverne kunne prosjektets forskere bidra med kritiske, kommenterte nyutgivelser av Valens verker, utgitt i samarbeid med prosjektpartner Norsk musikkarv. Dermed ble den vitenskapelige forståelsen av Valens verk også et bidrag til kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid, samtidig som kunstnernes kunnskaper kunne utdype og utvide den teoretisk-analytiske forståelsen av Valens musikalske tekster og deres framføringsmåter. Dette samarbeidet har resultert i en serie med offentlige arrangementer, konsertforedrag, et tett samarbeid med den årlige Valen-festivalen og publikasjoner i form av programmer og Cd-liner notes for nye Valen-innspillinger. Et grunnleggende element gjennom hele prosjektperioden var å skape et solid og kvalitetssikret grunnlag for videre kildestudier og fortolkninger. Dette ble oppnådd gjennom et tett samarbeid mellom Valenprosjektet og partnerne Norsk musikkarv og Nasjonalbiblioteket. Arbeidet har resultert i den første vitenskapelige verkkatalogen av Valen, som inneholder hele hans produksjon publisert online på musikkarven.no. Denne katalogen vil bli oppdatert, utvidet og revidert jevnlig framover i tråd med nye funn. Utover det har det vært tett samarbeid med Valen brevedisjonen, som utgis online av Universitetsbiblioteket i Oslo. Til sammen med en dedikert nettside på musikkarven.no vil dette utgjøre en unik kunnskapsbase om Valen, gjort tilgjengelig for framtidens musikkforskere, profesjonelle musikere og det interesserte publikum.

Prosjektet har en ambisjon om å forstå Fartein Valens kompositoriske egenart og hans plassering i nyere norsk musikk- og kulturhistorie. Siktemålet er, gjennom dette, å samle og løfte norsk musikkvitenskapelig kompetanse innenfor nyere norsk musikkhistori e. Et annet viktig aspekt er at det også vil bli lagt vekt på ny opparbeidelse av edisjonsfaglig kompetanse som nesten har forvitret innen faget de siste tiårene. Dette skjer i en situasjon der digitalisering av partiturer byr på nye utfordringer og store muligheter for videreutvikling av slik kompetanse. Prosjektet sikter mot en ny forståelse av Fartein Valens stil, i sammenheng med en ny forståelse av Fartein Valens posisjon og rolle i norsk kultur- og musikkliv, og er myntet ut i tre delprosjekter: 1) Fra atonalt oppbrudd til stilmessig avklaring, skal undersøke utviklingen av Valens kompositoriske stil og egenart analyseres ut fra et nærstudium av verkene; dette er en kritisk-hermeneutisk oppgave tett knyttet til partiturene. 2) Isolert enegjenger o g modernistisk tradisjonsbærer, skal undersøke Valens karriere og hans rolle i kultur- og musikklivet i Norge og internasjonalt, en musikk- og kulturhistorisk oppgave basert på et rikt kildemateriale fra musikklivet. 3) Kritisk edisjon og vitenskapelig v erkfortegnelse. I dette skal fremstilles nye kritisk-vitenskapelige utgaver av utvalgte komposisjoner samt en vitenskapelig verkfortegnelse over Valens verk. Denne kombinasjonen av delstudier, oppgaver som henger tett sammen, reiser teoretiske og metodol ogiske problemstillinger i grenseområder som har vært lite berørt i norsk musikkforskning. Prosjektet sikter også mot å etablere en nær forbindelse mellom forskningsdelen, som omfatter hele spennet fra kildegranskning via edisjon og til historisk-kritisk forskning, og kunnskapsbaserte tolkninger av Valens verk i nye framføringer.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam