Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Management control in emerging network organizations: case of the petroleum supply industry in the Barents Region

Tildelt: kr 0,87 mill.

Det overordnede formålet med denne forskningen var å studere hvordan økonomistyring utvikler seg i nye industrielle nettverk. Å organisere virksomheter gjennom nettverk har blitt en anerkjent metode i den moderne verden. Nettverkene er interessante fordi deres operative områder er utenfor de juridiske grensene for de deltakende bedriftene. Deltakerne i nettverket er avhengige av hverandres ressurser som informasjon, personell, teknologi, produksjonsanlegg eller annet. Samtidig er deltakerne juridisk selvstendige selskaper med individuelle mål, interesser og virkelighetsoppfatninger. En utfordrende oppgave for dem er å finne måter for å samarbeide for et felles mål. Tidligere forskning viser at styrings- og regnskapsmekanismer spiller en viktig rolle i bedriftsnettverk. Tidligere studier har likevel gitt en begrenset forståelse av ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer i nettverkene som befinner seg i en formasjonsfase. Når det gjelder det bredere organisasjonsfeltet har det vært lagt vekt på studier av nye nettverksstrukturer, men det har vært en tendens til å undervurdere betydningen av ledelsens styringsverktøy og -systemer. Mitt forskningsprosjekt er derfor viet nettopp til styring i fremvoksende nettverksstrukturer. Det empiriske grunnlaget for min studie er virksomheter i Nord-Norge og Nordvest-Russland. De to regionene tiltrakk seg interessen fordi den internasjonale petroleumsindustrien utvider seg mot nordområdene og spesielt Barentsregionen. Selv om de to landene er ganske forskjellige når det gjelder kultur, politikk og næringsstruktur, opplever Russland og Norge de samme teknologiske utfordringer i Barentsregionen. Siden tidlig på 2000-tallet har de regionale selskapene i begge land, gjennom tilknytning i nettverk, prøvd å møte både muligheter og utfordringer brakt fram av petroleumsindustrien. Min forskning søker å bidra til å bedre forståelse av dannelsen av nettverksrelasjoner og rollen til økonomistyring og kontrollmekanismer i denne prosessen. Gjennom prosjektet har jeg gjennomført fire studier: 1. En teoretisk studie av relasjonelle kontrollproblemer, nemlig samspill mellom tillit og kontroll. Denne studien hevder at økonomistyringslitteraturen opp til dag har en kontroversiell og begrenset forståelse av hvordan tillit er bygget, spesielt i fremvoksende relasjoner og nettverk. Studien tyder på at dette problemet skal løses gjennom debatt mellom instrumentell og sosial teori basert forskning i stedet for integrering av tilnærminger i relativistisk forskningsdesign. 2. En longitudinell studie av rollen til regnskapsverktøy og kontrollproblemer i nettverkets byggeprosesser. Studien ser på lokale bedrifter i Nord-Norge som engasjerte seg i en subsidiert nettverksprosjekt. Studien viste at regnskapsverktøy spiller en viktig rolle i nettverksprosjektet siden de knytter sammen viktige områder: det symbolske, pseudo-rasjonelle og interaktive. På samme tid er det problemer med kontroll siden det interaktive området er begrenset, mens det symbolske og pseudo-rasjonelle er nødt å bli opprettholdt. 3. En studie av nettverkspraksis av de norske oljeselskapene Hydro og Statoil (og senere StatoilHydro) i samarbeid med lokale bedrifter i Nordvest-Russland rundt midten av 2000 tallet. Denne studien bidrar til en bedre forståelse av internasjonaliseringen av norsk oljeindustri. Det er vist at den norske oljeindustrien kan bygge sitt komparative fortrinn i utlandet gjennom å overføre sin nasjonale spesifikke erfaring (samarbeidet erfaring ervervet gjennom utvikling av norsk sokkel). Denne overføringen skjer via nettverksaktiviteter som involverer næringsliv og politiske aktører i en fremmed kontekst. Dette krever imidlertid et utfordrende ledelsesarbeid på bakkenivå. Mekanismene som muliggjør ledelsesmessige kontroll, er sosio-tekniske objekter. Slike objekter er ikke forhåndsbestemt, men blir skapt gjennom nettverkets interaksjoner. 4. En studie av nettverksbygging i russisk industri som først har fått hjelp fra Norge (den norske perspektivet ble ivaretatt i den nevnte studie 3), men deretter begynte å mobilisere egne erfaringer i svært forskjellig form fra norsk praksis. Denne studien avdekker grunnleggende forskjeller mellom norsk og russisk samarbeidskultur. Sammenblanding av personlige og organisatoriske bånd, og blandete politiske og forretningsmessige agendaer, var viktige trekk ved den russiske måten å implementere den norske modellen i et vellykket samarbeid på. Forskningen har blitt presentert for både næringsliv og akademia på ulike arenaer i Norge, Russland og internasjonalt. Studiene 1) og 4) ble publisert i løpet av prosjektperioden, og studiene 2) og 3) skal sendes til internasjonale tidsskrift i den nærmeste fremtid.

This project seeks to extend existing knowledge on managerial aspects in new organizational forms. The primary objective of the research is to better understand how management control practices develop in the context of emerging industrial networks. Exis ting research texts on business networks often address inter-organizational processes in already stabilized contexts or deal with established, functioning networks. Emerging inter-organizational settings being developed in relation to new markets or in th e context of transitional economy are still neglected in the literature. The project will focus on management control processes in industrial network organizations being established in North West Russia and in Northern Norway in relation to new petroleu m projects in the Barents Sea. Main research question of the project is HOW DO SOCIAL, INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF MANAGEMENT CONTROL INTERPLAY IN EMERGING INDUSTRY NETWORKS? The project will include a comparative element with regard to th e Norwegian and Russian networks, which is important for broader understanding of management control practices. The research will be developed in cooperation with both national and international research environments, and in close dialogue with the indu stry and policy makers dealing with the petroleum development in the Barents Region. On the practical side, the research will address issues of regional development and cross-border cooperation between Norway and Russia in the Barents Region. Today, this cooperation is inevitable for development of petroleum resources in the High North.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam