Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Origins of "Antropogeografiska" and the Use of Väinö Tanner in Sami Research. The Book, Discursive Fields, Canonisation.

Tildelt: kr 1,3 mill.

Forskningsprosjektet er i fase, der jeg kan rapportere resultater. Gjennomgang av relevante deler av arkivet er fullført. Et resultat er dypere tilknytning til paradigmer og diskurser angående rase hos Tanner, enn tidligere antatt. Tolkningen om hans møte med skoltesamene i feltet, som tidligere forskning har tolket som eksemplarisk og varm, må korrigeres. Tanner brukte flere samer som informasjonskilder, men forholdet seg til de annerledes enn til informanter fra majoritetsbefolkning, som fikk en sterkere, ubestridt røst i boken. Som finlandssvensk forsker hadde Tanner mer komplisert forhold til sitt hjemland, enn det som var vanlig ved "Lappologer" i Sverige og Norge; dette ledet til, at hans forskning om skoltesamene preges av en identitetpolitisk agenda, der han kritiserte staten Finland sin politikk i Petsamo, og prøvde å plassere ulike folkegruppene høyere enn finske i ulike hierarkier. Samtidig disse hierarkiene plasserte skoltesamene lavest, noe som skapte uløste spenninger i boken, siden Tanner prøvde å bruke også samer i den nevnte prosjekt mot de finske. I resepsjonshistorisk delen, ved å analysere ulike lesninger av Tanner ble det avdekket en kritisk vending, som fant sted tidligere i Finland enn i Norge. Dette har hatt følger i måten Tanner har blitt brukt i komiterapportene om samiske rettigheter - lesningene i Norge er mer lojale mot Tanner, enn i Finland.

Prosjektet handler om vitenskaplig virksomhet og identitetspolitikk til den finske geograf Väinö Tanner. Hans verk om Skoltesamene er en klassiker, som er vidt referert og brukt i forskning om samisk samfunn i nå- og fortid. Prosjektet skal sette verket i dets kontekster, granske vitenskapelige og politiske diskurser Tanner var inspirert av og hvilke han skrev imot. Prosjektet skal generere ny viten om Tanner sin identitetspolitikk, og de vitenskaplige miljøene, der kunnskap om samene og samisk samfunn va r produsert før andre verdenskrigen. Hovedkilden for forskningen er Tanner sin personlig arkiv, som er bevart ved Tromsø Museum. Andre delen av prosjektet fokuserer på resepsjonen og bruk av Tanner sin verk i samisk forskning. Inkorporeringen av "Antropo geografiska", hans hovedverk, i det Samiske masternarrativet skal granskes med intertekstuell og historiografisk grep. Også forandringene i politisk bruk av verket skal granskes, med sammenlignende grep i Nordiske landene. Hvordan har verket blitt eksplis itt brukt i forskning som støtte til samiske rettighetskrav angående land og vann? Og, hva inspirerer den nylige kritikken av bruk av verket blant historikere i Finland? Denne delen av prosjektet skal produsere ny viten om forskningspolitikken i Nordiske landene, nordisk og samisk nasjonbygging i forskningen, identitetspolitikken og politiske premissene for kunnskapsproduksjon rundt samisk forskning med langt historisk perspektiv.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam