Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Managing Weather Risk in Electricity Markets

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektnummer:

216096

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Sammen med N Lange (CBS Copenhagen) og TÅ Myklebust (NHH) har FE Benth utviklet et rammeverk for verdsetting og sikring av kvanto-opsjoner, en ny klasse av energiderivater for å sikre seg mot volumrisiko. Vi er de første til å foreslå en fornuftig metode for verdsetting av slike kontrakter. FE Benth har sammen med N Detering (Frankfurt Business School) løst et sikringsproblem relatert til disse kvanto-opsjonene i markeder med restriksjoner på handelen. FE Benth har sammen med JS Benth (Ahus, UIO) skrevet en monograf om stokastisk modellering og prising i værmarkeder, publisert i 2013 på World Scientific. Ambitfelt er en klasse stokastiske prosesser i tid og rom som kan modellere værfenomen som temperatur og vind, i tillegg til futurespriser i energimarkeder. Vi har utviklet en teori for stokastisk integrasjon for slike prosesser som vil være et grunnlag for videre analyse og modellering med ambitfelt. Dette er arbeide utviklet av FE Benth sammen med A Veraart (Imperial College London), O Barndorff-Nielsen, J Pedersen (Århus) og A Suess (Barcelona). Disse arbeidene er kjernen i en vitenskapelig monografi "Ambit Stochastics" som FE Benth ferdigstiller med O Barndorff-Nielsen og A Veraart høsten 2015. Her vil nyutviklede metoder av FE Benth og H Eyjolfsson (Bergen) omkring numerisk simulering av ambitfelt også inngå. FE Benth med B Ruediger (Wuppertal) og A Suess (Barcelona) har utviklet en ny stokastisk feltmodell for futurespriser med stokastisk volatilitet. C Kluppelberg (Technical University Munchen) presenterte i september 2012 et to-dagers intensivkurs i avansert stokastisk modellering av elektrisitetsmarkeder og vindfelt. I september 2013 presenterte R Aid fra EDF et to-dagers intensivkurs om energimarkeder og optimering. Disse to kursene hadde tilsammen over 50 deltakere, der omlag 20 kom fra industrien (Thomson Reuters PointCarbon, Norwegian Computing Center, Statkraft, SKM Energy). R Kiesel (Universitetet i Duisburg-Essen) holdt et intensivkurs med tittelen "Fundamental challenges in the European electricity markets" i oktober 2014. Kurset var en integrert del av et industri-workshop "Stochastics and Risk for the Energy Markets" organisert i samarbeide med Center for Advanced Study (CAS). Eventet tiltrakk mer enn 40 deltakere fra akademia og industri, som hørte på forelesere fra Verbund Energy (Østerrike), EDF (Frankfrike) og Statkraft. T Meyer-Brandis (LMU Munchen) var foreleser på intensivkurset i oktober 2015, der han foredro omkring systemrisiko og informasjon i energimarkedet. Kurset hadde deltakere fra Statkraft og E-Co. P Kruhner har sammen med FE Benth arbeidet med utviklingen av en teori for prising i futuresmarkeder. Nye resultater omkring representasjon av prisekurver ved bruk av avansert teori har blitt laget. Spesifikke sammenhenger mellom typiske spotprismodeller og prosesser i funksjonsrom har blitt oppdaget sammen med anvendbare definisjoner av Levyprosesser. Kruhner avlsuttet sin post doc i august 2014, og er nå i en 6årig post doc stilling ved det tekniske universitetet i Wien. PhD student H Zdanowicz leverte inn sin avhandling i september 2015. Den er blitt godkjent av komiteen, og forsvares 12 februar 2016. Hun har utarbeidet nye approksimasjonsformler for prising av spread-opsjoner og nye modeller for temperaturprising og glatting av slike kurver. Hun har sammen med A Veraart gjort en bemerkelsesverdig empirisk analyse av solenergiproduksjon i Tyskland. I et paper presenterer de ny innsikt i stokastiske variasjoner til solenergiproduksjon. I Taib forsvarte sin doktoravhandling med suksess i juni 2013. Hans stipend var finansiert av den malaysiske stat, og han var assosiert til MAWREM prosjektet. Prosjektdeltakere har vært aktive på konferanser. De har deltatt på det tematiske programmet ved Fields Institute i Toronto i august 2013, der temaet var klima- og energifinans. Videre så er FE Benth medorganisator av et tematisk år om energifinans ved Wolfgang Pauli instituttet i Wien, et prosjekt som har vart siden 2012. Det akademiske året 2014/15 har FE Benth sammen med G Di Nunno (Oslo) organisert et senter for grunnforskning (CAS) kalt Stochastics of Financial and Environmental Economics. I oktober 2013 arrangerte vi en konferanse i Essen, Tyskland, sammen med R Kiesel. Denne hadde over 140 deltakere fra Europa og USA, der ca. 1/3 kom fra industrien. Både FE Benth og P Kruhner holdt foredrag ved konferansen. FE Benth has holdt inviterte foredrag for industrien ved "Cutting Edge 2013"-møtet ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han holdt intensivkurs for industrien i London og Stockholm, og avsluttet MAWREM med en industridag 7. desember (deltakere fra Statkraft og E-CO)

With renewable sources of energy becoming more dominant in the production of power, the energy markets will become (even) more dependent on variations in weather. In this project we will model and analyse weather risk in energy markets, and investigate ho w actors on the market can manage this risk. We focus on two power markets, namely NordPool and EEX, and investigate how weather factors like temperature, precipitation and wind impact prices. We want to quantify this using stochastic models which are tr actable for further analysis. The challenge is to develop models which appropriately include the relationships between weather factors and prices. Another challenge that we aim at solving is to correctly model the dependencies between different energy mar kets that are connected, through weather factors on one had, but also through interconnectors and fuels on the other. We focus on multivariate stochastic models for the market price dynamics, and sought to include related markets like the ones for emissio ns and temperatures. As an application of our advanced multivariate price models, we will analyse risk management using derivatives. Such derivatives include plain vanilla options on energy, temperature and emissions, but also more exotic spread and quan to options. The latter two classes of derivatives depend on the covariation between two or more prices and risk factors. Questions like pricing and hedging of these contracts will be investigated. The outcomes of this project will make the foundation for the power industry to face the risk challenges from a growing impact of weather coming from renewable energy like for example wind power and trading with emission permits. This is important aspects for energy markets in transition from coal and gas fuele d power production towards more "green" generation of electricity.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi