Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport: Spillet omkring klimaforhandlingene

Tildelt: kr 0,34 mill.

(Se skisse) Internasjonale avtaleverk er et omfattende forskningsfelt som inkluderer problemstillinger knyttet til blant annet nasjonal og overnasjonal juss, diplomatiske forhandlinger, muligheter for håndheving, grad av deltakelse, politiske føringer og faktisk måloppnåelse. Midler fra RENERGI har gjort det mulig for klimaforskere å fordype seg i denne typen problemstillinger, og funn fra disse prosjektene er viktige innspill til det internasjonale arbeidet med å redusere de globale CO2-utslippene. RE NERGIs portefølje omfatter forskning om avtaleforhandlinger prosjekter som helt konkret tar utgangspunkt i avtaleutforming og mekanismer for å gjennomføre en global klimapolitikk. RENERGI-prosjektene "Bargaining for Non-Participation? Two-level Games and US Behaviour in the Climate Negotiations", "Enforcement, Compliance and Participation: Alternative designs for a climate agreement, The nature, design and feasibility of robust climate agreements" er eksempler på slik forskning. "Russian climate policy: D omestic dynamics and international ramifications", "Key actors and climate regime: Lessons and future options" og "Conditions for change in international climate policy: The role of China, the US and the EU" er eksempler på RENERGI-finansiert forskning so m tar utgangspunkt i de aktørene som skal framforhandle avtaleverk for å håndheve global klimapolitikk. Forhandlinger om internasjonalt bindende klimaregimer har pågått innenfor FNs klimakonvensjon siden 1995. For delegater som forhandler på vegne av par tene til Klimakonvensjonen, er resultater fra forskning omkring avtaleutforming, internasjonale forhandlinger og nasjonal, bilateral og internasjonal klimapolitikk til uvurderlig nytte. Likevel opplever vi at forhandlere i relativt liten grad etterspør fu nn fra forskningen. En syntese av norskinitierte RENERGI-prosjekter på dette området vil være et viktig innspill i de internasjonale klimaforhandlingene. Og formidling tilbake til målgruppene må inngå i prosjektet.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer