Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Energy savings - from regulation to realization

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektnummer:

216473

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Studie av Energisparekontrakter i kommuner (EPC) Basert på internasjonale og nasjonale erfaringer med EPC, vet vi at denne kontraktsformen har et potensial for å bidra til betydelige energisparing. Foreløpig erfaringer fra Norge indikerer at EPC kan bidr a med opptil 30% reduksjon i energiforbruket i året i kommunal drift. Det er imidlertid ikke mange kommuner som har valgt EPC som løsning så vi ønsket å se på faktorene som forklarer at EPC tas i bruk i noen kommuner. Vår studie viser at det er i admin istrasjonen EPC-ideen fanges og bringes videre til politisk vedtak. I alle våre studiekommuner hvor EPC er valgt, er det en person som kan betegnes som en «ildsjel» som bringer ideen inn og sørger for at den når det politiske nivået. Det som karakterisere r ildsjelene i våre studiekommuner, er faglig og institusjonell kompetanse koblet til et engasjement for energisparing. Den faglige kompetansen er nødvendig for å skjønne potensialet ved EPC, mens den institusjonelle kunnskapen bidrar til at personen vet hvordan man kan få ideen gjennom i organisasjonen. Videre, viser vår studie at det er av betydning å skape troverdighet for EPC. Når man hører om EPC for første gang, er ofte reaksjonen «dette er for godt til å være sant». Det er da viktig at det er tro verdige aktører som kan bekrefte at EPC har de egenskapene som promoteres. Blant våre informanter nevnes KS, Enova og andre kommuner som hovedkilder til troverdig informasjon på området. Med EPC gis det en garanti for at de investeringene som gjøres, v il resultere i et bestemt nivå på energisparing. Dersom det oppnås mindre enn 90 % av beregnet besparelse, betaler energientreprenøren det den manglende energimengden med aktuell energipris skulle ha resultert i. Dette gjøres opp til 90 % av kontraktsfest et besparelse. (Dersom det oppnås mer enn 110 % besparelse iht kontrakt, deles gevinsten mellom energientreprenør og kommune.) Denne garantien ble betegnet av våre informanter som svært viktig for å få politisk gjennomslag for EPC i kommunene. Vi så o gså på hvorvidt politisk sammensetning kunne ha betydning for om kommuner valgte EPC eller ikke. Hypotesen var at kommuner med styring fra politisk venstreside vil kunne være skeptiske til at private aktører får en andel av besparelsen som kunne tilfalt k ommunen selv. Dette fant vi ikke belegg for i de kommunene vi var i. Kommuner med politisk ledelse på venstresiden hadde ikke hatt problemer med å få gjennom EPC. Dersom man ønsker videre spredning av EPC i norske kommuner, er det viktig at kommunene ik ke er avhengig av ildsjeler for å få til en EPC ordning. Det kan synes som en større grad av kommunikasjon og tilrettelegging fra troverdige offentlige aktører er en nøkkel i så måte. Det er viktig at erfaringer fra kommuner med EPC overføres til de kommu nene som kan tenkes å bruke modellen. Offentlige aktører har her en rolle å spille. KS og Enova er allerede inne i promoteringen av EPC. Våre funn tyder på at det er viktig at de har tatt denne rollen for å gi EPC troverdighet. Likevel er det grunn til å spørre om det disse institusjonene gjør kan utvides og spisses mot flere typer kommunale aktører (som for eksempel rådmenn og ordførere).

This project focus on developing knowledge on dimensions and factors of importance for understanding energy use to assist policy makers in forming effective policies for energy savings. As case studies, we will focus on analyses of some of the most promis ing instruments for releasing energy saving potentials - Energy Performance Contracts (EPC) and Automatic Metering Systems (AMS). The project will have an interdiciplinary composition to be able to intergrate different perspectives on energy use. In addi tion, we directly bring in peronell in the project with practical knowledge from work with energy saving measures. The project consists of five WDs (WD). The first two WDs focus on EPC and AMS, respectively, doing analyses of energy saving effects, barri ers and effective design of these instruments. Three case studies will be carried out, one in municipalities, one in housing estates and one in households. The third WD will focus on how EPC and AMS fit into the Norwegian and European portfolio of policie s for energy savings exploring how decision making at different levels affect policy making. Three different theoretical traditions will be combined questioning the impact of political steering, exploring common cultural and structural ties and assess how EU have affected the national policy development. Based on the studies in WD 1, 2 and 3 and in conjunction with current literature, we will in WD4 develop a framework for understanding the political, social, economic and technological dimensions of energ y use and the linkage between these dimensions. The project will end (WD5) by drawing policy implications of our findings in the other WDs. We will do this in close dialogue with the user partners involved in the project. Seven academic papers will be p roduced and popular scientific dissemination will also be a priority. We will have regular communication and dissemination of results to the user partners involved and communicate our result to the general public.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

NordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdenePolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidInternasjonaliseringMobilitetAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakInternasjonaliseringInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteytingGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerNordområdeneEnergi, petroleum og mineralressurserNordområdeneInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting KlimaGlobale klimautfordringerGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)EnergiEnergibruk i bygg og områderNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerKlimaLTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Klima- og polarforskningNaturmangfold og miljøKlimaGrunnforskningEnergiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetGlobale utfordringerLTP3 Fagmiljøer og talenterEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerEnergiPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningNaturmangfold og miljøLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Naturvitenskap og teknologi