Tilbake til søkeresultatene

HAVKYST-Havet og kysten

Net Escapement of Antarctic krill in Trawls

Tildelt: kr 0,81 mill.

Antarktisk krill er en viktig ressurs og regnes som en av de minst utnyttede fiskeriressursene i verden. Det er imidlertid uttrykt sterk bekymring til fremtidig bærekraftig høsting og potensielle negative effekter dette fiskeriet matte ha på krill-avhengige predatorer. Dette sett i lys av pågående miljø-endringer, som påvirker produksjon, distribusjon og livssyklus hos krill. På grunn av store kunnskapshull om dette marine økosystemet og fiskeri-effekter, har både Kommisjonen og den vitenskapelige komité i CCAMLR sterkt anmodet om økt kunnskapservervelse om potensiell indirekte krill dødelighet påført av fiskeri. Indirekte dødelighet omfatter organismer som dør etter å ha unnsluppet trålmaskene på grunn av påførte skader. Målet med dette studiet (Net Escapement of Antarktisk krill in trawls (NEAT)) var å etablere en morfologisk beskrivelse av krill for å bruke dette i en matematisk modell (FISHSELECT) for å predikere det selektive potensialet av diamant formede masker med mål mellom 5-40 mm og med maske åpningsvinkler i området fra 10 til 90 °. Vi forventet at de fleste krill skulle møte maskene i tilfeldige retninger på grunn av høy slepehastighet og antatt svømme-egenskaper hos krill. Men våre resultater indikerer at størrelses selektivitet er en veldefinert prosess hvor krill møter maskene med optimal orientering for escapement og viser at dette forekommer selv fra de minste kommersielle maskene som brukes i fisket. De simulerings- baserte resultatene ble støttet av data fra eksperimentelle trålhal og undervannsvideobilder av maske geometri under fiske. Vi presenterer prognoser for størrelses selektivitet for alle nett-konfigurasjoner relevant for krillfisket. Metodene som er utviklet og resultatene som er beskrevet er viktige verktøy for å velge optimal trål design for krillfiske. Informasjon og erfaringer gjort med hensyn på beregning av raten av indirekte dødelighet, ble også ervervet som spin-off produkter fra dette prosjektet. Dette inkluderer data prøvetaking og metodeutvikling, å beskrive størrelses seleksjon og indirekte dødelighet både i codend og i hele trålen frem av codend i kommersielle fiskeredskaper. Dette er avgjørende for å sikre et vitenskapelig basert bærekraftig og effektivt fiske av Antarktisk krill, men også for å utvikle kunnskap og metoder relevant for å utnytte andre ressurser lavere i næringskjeden. Økt innsamling av data og videre analytisk arbeid er nødvendig, og dette vil bli levert gitt finansiering av en prosjektsøknad som er til behandling ("Understanding and predicting size selectivity and escape mortality in commercial zooplankton fisheries: case study on Antarctic", Forskerprosjekt ES534112 - Havet og Kysten).

The pelagic trawlers involved in the Antarctic krill harvest apply different trawl systems and fishing gear. There are many unknown parameters on which to estimate the catch efficiency of the different trawls that are used. A study performed on Soviet kri ll trawls indicate that only 10-20% of the krill that enter the trawl opening are landed onboard the vessel and a German study indicate a mortality rate of krill passing through the net to 5-35%. Increased knowledge on estimates on mortality rates will ha ve profound importance for a rational management of the Antarctic krill fishery and CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) strongly recommends members that are fishing for krill to investigate the effects of different fishing gear on escape mortality. During recent years, Norway has become the nation with the largest landings of Antarctic krill. The Norwegian catch in 2010 was 120 000 tons of a total international catch of 211 000 tons of krill. We will perform a st udy including morphology based mathematical modeling (FISHSELECT) of different krill sex and maturity groups, from data acquired through AKES (Antarctic Krill and Ecosystem Studies). The FISHSELECT method has previously been used to describe and predict s ize selection of fish and crustaceans. The methodology will be used to describe and predict size selection of krill in trawl gear. The model will be used to predict basic selective characteristics of different netting designs. The results from these calcu lations will be used to quantify the theoretic catch efficiency and escape mortality in different nets and to construct a net configuration with optimal mesh size and shape in order to minimize escape mortality. Finally, will we construct design guides wh ich describe the basis selective properties for krill in different mesh shapes and sizes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVKYST-Havet og kysten