Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.

Tildelt: kr 70 000

Prosjektnummer:

216646

Prosjektperiode:

2012 - 2012

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Boken er resultat av en rekke seminarer innenfor et tverrfaglig forskningsnettverk, der en har arbeidet med å bringe sammen et fokus på eksempelbruk og kjønnsforståelse innenfor ulike felt til ulike tider. Boken tar sikte på å vise det helt fundamentale, men også problematiske forholdet mellom eksempelbruk og synet på kjønn innenfor ulike deler av den vestlige kulturen, fra antikken til idag. Den tar utgangspunkt i det overordnede spørsmålet om en kvinne kan representere "mennesket" og det menneskelige re nt allment, eller om en kvinne bare kan være eksempel på, og for, sitt kjønn. Mer konkret; Er det mulig for en kvinnekropp å forestille "homo sapiens"? Kan fortellinger om gode kvinne tjene som eksempler til etterfølgelse også for menn? Har dette endret s eg gjennom historien? Og hvordan arter dette forholdet mellom konkrete eksempler og forbilder og tenkning om kjønn seg innenfor ulike deler av kulturen og i ulike kunnskapsfelt? De ni hovedkapitlene i boken tar utangspunkt i vidt forskjellig materiale, f ra ulike felt og historiske perioder, der forholdet mellom eksempelbruk og kjønn undersøkes. Tekstene spenner over religiøse, sosialhistoriske, politiske, filosofiske og populærkulturelle og medisinske, vitenskapelige felt, fra antikken til idag. Selv om materiale og felt varierer, forholder alle kapitlene seg til felles spørsmål og teoretiske rammer. Disse presenteres grundig i et innledningskapittel. Her gjøres det rede for eksempelteori og kjønnsteori, samtidig som det vises hvordan disse teoriene i ko mbinasjon er fruktbare i studiet av en rekke kulturelle felt og disipliner. Samlet viser boken hvordan koplingen av et fokus på eksempelbruk og på kjønnsteori kan åpne for unike og originale perspektiver både på ulike kulturelle praksiser, og på helt se ntrale kjønnshistoriske og stadig aktuelle kjønnsteoretiske spørsmål. Boken vil henvende seg til et bredt spekter av forskningsmiljøer og studenter.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform