Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Integrert planlegging i mediebransjen - Respons

Tildelt: kr 4,9 mill.

Vår visjon er en fullintegrert og optimalisert planlegging og styring av logistikk-kjedene for papirbaserte medieprodukter. Årlig brukes ca. 500.000 tonn papir til trykksaker i Norge. Det transporteres store mengder papir i forbindelse med utkjøring av aviser og andre medieprodukter fra trykkeri til leser og retur av usolgte produkter, anslagsvis to millioner tonn-kilometer daglig. Det er et skille mellom logistikk for abonnement og logistikk for løssalg. Løssalgsprodukter og abonnementsprodukter transporteres på en ukoordinert måte i samme område. De første ledd i logistikken for abonnentsprodukter er i dag i liten grad optimalisert. Vi forventer store gevinster ved å optimalisere verdikjeden og den daglige transporten. Gode verktøy for opplagsstyring er nødvendig for å oppnå gevinster. Vi realiserer visjonen ved å utvikle brukervennlige, web-baserte verktøy for automatisk, optimalisert planlegging. Verktøyene baseres på nyutviklede, bransjespesifikke operasjonsanalytiske modeller og tilhørende effektive løsningsmetoder. Vi bruker kassaregistrering hos forhandlerne og avanserte statistiske metoder for å oppnå mer treffsikre salgsprognoser og unngå fysisk retur av papir. Brukerne i konsortiet er Aftenposten, VG, Amedia Trykk & Distribusjon og Coop. SINTEF er forskningspartner med Norsk Regnesentral (NR) som underleverandør. Distribution Innovation (DI) er prosjekteier, utvikler av brukergrensesnitt og web-funksjoner og integrator for prototyper. DI er hovedkanal for resultatutnyttelse ved industrialisering og kommersialisering av nye verktøy. Vi har prioritert utvikling av statistisk metode og programvare for prognosering av avissalg med tanke på bedre opplagsstyring, fordi dette er en grunnleggende forutsetning for god logistikk. Arbeidet har vært mer ressurskrevende enn forventet. Det er utført i nært samarbeid mellom DI, SINTEF og NR. DI og de øvrige partnerne har arbeidet med å etablere system for kassaregistrering i samarbeid med flere kjeder. Vi har evaluert to statistiske metoder ved bruk av reelle salgstall hentet fra kassaregistrering av ulike titler. Metodene som er implementert er Redusert Rang Regresjon (RRR) og Eksponensiell Glatting. Sistnevnte er basert på metoden i verktøyet som i dag benyttes av store deler av bransjen i forbindelse med fysisk retur. Sammenligningen viser at RRR-metoden gir best prognoser. Den eksperimentelle undersøkelsen viser også at bruk av ferske salgstall via kassaregistrering kan gi en betydelig bedre salgsprognose enn ved dagens system med fysisk retur. På grunnlag av disse resultatene valgte vi RRR-metoden som basis for prototyp for opplagsregulering. Første versjon av prototypen ble ferdig høsten 2014, og testing startet før jul. Kun innledende testing av prototypen ble gjennomført før prosjektslutt. Vi søkte og fikk forlengelse til 31. august 2015. Den statistiske modellen utviklet i Respons er beregnet brukt på ferske data fra kassaregistrering, men modellen fungerer også på historiske, returbaserte salgstall. Den tar blant annet hensyn til årsvariasjoner og spesielle dager i forbindelse med høytider. Fra januar 2015 har DI, VG og Aftenposten utprøvd modellen på reelle data. Testene har avslørt svakheter som er rettet opp i samarbeid med NR og SINTEF. I mai hadde vi et gjennombrudd og vi fikk kjørt en svært god simulering for VG. For Aftenposten og aviser med små opplag ga modellen ennå ikke gode nok resultater slik at ytterligere justeringer måtte foretas. På et seminar for norske, svenske og danske logistikkledere våren 2015 ble modell og opplegg for kassaregistrering presentert av VG og Aftenposten, med gode tilbakemeldinger. Ifølge VG vil en forbedring på 1% retur og 1% utsolgtgrad gi besparelser på 4 mill. kr. årlig. Ved prosjektslutt 31.8.2015 arbeider DI videre med modellen for å forbedre resultatene for Aftenposten og andre mindre løssalgsaviser. Fallende løssalgstall for aviser og magasiner er med på å tvinge fram automatiske løsninger. Fire masterstudenter ved NTNU har hatt oppgaver i tilknytning til prosjektet. Så langt har arbeidet i Respons ført til 6 vitenskapelige artikler, 24 faglige foredrag/rapporter og 3 populærvitenskapelige artikler. To bokkapitler er publisert i to nye vitenskapelige hovedverk innen ruteplanlegging utgitt av Society for Industrial and Applied Mathematics. Det ene omtaler i stor grad arbeidet i Respons og forgjengerprosjekter, blant annet med bruk av informasjon fra Aftenposten og DI om utviklingen av verktøy for transportoptimalisering. I 2015 har vi publisert tre foredrag ved anerkjente internasjonale vitenskapelige konferanser, og to vitenskapelige artikler i tidsskrift (nivå 2) med faglig innhold fra Respons.

I det nylig avsluttede Effekt-prosjektet har DI, brukerbedrifter og SINTEF utviklet en web-basert planleggingsløsning for automatisk konstruksjon og revisjon av optimaliserte budruter. Den dekker i dag vel 80% av det norske markedet, er tatt i bruk også i utlandet, og fører til store gevinster. Løsningen dekker kun planlegging av selve budrutene for abonnementsaviser. Vi ser stort uutnyttet potensial ved mer overgripende planlegging, både langs verdikjeden og ved samvirke mellom distribusjonsselskap på tvers av løssalg og abonnement. Bedre prognoseverktøy, tettere opplagsregulering og optimalisert returlogistikk for løssalgsaviser vil også gi store gevinster. I Respons vil vi utnytte potensialet i viktige planleggingsoppgaver som hittil er uten verktøy støtte. Målet er å realisere gevinster ved integrert planlegging langs verdikjeder fra trykkeri til leser, og på tvers av verdikjedene. Viktige hensyn er produksjons- og lagerstyring på trykkeri, lastekapasitet, sammensetning av flåte for utkjøring, optim al plassering av hentesteder, optimalt valg av trykkeri for produktene. For løssalgsaviser er bedre prognoser, mer dynamisk opplagsregulering og mer optimal returlogistikk viktig for økonomi og miljø. Vi vil lage verktøy som optimaliserer logistikk mellom to eller flere distribusjonsselskap, også ved integrert transport av løssalgs- og abonnementsaviser. De viktigste FoU-utfordringene er modeller og metoder for: - bedre prognoser, opplagsstyring og returlogistikk - integrert planlegging i mediebransjen - produksjons- og lagerstyrt transportplanlegging - optimal sammensetting av kjøretøyflåte Gjennom Effekt har vi et meget godt grunnlag for ytterligere innovasjon. Det består av en web-basert systemarkitektur med gode brukergrensesnitt der en avansert mo tor for transportoptimalisering er integrert i tjeneren. Videre har konstellasjonen av brukere, DI og SINTEF vist evne til god FoU-basert innovasjon med kommersiell spredning og resultatutnyttelse.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025