Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

NonStop

Tildelt: kr 3,4 mill.

Tunge kjøretøy skal veies i fart - prosjekt NonStop Tungtransport på norske veier skal nå bli kontrollert og veid automatisk - i fart. Innledning Avanserte sensorer i veibanen, kombinert med nummerskiltgjenkjenning, skal avsløre flere feillastede tunge kjøretøy enn i dag. Dette er kjernen i NonStop der forskere, myndigheter og transportbransjen samarbeider. I dag har sjåføren ansvaret for at et kjøretøy er riktig lastet i forhold til kjøretøyets tekniske spesifikasjoner. Men enkelte aktører spekulerer i overvekt, og derfor må kjøretøyene kontrolleres. Om kjøretøy og tilhengere er feil lastet eller feil dimensjonert, kan tungtransport nemlig være både trafikkfarlig og slite unødig på veiene. Ulemper og tidsspille Det er Statens vegvesen som har ansvar for å kontrollere at kjøretøyer på vei oppfyller kravene satt i kjøretøyforskriften, både med hensyn til teknisk stand og last. Når det gjøres vektkontroll, må alle tunge kjøretøyer kjøre innom kontrollstasjonen. Dagens praksisen har mange ulemper. På kontrollstasjonene blir både kjøretøy der alt er i orden, og kjøretøy med overvekt tatt inn for kontroll. Siden det ikke er noen systematikk i bildet, kan en sjåfør risikere å bli stanset for kontroll flere ganger daglig. I følge Norges Lastebileier-forbund kan dette skje opptil 13 ganger på en dag! Slik går verdifull tid til spille. Problemet er at kontrollen blir lite målrettet da de fleste kjøretøyene som blir stanset er riktig lastet, mens for mange kjøretøy med overvekt unngår sjekk. Risikoen for å "bli tatt" er dermed lav. Teknologien bak SINTEF har ledet prosjektet NonStop som eies av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Øvrige partnere har vært Norges Lastebileier-forbund samt Oslo-firmaet Ciber AS. Prosjektet som ble avsluttet våren 2015, skal effektivisere næringstransporten gjennom at kun de kjøretøyene som kan være feil lastet, skal stanses for kontroll. Teknologien som benyttes, er et sensor-system (WIM - Weigh In Motion) som måler vekten på kjøretøyet i fart i form av en spesiell kabel som er frest ned i asfalten. Sensoren inne i kabelen benytter PIEZO-teknologi. Kabelen avgir en elektrisk spenning når den blir utsatt for trykk, og forteller på denne måten vekten av kjøretøyet som passerer. Denne informasjonen sendes så videre til en datamaskin. Sensorene skiller både mellom hjulvekt og akselvekt. Dette er teknologi som eksisterer, men den må tilpasses og settes sammen slik at man får en optimal bruk og funksjon. Riktig kjøretøy I prosjektet har det i tillegg vært brukt teknologi for nummerskiltgjenkjenning (ANPR - Automatic NumberPlate Recognition) for å kunne lese kjøretøyets registreringsnummer. Registreringsnummeret har vært benyttet til å slå opp i offentlige registre der man blant annet kan finne ut kjøretøyets tillatte vekt. Målt vekt, data fra offentlige registre, regler i forhold til kjøretøyforskriften, og praktisk kunnskap fra kontrollørene i Statens Vegvesen ble så bygd inn i et beslutningsstøttesystem. Dette er et programsystem som hjelper kontrolløren med å plukke ut kandidatene som skal kontrolleres. Demonstrator I juni 2014 ble det gjennomført en demonstrator med datainnsamling ved Sandmoen kontrollstasjon i Trondheim. Ca 30.000 kjøretøy passerte på E6 i løpet av en periode på 1 måned. Manuell kontroll ble gjennomført i til sammen åtte dager. Her ble knapt 3.000 kjøretøy vinket inn på kontrollstasjonen. Av disse ble 185 kjøretøy ble plukket ut for utvidet kontroll. N-K analyse Det er gjort en Nytte-Kostnadsberegning (N-K) på potensialet i forhold til sparte tidsavhengige driftskostnader basert på data samlet inn i demonstratoren. Netto nytte ligger på 1,1. Det betyr at for hver krone investert i et system tilsvarende NonStop, så sparer samfunnet 1,1 kroner bare i redusert tidsforbruk. I tillegg er det flere besparelser for samfunnet som ikke har vært mulig å beregne ved hjelp av data fra demonstratoren, f.eks. sparte ulykkeskostnader som følge av færre feillastede tunge kjøretøy.

Statens vegvesen har ansvaret for kontroll av tunge kjøretøy for å avdekke forhold som angår både trafikksikkerhet og forhold som påvirker konkurransesituasjonen i transportnæringen. Eksempler er kjøring med overvekt, brudd på kjøre-/hviletidsbestemmelsen e eller kjøring med matriell som ikke er i forskriftsmessig teknisk stand. Norges Lastebileier Forbund (NTL) mener at dagens kontroller er for få og for lite effektive og det er svært ønskelig sett fra NTL sin side at det etableres et system som plukker u t useriøse transportører. Fordi kontrollene er bygd opp rundt manuelt betjente kontrollstasjoner er sjansene for å bli kontrollert liten. Samtidig opplever transportører som driver nærdistribusjon innen bygg- og anleggsbransjen å bli stanset flere ganger i løpet av samme dag. Dette representerer både en tids- og miljøkostnad. Bruk av ITS-løsninger gjør det mulig å etablere nye tjenester som åpner for mer effektive og kostnadsbesparende kjøretøykontroller gjennom en selektiv utvelgelse av kjøretøy for ko ntroll, også kalt kontrollkandidater. Utvelgelse av en kontrollkandidat gjøres uten at kjøretøyet behøver å stanse, ved at det benyttes avansert sensorteknologi og aksess til registrert informasjon om kjøretøyet og tidligere kontroller. I tillegg skal No nStop identifisere og demonstrere et system for hvordan man rent praktisk dirigerer kjøretøy som skal kontrolleres. Dette kan gjøres med bruk av variable skilt, friteksttavler, manuell dirigering eller informasjon direkte til sjåfør. Det vil i realisering sarbeidet legges vekt på å bruke eksisterende utstyr som allerede er installert eller som finnes som hyllevare, men det skal fokuseres på åpne grensesnitt slik at man ikke blir låst til enkelte leverandører. Et selektivt målrettet kontrollsystem vil gi ø kt effektivitet for næringslivet, ved at transportører med "papirene i orden" slipper å bli kontrollert. Dette vil også gi mer like og rettferdige konkurransevilkår i transportnæringen.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025