Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Evaluating the design of the tax system

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

217130

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Artikkelen "US versus Sweden" (Discussion Paper No. 761, Statistisk sentralbyrå) sammenligner og analyser effekter på arbeidstilbud, inntektsfordeling, skatt og regjeringens budsjett av å innføre hhv den amerikanske og svenske modellen for jobskattefradra g. Analysen, som er basert på data for enslige mødre i Sverige, viser at den svenske modellen for jobskatte-fradrag har en postiv effekt på arbeidstilbudet (spesielt blant personer med lave inntekter), mens den amerikanske modellen har en svakt negativ ef fekt på arbeidstilbudet selv om de fattigste personene øker arbeidstilbudet. Den svenske jobskattereformen er selvfinansierende for enslige mødre, mens den amerikanske reformen fører til budsjettunderskudd på 10 prosent. Innteksulikhten målt ved Gini-koef fisienten er så si uendret som følge av den svenske reformen, men ulikheten reduseres med 11 under den amerikanske reformen. Fattigdomsandelene går ned under begge reformene, men effekten er sterkest for den amerikanske reformen der fattigdomsandelen mer enn halveres. Artikkelen "Labor Income Dynamics and the Insurance from Taxes, Transfers, and the Family" analyserer inntektsdynamikk over livet. Resultatene av analysen viser at skatter og stonader fungerer som viktige forsikringsmekanismer mot perm anente inntektssjokk. Til sammenlikning viser det seg å være lite forsikring fra endringer i kvinners arbeidstilbud som respons på permanente inntektssjokk til partneren. Arbeidene om automatiske stabilisatorer utvikler en ny metode for å måle graden av stabilisering gjennom beskatning av næringsvirksomhet. I motsetning til tradisjonelle mål på automatisk stabilisering tar dette målet hensyn til at skattesystemets inndragende effekt påvirker bedriftenes risikotoleranse. Målet brukes for å evaluere effekten av formuesskatt på aktiva i næringsvirksomhet. Paperet the effect of business taxes on the growth of entrepreneurial firms ser på den samlede effekten av utbytteskatt under aksjonærmodellen og formuesskatt på entreprenørforetak og finner at i teorien vil dette kunne hemme veksten i nystartede foretak. I praksis rammer imidlertid disse skattene (eiere av) veletablerte foretak med en høy andel finansielle aktiva i porteføljen. Artikkelen "Automatic stabilizers and the fiscal Accelerator" evaluerer skattesystemets stabiliserende virkning på økonomien. I sammenheng med design av skattesystemet er skattesystemets stabiliserende virkning på inntekt etter skatt relevant som evalueringskriterium bare dersom husholdninger eller selskaper er rasjonerte i kapitalmarkedet, og dermed ikke er i stand til å utjevne inntektsvariasjoner over tid gjennom å låne eller spare. I dette paperet viser vi at under rimelige antagelser om produktfunksjonens form har skattesystemet to motsatte effekter på volatilitets-sensitive aktører. Deretter viser vi gjennom mikrosimuleringer at det norske skattesystemet kan virke destabiliserende gjennom formuesbeskatningen av aktiva i selskaper, men bare dersom de er kredittrasjonerte. Skatt på aksjeutbytte med skjermingsfradrag virker i motsatt retning. I artikkelen "Business ownership, corporate saving and wealth concentration" undersøker vi betydningen av sparing gjennom nært eide foretak for formuesoppbygging og formueskonsentrasjon i Norge. Videre undersøker vi hvilken betydning skattereformen i 2006 har hatt for sparemønsteret i Norge. Vi finner at sparing i aksjeselskaper har økt kraftig etter 2006, at en betydelig del av sparingen skjer i form av finansielle aktiva og at eiernes portefølje er betydelig mer diversifisert når man tar hensyn til aktiva eid gjennom foretak enn når man kun ser på porteføljer basert på husholdningsdata.

The current application provides a careful empirical investigation of key aspects of the design of the Norwegian tax system. The purpose is to inform the public and policymakers on how the tax system can be (re)designed to foster equality and insure again st income shocks, while minimizing tax distortions. In three different projects we will examine the following topics: 1. Short run perspectives on taxation of labour income. - What are the consequences in terms of labour supply, income distribution and poverty of introducing in-work-benefits to the Norwegian tax-benefit system? 2. Long run perspectives on income taxation. - To what extent can individuals and households insulate their consumption from income shocks through smoothing and private risk shar ing? - How does the tax-transfer system perform in a life-cycle perspective in terms of insurance against income shocks, redistribution and distortions to economic behaviour? 3. Taxation of business income and business assets: implications for risk, econo mic stability and distribution - To what extent do the large changes in the portfolio compositions of Norwegian households after the tax reform in 2006 reflect, respectively, lock-in effects and distorted risk incentives? - To what extent does the wealth tax on personally owned business assets force closely held firms to distribute dividends to finance the tax? All three projects are empirical analyses based on Norwegian micro data.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi