Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordisk demografisk symposium, 13.-15. september 2012, Tønsberg

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektnummer:

217161

Prosjektperiode:

2012 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norsk demografisk forening, i samarbeid med SSB, skal arrangere Nordisk demografisk symposium (NDS) i 2012. Vi er klar over at FRISAM i hovedsak gir støtte til nasjonale fagkonferanser. Vi tillater oss likevel å søke støtte gjennom FRISAM da det ikke arr angeres nasjonale fag-konferanser i demografi. De nasjonale miljøene i hvert av de nordiske landene er for små til at det kan arrangeres nasjonale fagkonferanser. NDS er derfor en av de aller viktigste arenaene for det norske demografimiljøet, og er å reg ne som vår nasjonale fagkonferanse. Temaet for NDS 2012 er -Demographic changes and challenges in Northern Europe-. Den demografiske situasjonen i Norge er kjennetegnet ved både fellestrekk og forskjeller fra de øvrige nordiske landene. I likhet med andr e europeiske land opplever de nordiske landene en utvikling med en stadig skjevere aldersstruktur som en følge av at flere lever lengre og at det fødes færre barn. Samtidig opplever deler av Norden stadig økende innvandring, særlig arbeidsinnvandring. Sel v om de demografiske prosessene kan fremstå relativt likt i en videre komparativ situasjon er nivået på en del demografiske størrelser overraskende ulikt. Hvordan disse forskjellene kan forstås i lys av økonomiske konjunkturer og langsiktige kulturelle og politiske trender er sentrale spørsmål. Disse forholdene gjør Norden til en interessant region for sammenlignende demografiske perspektiver. De nordiske landene står i en særstilling når det gjelder tilgang til gode administrative registre som står helt sentralt i demografisk forskning. Dette gjør at forskning på de nordiske landene kan benytte andre tilnærminger og metoder enn andre. NDS blir således en viktig møteplass for utveksling av tilnærminger og perspektiver. For mange demografer i Norge vil ND S være den arenaen der en kommer sammen og møter kollegaer fra andre nasjonale miljøer og andre institusjoner i de øvrige nordiske landene som jobber med lignende problemstillinger eller anvender tilsvarende data.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam