Tilbake til søkeresultatene

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Den 20. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap 2012

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektet omfatter planlegging og gjennomføring av Den 20. nasjonale fagkonferansen i statsviten-skap i regi av Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim 4.-6. januar 2012. Konferan sen finner sted på Rica Nidelven Hotell i Trondheim sentrum. Målgruppen for konferansen er både forskerrekrutter (dr. polit./PhD-studenter) og etablerte forskere. Fagkonferansen skal være et faglig og nasjonalt forum for presentasjon og diskusjon av fors knings-prosjekter. Organisasjonskomiteen arbeider målrettet for å rekruttere deltakere fra alle aktuelle uni-versiteter, høyskoler og forskningsinstitutter i Norge. Forskerrekruttene oppfordres i særlig grad til å delta, ettersom konferansen gir mulighet til å diskutere prosjektopplegg, og dessuten kan gi studie-poeng i samsvar med de lokale PhD-reglementene. Fagkonferansen er et viktig møtepunkt mellom statsvitere fra universitets- og høgskolesektoren samt andre forskningsinstitutter. Det er et mål å få til bred nasjonal deltakelse, og organisasjonskomiteen legger opp til en offensiv markedsføring av konferansen fram til midten av november. Fellesprogrammet under konferansen vil sette fokus på de europeiske velferdsstatsmodellene sin fremtid i en tid de r det finansielle grunnlaget for dem svekkes. Vi planlegger å utdele en pris for beste artikkel i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift for å styrke den internasjonale formidlingen av norsk statsvitenskap. Konferansen er planlagt med 106 deltakere til en ko stnad av NOK 498.090. Den vil bli finansiert gjennom deltageravgifter (NOK 230.000), og en egenandel (NOK 90.590) og en egeninnsats (NOK 52.500) fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Dertil søker vi med grunnlag i denne prosjekt-beskrivelsen om s tøtte med NOK 125.000 fra NFR.

Budsjettformål:

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap