Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON-konferansen 2012

Tildelt: kr 0,12 mill.

Sidan 2004 har det vore arrangert årlege NEON-konferansar. Arrangementet har gått på rundgang mellom institusjonar som inngår i nettverket. Det er ein innarbeidd tradisjon at opplegget for konferansen dels avspelgar arrangørinstitusjonane sitt faglege sær preg, og dels er basert på innspel frå medlemmene i nettverket. Konferansen i 2012 har "Institusjonelt arbeid og arbeid i organisasjonar" som hovudtema. Dette er tema som knyter seg til den aktuelle faglege diskusjonen i organisasjonsfaget og problemstill ingar som det vert arbeidt med ved HiSF. Vinteren 2012 vil vi be om innspel frå NEON-medlemmene, og det endelege programmet vil bli fastlagt våren 2012. Konferansen går over tre dagar. Den første er reservert for PhD-studentar. Her vil vi legge opp eit po enggjevande kurs rundt temaet "Formidling i publisering". Hovudkonferansen over to dagar er samansett av plenumsforedrag, temasesjonar og diskusjonar. Vedlagt prosjektskisse inneheld førebels konferanseprogram, budsjett med estimert deltakartal og formidl ingsplan.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam