Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Outsourcing of Scandinavian welfare societies? Consequences of private and nonprofit service provision for active citizenship

Tildelt: kr 8,7 mill.

Et av de mest aktuelle samfunnsspørsmålene i dag er hvem som skal drive velferdstjenestene, og hvordan tjenesteoppdrag skal fordeles og styres. Det er liten uenighet om at det offentlige skal betale for de mest sentrale tjenestene innen undervisning, helse og sosiale tjenester i Skandinavia. Det er likevel stor variasjon i hvordan velferdstjenester fordeles og styres mellom landene, viser prosjektets publikasjoner. Ved å sammenligne utviklingen kan man se hvilke resultater de ulike styringsvirkemidlene har for sammensetningen av kommersielle, ideelle og offentlige aktører, og for brukerne av tjenestene. De institusjonelle, legale og politiske rammebetingelser adskiller seg fra hverandre på vesentlige punkter med hensyn til å legge til rette for velferdsmiks av offentlige, kommersielle og ideelle aktører. Sverige har gått lenger når det gjelder innføring av brukervalg og penger som følger brukerne, reduserte barrierer for å etablere nye tjenesteytende institusjoner, og å tillate uttak av fortjeneste. Dette har skapt et sterkt vekstinsentiv i de fortjenesteorienterte bedriftene som tilbyr velferdstjenester. Det har også tiltrukket seg internasjonal investorkapital. Andelen av kommersielle tjenesteytere har økt fra 9 til 19 prosent av de sysselsatte på velferdsfeltet, mens offentlig sektor går tilbake og de ideelle holder seg på 3 prosent. Norge og Danmark har til sammenligning et sterkere innslag av ideelle aktører med hhv 8 og 14 prosent av velferdssysselsettingen men de kommersielle vokser raskere. Ulike retningsvalg får konsekvenser for hvordan brukere og deres pårørende kan medvirke til styring og utforming av tjenestene. Hvilket rom gis det for å være aktive medborgere? For å undersøke dette har forskerne på prosjektet gjort casestudier av private og offentlige skoler og institusjoner for eldreomsorg i to kommuner i hvert av de tre skandinaviske landene. Det er slående liten variasjon mellom eldreinstitusjoner når det kommer til aktivt medborgerskap. For skoler er det større forskjeller og her er et gjennomgående trekk at ideell skoler gir større mulighet til foreldre og elever til å medvirke og styre tjenestene, og at dette er betinget av den offentlige reguleringen av tjenesteområdet. Når ideelle institusjoner får handlingsrom fra offentlige reguleringer samtidig som brukerne kan velge institusjoner som passer deres preferanser, er betingelsene gunstige for at ideelle kan utvikle særpreg og legge til rette for aktivt medborgerskap for innbyggerne. I Sverige har man innført brukervalg på stadig flere områder uten noen virkemidler for å sikre de ideelles bidrag i velferdsmiksen. Utfordringen blir da å samtidig skape rammevilkår for ideelle velferdsentreprenører på områder der de kan bidra med mangfold, innovasjon og tillitsverdige tilbud til svake grupper. Den danske modellen med flere differensierte styringsverktøy er et bedre utgangspunkt for å oppnå dette. Det er utgitt en rapport fra prosjektet med populærvitenskapelig oversikt over de viktigste funnene. I tillegg har Palgrave Macmillan (nivå II) akseptert en redigert bok med 8 kapitler fra prosjektet for publisering etter konsulentvurderinger. Denne vil utkomme i løpet av 2016 eller tidlig i 2017. http://samfunnsforskning.no/isf_intern/Prosjekter/Avsluttede-prosjekter/Utkontraktering-av-skandinaviske-velferdssamfunn

Several recent policy documents point out that welfare services in a traditional sense are not sufficient to meet demanding challenges to the Scandinavian welfare models sustainability. New types of relations between the public purchasers of welfare servi ces and the providers often involve different forms of quasi-markets, open tenders, frame agreements, or user choice. However, the Scandinavian countries have chosen different trajectories: Denmark has for a long time politically favoured non-profit welfa re provision; Sweden has opened up for strong growth in for-profit provision; while Norway prefers public provision as long as there is sufficient capacity, in particular in compulsory education and essential health services. This means the Scandinavian c ountries are excellent cases for comparative studies. To empirically analyse effects of changes in allocation and coordination of contracts to welfare service providers, we use a concept of "active citizenship" that focuses on "choice" in the marketpla ce of welfare services, extended "responsibility" for individual carers, families and communities; and "participation" in service delivery, policymaking and governance (Newman and Tonkens). However, governments promoting active citizenship rights may al so use these collectivist struggles to coopt political claims and turn them into individualized responsibilities and thereby advance consumerism at the expense of voice and power. Active citizenship is a contested concept. This is why we need to combine macro data analysis of the mix of welfare providers and allocation and coordination of contracts, with micro case studies of municipalities that includes interviews with politicians, welfare administrators, care providers, users and recipients and their n ext of kin to observe potentially contradictory and contested effects of how welfare services are allocated, coordinated and provided.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon