Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

"Enabling Smart Grids" - Den mest kostnads-og energieffektive teknologien for å fremskynde realiseringen av fremtidens energisystemer.

Tildelt: kr 10,0 mill.

Strømforsyningen i verden er i ferd med å endre karakter dramatisk, hovedsakelig på grunn av stadig mer installasjon av distribuert, fornybar energi. Dette medfører følgende endringer: - I stedet for en radial strømforsyning fra færre store kraftverk ut til forbrukerne, vil nå strømnettet måtte kunne håndtere strøm i motsatt retning fra distribuerte kraftprodusenter - Strømproduksjonen blir mer uforutsigbar og effektendringene i nettet kan bli større enn med tradisjonelle kraftverk - Erstatning av tradisjonelle kraftverk som har hatt betydelig roterende masse med fornybar energi reduserer treghetsmomentet i nettet noe som kan gjøre nettfrekvensen mer variabel. I tillegg til endringene på produksjonssiden, er det en trend mot stadig mer krevende forbruksutstyr som elbiler, induksjonsovner mm. Resultatet er at fremtidens strømnett trenger mer fleksibilitet og intelligens for å håndtere effektvariasjoner, ustabilitet og flaskehalser for å oppnå en kostnadseffektiv driftssikkerhet. Vi trenger et «smart grid». Slike utfordringer representerer markedsmuligheter for en teknologiaktør som Eltek. Målet med dette prosjektet var å utvikle ny teknologi for: - Fleksibel og kostnadseffektiv strømomforming i distribusjonsnettet - Styring, aggregering og optimalisering av en «flåte» av slike strømomformere Prosjektet har vært meget viktig og en stor suksess for Eltek. De tekniske resultatene har vært: - Prototyper på nye og unike strømomformingsmoduler har blitt utviklet noe som muliggjør en kostnadseffektiv ruting av strøm på en fleksibel måte mellom diverse fornybar energikilder, strømnettet, batterier og strømforbrukere. - Kommunikasjons- og styringsteknologi har blitt utviklet for å kunne styre strømmen optimalt med hensyn til fornybar energiproduksjon, batterifleksibilitet og nett-krav. I tillegg er en plattform for overvåking og aggregering av informasjon fra inntil 3000 distribuerte produksjons/forbruksanlegg utviklet. - Demonstratorer av «smart» styring av fleksible strømomformere og batterier for støtte til strømnettet Denne teknologiutviklingen har ført til innsendelse av seks patentsøknader. Kommersielt inngår denne nye teknologien i nye og differensierende løsninger fra Eltek for mikronett, fornybar energi og energilagring for flere segment. Prosjektet har muliggjort en styrking av Elteks kompetansemiljø i Norge slik at Eltek kan bli ett av lokomotivene for et «smart grid»-miljø i Norge for det internasjonale markedet.

Gjennom dette forskningsprosjektet ønsker Eltek å utvikle en utløsende teknologi og realisere en effektiv systemstruktur for fremtidens intelligente energisystemer - Smart Grids. Realiseringen av et fullverdig Smart Grid, krever utvikling av betydelig me r avanserte og kostnads- og energieffektive kraftkomponenter enn det som er tilgjengelig i dag. Et Smart Grid utviklet ved bruk av hyllevare komponenter som er tilgjengelige i dag, vil være for kostbart, for komplekst og ha for lav virkningsgrad til at in vesteringen vil lønne seg samfunnsøkonomisk. Eltek er teknologisk ledende i verden på kostnads- og energieffektive kraftkomponenter for telekom infrastruktur, solcelleanlegg og hurtiglading av elbiler. Som et resultat av et forprosjekt, er det innenfor r ekkevidde at vi allment tilgjengeliggjør en teknologi og et kontrollsystem som vil muliggjøre utbygging av Smart Grids i stor skala, fordi den sammenliknet med dagens teknologi vil: 1. Være mer enn dobbelt så energieffektiv (virkningsgrad: 96-97 %). 2. Koste 10 % og gjøre Smart Grid-investeringer lønnsomme. 3. Være 10 % av størrelsen til en tilsvarende komponent basert på eksisterende teknologi 4. Redusere den teknologiske brukerkompleksiteten betydelig (plug-and-play). 5. Autonomt og optimalt styrer en ergiflyt til og fra forbruks- og produksjonsnode. 6. Muliggjøre en effektiv driftsmodell - driftsansvaret kan ligge sentralt på ett sted. Vår teknologi skal kunne rulles ut stegvis - enten for å oppgradere eksisterende spredenett, eller være kjernen i ny e utbygninger på strømnett, nye uavhengige microgrids og standby/backup systemer (UPS) med energilagre. Dette FoU-prosjektet vil fokusere på å: i) få nødvendige teknologiske gjennombrudd på kraftelektronikkens mikrotopologi som markant bringer ned kostna den samtidig som man opprettholder en verdensledende virkningsgrad og ii) forske frem prediksjonsalgoritmer, optimeringslogikk, samt effektive og kompatible systemer for sanntids overvåkning og kontro

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi