Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ERC- Eriksen Gender and Pentecostal Christianity

Tildelt: kr 8,3 mill.

Gender and Pentecostalism (Kjønn og pinsebevegelse) prosjektet tar utgangspunkt i det påfallende paradokset at pinsebevegelser ofte har en egalitær form (for eksempel i det at alle kan oppnå frelse) på den ene siden men reproduserer tydelige kjønnede ulikheter på den andre (for eksempel i det at det ofte er kun menn som er pastorer). Vi undersøker bakgrunnen for dette paradokset gjennom studier i ulike lokaliteter: i Angola, i Papua Ny Guinea og i Vanuatu. Vi ser på denne problemstillingen fra ulike vinkler; vi ser på den sosiologiske rollefordeling mellom menn og kvinner og vi ser på hvordan femininitet og maskulinitet som symbolske systemer produseres. I den første perioden av prosjektet gjorde prosjekt-forskerne feltarbeid og arrangert to workshops om temaet. Vi har publisere et spesialnummer av et tidsskrift (The Australian Journal of Anthropology) med tittelen " Gender and Christianity- Toward a unified analysis" hvor vi , sammen med inviterte internasjonale deltagere, utforsker hvordan kjønn som analytisk perspektiv kan gi oss nye innsikter i hvorfor og hvordan pinsebevegelsene vokser så fort i det globale sør, og hva som skjer i lokal samfunn med stor grad av konvertering. Et av våre funn er at for de nye pinsemenighetene i Vanuatu og Papua Ny Guinea , blir kontroll av kropp (gjennom klær, restriksjoner på bevegelse, osv) viktig for å skape en ny og moralsk riktig femininitet. Videre har vi også hatt fokus på hvordan kulturell endring oppstår i kjølvannet av konvertering til pinsemenighetene. Vi arbeider med an analyse som viser hvordan disse kirkene, for eksempel i Angola, skaper en form for homogenitet i plurale kulturelle kontekster. Vi mener å kunne vise at disse kirkene formidler noen tydelige verdier og praksiser som raskt overskygger, eller tar over for, diversifiserte sosiale og kulturelle praksiser. Vi har jobbet med en hypotese som tar utgangspunkt i at pinsebevegelser "trives" godt i komplekse og diversifiserte samfunn ved å skape en overordnet "enhet" på verdinivå. Spesielt er dette knyttet til måten femininitet og maskulinitet skapes på, og praktiseres. Vi har også hatt fokus på teoriutvikling for sammenlignende studier , i antropologi faget. Vi har utarbeidet et bokmanus, sam-forfattet av de tre forskerne i prosjektet, hvor vi diskuterer utfordringer knyttet til sammenlignbarhet, med spesielt fokus på sammenlignbarheten av Afrika og Melanesia. Vi har også hatt en workshop hvor vi har fått internasjonalt anerkjente forskere på feltet, til å lese manuset vårt og gi oss kommentarer. I hovedsak har vi konkludert med at man i slike studier må "nedtone" betydningen av regionene og se på feltet i seg selv, i dette tilfellet pinsemenigheter, i noen grad løsrevet fra sine bredere historiske og sosiale kontekster. I 2015 har prosjektleder Annelin Eriksen publisert en artikkel i Religion and Society tidskiftet fra Berghahn. Her argumenteres det for en revurdering av det som har vært kjent i litteraturen som "the pentecostal gender Paradox". Viktige forskningsresultater fra prosjektet legges frem og det påpekes at paradokset bare oppstår dersom kategorien "kjønn" holdes stabil i sammenligning av kontekster hvor kjønn egentlig er svært ulike ting. For eksempel er kjønn i kirken ofte forstått som hvem som gjør hva (hvem som er pastor, hvem som kan holde prekener, hvem som kan helbrede etc), men i kontekster utenfor kiren, i famille og slektsrelasjoner, er kjønn ofte forstått som måten man gjør ting på. I 2016/17 har prosjektleder jobbet med en artikkel som oppsummerer prosjektet, med spesiell vekt på komparasjonsteori. Artikkelen er sendt inn til JRAI (The Journal of the Royal Anthropological Institute) for andre gang med "minor changes". Prosjektgruppen har videre også publisert en artikkelsamling om hekseri og pinsekristendom, med vekt på den kjønnede dimisjonene i dette forholdet. Boken ble publisert på Palgrave i 2016. Prosjektgruppen har også ferdigstilt manus til en bokpublikasjon med tittelen "Going to Pentecost" hvor vi lanserer en ny type metodologi for å studere globale religiøse bevegelser

Pentecostal Christianity is among the fastest growing religions. Within anthropology, Pentecostal Christianity has been studied first and foremost in its relation to economy, to modernity and to globalization. In 2004 Meyer pointed out that ?though the is sue of gender appears to be pertinent, little research has been conducted in this regard (2004:460). The last couple of years a few more studies have emerged where the focus on gender seem to be highlighted (for instance Mate 2002, Pfeiffer, Gimbel-Scher r and Augosto 2007) but these studies focus mainly on the sociological dimension of Pentecostal Christianity and its effect on gender in relation to larger issues of social and economic change. I thus suggest a project where the analysis of gender relati ons within Pentecostal Christianity is the main focus. I want to do a study of social roles and positions (what men and women do in the churches) but expand this sociological focus and include a more symbolically oriented study of gender constructions (wh at femininity and masculinity is) within this form of Christianity.The comparative framework for this study is similarities and differences in gender practices and conceptions in Pentecostal churches in Melanesia and in Africa . Through this comparative s tudy we (myself and the team recruited) will produce at least three results: Firstly, an analytical model for understanding gender within Pentecostal churches. Secondly, we will produce an analytical model for a "global-local" encounter and thirdly ethnog raphically detailed studies of the same empirical phenomena (Pentecostal practices) in three different ethnographic regions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam