Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ERC-Garipzanov: Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Ages (c. 300- 1000)

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektnummer:

217925

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Prosjektets viktigste publikasjoner har utviklet konseptet grafiskhet. Selve konseptet ble i prosjektleders programmatiske artikkel (2015) definert som en måte å kommunisere abstrakt informasjon gjennom ikke-figurative grafiske objekter. Denne måten å kommunisere på kan spores tilbake til førmoderne tid og er en kommunikativ form som er avhengig av menneskers evne til romlig visuell tenkning for å gjøre det mulig å tolke visse visuelle grafiske former som erstatninger for konsepter. Den prosjektrelaterte forskningen har bekreftet/styrket antakelsen om at tidlig grafiskhet nyttiggjorde seg av prinsipper for grafisk visualisering som er identisk med prinsippene som blir brukt av moderne grafiske designere og som er basert på de samme kognitive mekanismene. Samtidig har denne forskningen vist at konkrete typer grafiskhet i tidlig middelalder ble formet av kulturspesifikke systemer for visuell representasjon og kommunikasjonsformer som var tilgjengelig på denne tiden. De fire konferansene som ble arrangert i prosjektets regi har spredt konseptet om tidlig grafiskhet blant spesialister innen forskjellige humanistiske fag, og har gjort grafiskhet til et gjenkjennelig begrep blant kulturhistorikere, kunsthistorikere og spesialister innen visuell kultur som arbeider med interaksjonen mellom tekst og bilde og relaterte grafiske fenomener i senantikken og tidlig middelalder. Prosjektet har fokusert på grafiske uttrykk for makt, og har vist at det hovedsakelig var denne typen grafiskhet som aktivt ble benyttet av medlemmer av forskjellige sosiale og religiøse grupperinger i tidlig middelalder på tvers av materielle medier. I den første antologien som ble utgitt i regi av prosjektet (2017) (basert på utvalgte artikler fra prosjektets to første internasjonale konferanser, avholdt i 2013 og 2014) ble dette poenget eksemplifisert gjennom referanser til senromersk og tidlig middelaldersk grafiske uttrykk for sosial makt, politisk autoritet og religiøsitet, slik de kom til uttrykk via materielle medier. Dette er altså materielle kontekster som er av særlig interesse for arkeologer, kunsthistorikere og kulturhistorikere. Prosjektets andre antologi (2017), er et resultat av prosjektets tredje internasjonale konferanse, og frembringer den første oppdaterte og detaljerte diskusjonen av forskjellige grafiske komponenter som finnes i bøker fra tidlig middelalder, både i det latinske vest og det bysantinske øst. Dette er et emne som det er særlig interesse for blant kunsthistorikere og paleografer. I 2018 vil prosjektleder utgi en monografi om grafiske uttrykk for autoritet. Her oppsummeres prosjektets forskningsresultater gjennom en formulering av en detaljert taksonomi av grafiske uttrykk benyttet innen en mengde forskjellige medier. Boken gir et vidt grafisk korpus som -- enkelt sagt -- kan deles inn i gruppene magiske tegn/symboler, forskjellige former for kors og krusifikser, kristogrammer, monogrammer, monogrammatiske initialer og mer kompliserte monogrammatiske innretninger. Ved å sette et så mangslungent korpus av grafiske uttrykk inn i deres spesifikke historiske og materielle kontekster og se dette mot et bakteppe av aktuelle nedskrevne diskurser, vil denne monografien bli et standard referanseverk innen et felt som lenge har hatt behov for et referanseverk av denne typen. Monografien -- og prosjektets øvrige publikasjoner -- har vist at utviklingen av grafiske uttrykk og former var sammenvevd med og uløselig knyttet til de dyptgående religiøse, kulturelle og politiske endringene som foregikk i den senromerske og post-romerske verden -- endringer som påvirket måten folk oppfattet transcendental og verdslig autoritet. Kort sagt innbefattet nye tegn og symboler disse endrete oppfatningene i grafisk form.

Graphicacy as the fourth Rs (received speech) has attracted a growing interest among specialists in educational psychology and visual literacy in past decades, and it has commonly been studied as a phenomenon typical of the modern age with its increasing importance of visual media. In contrast to this assumption, the proposed project aims to demonstrate that graphicacy became a significant means of communication in early medieval Europe and that its growing role was closely related to socio-cultural trans formation during late antiquity and the early Middle Ages, and especially to the evolving perceptions of authority (both political and religious) in that period. Modern medieval studies have never comprehensively addressed this increasing role of non-fig ural graphic representational signs (such as monograms, graphic symbols like the sign of the cross or triquetra, and monogrammatic initials in religious manuscripts) across a wide range of media in the early Middle Ages. The study of these graphic signs h as been until now fragmented among different disciplines within humanities according to the type of a graphic sign and/or media in which such signs can be encountered. Meanwhile, the increasing use of such signs were expressions of the same trend, namely, an increasing role of non-figural graphic means to communicate religious and political authority in early medieval Europe, and this project aims at decoding such signs with reference to the concepts of graphicacy and visual-written continuum, related ear ly medieval textual and socio-cultural contexts, and concurrent political culture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam