Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Political Institutions and Armed Conflict

Tildelt: kr 8,8 mill.

Væpnet konflikt og politisk vold fører ikke bare til ødeleggende direkte vold, men hindrer også økonomisk vekst, truer befolkningens helsetilstand og øker fattigdom. Prosjektet har revurdert rollen til demokratiske politiske institusjoner med hensyn til å forhindre intern væpnet konflikt. Tidligere forskning på de konfliktdempende effekter av demokratiske institusjoner gir bare tvetydig støtte til en politikk som støtter `demokratisering for fred'. Studiene som er gjort innenfor dette prosjektet forsterker denne tvetydigheten. De viser ikke overraskende at demokratiske institusjoner er de mest stabile og fredelige på lang sikt. Demokratisering er slikt sett det beste utfallet, men overgangen fra ikke-demokrati til demokrati er ofte svært voldelig. Denen tvetydigheten er i kontrast til funn i andre studier i prosjektet, som viser at sosio-økonomisk utvikling, bredt definert som reduksjon av fattigdom og analfabetisme og overgang til økonomier basert på human og finansiell kapital, reduserer faren for væpnet konflikt. Andre aspekter av godt styresett som god makroøkonomisk politikk, høy kvalitet i offentlig administrasjon samt fravær av korrupsjon, reduserer klart faren for at konflikter gjenoppstår etter fredsavtaler, og dermed fungerer som alternativer til valgkanalen i demokratiske styresett. Disse forholdene er imidlertid komplekse, siden studier fra prosjektet viser at demokratiske institusjoner fremmer økonomisk vekst og bidrar til å redusere korrupsjon. For å studere systematisk balansen mellom kortsiktige negative og langsiktige positive virkninger har prosjektet investert mye i å utvikle simuleringsprosedyrer og -verktøy som gjør det mulig å aggregere statistiske estimater som er begrenset til kortsiktige effekter til langsiktige aggregater. De første studiene som bruker disse verktøyene viser at det er grunner til å anta at den reduksjonen i væpnet konflikt som vi har observert siden 1990 vil fortsette videre over de neste tiårene, som en funksjon av forventet forbedring av levekår og utdanning, mindre voldelige konfliktbakgrunner, samt at FNs fredsbevarende operasjoner vil fortsette å begrense alvorlige konflikter. Prosjektet har også anvendt disse verktøyene til å bidra til forskning på klimaendringer og væpnet konflikt.

If conflict is the problem, is democracy the solution? Armed conflict and political violence not only results in devastating direct violence, it also impedes growth, threatens public health, and exacerbates poverty. Academic research on the conflict-redu cing effects of democratic institutions provides only ambiguous support for a policy of ?democratization for peace?. We argue that the ambiguous relationship between democracy and conflict is due to a set of theoretical and methodological shortcomings in the literature, including over-aggregation of democracy indicators, a disregard of the complexity of political institutions, over-reliance on few sources, treatment of actors as uniform, and an insensitivity to how political institutions work indirectly through their impact on other social conditions such as education and economic growth. The objective of this project is to reassess the role of democratic political institutions for internal armed conflict. This will be pursued by six related 'work packag es': (1) develop a theoretical model that identifies equilibrium constellations of various components of political institutions and the socio-economic conditions they exist within, (2) collect data on large number of aspects of political institutions and generate indices of the components specified in the theoretical model, (3) looking more critically at the role electoral fraud, electoral violence, and legislative voting behavior, (4) testing the theoretical model?s empirical implications, (5) investigat ing the indirect and long-term effects of political institutions, and (6) using the knowledge gained in a forecasting model to evaluate the total effect of complex models and the likely impact of a set of possible policy responses. Together, the six appro aches will address the methodological shortcomings and put the knowledge concerning the relationship between democratic political institutions on a more secure footing, theoretically and empirically.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam