Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KnowMo: Knowledge in Motion across Contexts of Learning. Investigating Knowledge Practices In and Out of School

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektet 'Knowledge in Motion' (KnowMo) har pågått i tre år og hoveddelen av datainnsamlingen er nå ferdigstilt. En norsk betegnelse på prosjektet er ?Læring på tvers?. Prosjektet har to hovedfokus. Det ene er rettet mot hvordan elever lærer på ulike arenaer, i og utenfor skolen. Det andre er rettet mot læreren og hvordan lærere håndterer de utfordringer som gjelder mangfold av informasjon og ulike elevbakgrunner i et klasserom. Det andre hovedfokuset involverer både deltakende ungdomsskoler og lærerutdanningen ved en Høgskole. Vi spør: Hva lærer unge når de deltar i aktiviteter utenfor skolen, som for eksempel organisert idrett og dataspilling? Hvordan skiller læring i fritidsaktiviteter seg fra læring på skolen? Kan lærere gjøre bruk av de uformelle formene for læring i skolen, og vil dette kunne bidra til å gjøre undervisningen mer relevant for elevene? Prosjektet ?Læring på tvers? er et samarbeid mellom forskere fra Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo, NOVA, Norges idrettshøgskole og lærerutdanningen ved Høgskolen Buskerud/ Vestfold (HBV). Prosjektet er finansiert gjennom Norsk forskningsråd sitt program FINNUT (tidligere PRAKUT, Praksisrettet utdanningsforskning). Vi lærer hele tiden. Men måten vi lærer på er avhengig av konteksten vi lærer i. Dette prosjektet handler om ungdoms læringsprosesser i ulike kunnskapspraksiser. Ungdom lærer når de er på skolen, men også når de driver organisert idrett, uorganiserte aktiviteter eller er hjemme sammen med familien. Et mål med dette prosjektet er å øke vår innsikt i hva som kjennetegner læring i og mellom ulike kontekster. Fokus vil være på det vi betegner som kunnskapspraksis i og utenfor skolen, det vil si hvordan vi arbeider med kunnskapsproduksjon i ulike sammenhenger. Flere unge sliter med motivasjon på skolen, men vi ser at mange av disse unge deltar med stort engasjement i kunnskapspraksiser utenfor skolen. En måte å gjøre skolen mer interessant og motiverende for elever på kan være å trekke disse erfaringene inn i undervisningen. Likevel finnes det lite kunnskap om hvordan det gjøres eller kan gjøres, og hvilke konsekvenser det har for elevers læring og deltakelse i skolen. Et viktig mål med KnowMo er å studere under hvilke betingelser læring som finner sted utenfor skolen kan gjøres relevant for elevers læring i ungdomsskolen. Det siste året i prosjektet er planlagt med flere intervensjoner ved ungdomsskoler der lærerstudenter ved HBV følges fra lærerutdanningen og ut i praksis. Målsetningen med disse intervensjonene er å arbeide med forskningsdata fremkommet i første fase av prosjektet slik at det kan få implikasjoner for læreres arbeid i klasserommet, spesielt systematikk i møte med elevenes ulike erfraingsbakgrunn og kunnskapspraksiser utenfor skolen.

The project aims to make a a holistic approach towards young peoples lifeworlds, youth culture and learning, including simultaneous studies of young peoples learning experiences in and outside school. The project will contribute to this by emphasizing lin ks between young peoples experiences in school and in three out-of school domains: the family, organized sports and media use. Within each domain, we will describe knowledge practices, identify their characteristics and compare them with learning in schoo l. It is not clear, however, how teachers can bring young peoples experiences outside school into the classroom, and in what ways this strategy will enhance in-school learning. In order to address these important issues, the KnowMo project brings together expertise from youth research and educational research. It does so in closely integrated collaboration with the teacher training programme at Vestfold University College. The project thus responds to PRAKUTs call for research in area 4: Learning in diffe rent societal contexts and arenas. The overarching research questions in this project are: How do teachers handle differences and similarities between knowledge practices in and out of school? And what are the implications of connecting young peoples kno wledge practices from different domains for student learning and teachers didactic strategies? In order to answer these questions we need to (1) describe and analyse the variety of young peoples knowledge practices in different contexts, both within and outside school; and (2) analyse the ways in which these practices are negotiated in relation to knowledge practices in school and the implications for learning therein. Methodologically, the project is founded on longitudinal fieldwork in two local com munities connected to one teacher education college (HiVe), including classroom observations and intervention.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder