Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Global heritage - local contexts

Tildelt: kr 0,18 mill.

Verdensarv - world heritage - er de siste årene blitt et begrep med stor gjennomslagskraft. Verdensarvprosesser engasjerer mange mennesker og institusjoner i mange land, og de har kulturelle virkninger: De bidrar til å endre våre forestillinger og hvorda n vi erfarer verden, hvordan vi ser våre fysiske omgivelser, og etter hvert også de immaterielle omgivelsene, slik som når kulturelle sedvaner eller tradisjoner blir verneverdige (jf. listen over 'intangible heritage'). (Fowler 1992, Klein 2000, Lowenthal 1985, 1998, Kirschenblatt-Gimblett 1998, Ronström 2007).Bruken av begrepet kulturarv på norsk har delvis sammenheng med verdensarvbegrepets karriere. Fra å være nesten ukjent for 20 år siden har ordet kulturarv på svært kort tid fått en sentral plass i h verdagsspråket, samtidig som det nå også blir omfattet med en stor grad av selvsagthet (se for eksempel Jensen 2006, Lowenthal 1998). Vi ser dette som et symptom på at viktige omvurderinger skjer i synet på kulturelle og fysiske objekter. I dette prosjek tet vil vi med utgangspunkt i Odda og omgivelsene rundt undersøke nærmere de prosesser som ligger bak etablering av kulturarv. Stedet Odda er forbundet med sin hjørnestensfabrikk, Odda Smelteverk, som ble nedlagt i 2003. Regionen er rik på naturressurser som i sin tid var grunnlaget for den storstilte kraft- og industribyggingen på begynnelsen av 1900-tallet. Prosjektets hovedmål er å opprette et internasjonalt tverrfaglig og tverrinstitusjonelt forsker-bruker nettverk som skal frembringe ny kunnskap omk ring hvordan kulturarvsprosesser i seg selv kan være med på å endre kulturen vår. Som en del av etableringen av nettverket søkes det om midler til å avholde en konferanse i Odda/Tyssedal med tittelen 'Global Heritage - Local Contexts'.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell